Vés al contingut (premeu Retorn)

Sou a: Inici / Serveis / Secretaria Oberta / Matrícula / Ordre de matrícula i prioritat horària

Ordre de matrícula i prioritat horària

 

Ordre de Matrícula (estudiantat nou)

Els estudiants nous es matriculen per ordre de nota d'accés descendent.

En cas d'empat s'utilitza l'ordre alfabètic del primer cognom. Per saber la lletra que marcarà l’inici de l’ordre alfabètic a aplicar s’emprarà aquella que anualment es determina per sorteig públic i es celebra previ anunci al Butlletí Oficial de l’Estat (BOE) que marcarà l’ordre d’intervenció dels opositors en els procesos selectius de l’Administració General de l’Estat durant tot l’any.

Ordre de Matrícula (estudiantat en curs)

Per afavorir els estudiants amb millor rendiment acadèmic així com l'avançament per cohorts dins de cada pla d'estudis, l’ETSETB estableix un ordre de matrícula pels estudiants en curs que es calcula en base als següents criteris i prioritat:

 • 1) en funció del nombre de crèdits aprovats en els dos darrers quadrimestres cursats.
 • 2) en funció del paràmetre de rendiment acadèmic dels dos últims quadrimestres cursats a l’ETSETB. Aquest paràmetre és el quocient dels crèdits superats sobre el total de crèdits matriculats.
 • 3) en funció de la nota mitjana ponderada dels tres últims quadrimestres.

 En cas d’empat en tots els criteris anteriors, l’ordre de matrícula s'estableix per ordre alfabètic.

Prioritat Horària

Es pot sol·licitar prioritat horària (posició més avançada a l'ordre de matrícula) si l'estudiant es troba en una de les següents circumstàncies:

 • Té un contracte laboral i treballa de més de 20 hores setmanals de dilluns a divendres (els convenis i beques no compten per aquest supòsit). Cal aportar la següent documentació:
  • Certificat de Tresoreria de la Seguretat Social (convenis i beques no són vàlids).
  • Certificat de l'empresa, amb data del quadrimestre en curs, on consti l'horari laboral (mínim de 20h de dilluns a divendres).
 • Te una discapacitat reconeguda. Cal aportar el certificat de discapacitat >33%.
 • Té necessitats especials d'aprenentatge. Cal aportar informe mèdic.
 • És esportista d'alt nivell. Cal formar part del Programa d’Esportistes d’Alt Nivell de la UPC (requisits)

La documentació s'ha de presentar a secretaria acadèmica en el període marcat en el Calendari de Tràmits Acadèmics.

Bonificació en l'ordre de matrícula (exclusiu per membres del Consell de la DAT)

L'estudiant que és membre del Consell de la DAT (el Delegat de Centre, el Tresorer, el Secretari i fins a dos sots-delegats) puja un 10 % (arrodonit per excés) en les llistes corresponents d'ordre de matrícula en el quadrimestre següent. La Delegació haurà de notificar qui són els beneficiaris d'aquesta bonificació a la Secretària Acadèmica amb l'antel·lació definida al Calendari de Tràmits Acadèmics.