Vés al contingut (premeu Retorn)

TFG. Treball de Fi de grau. Graus TIC

A. Oferta de TFG i Matrícula

 1. El professorat de l’ETSETB amb potestat per (co)dirigir un TFG pot oferir una proposta de TFG mitjançant l’aplicatiu d’ofertes de TFG de la intranet de l’ETSETB.
 2. Les estudiantes i els estudiants de Graus TIC que tinguin el bloc curricular de segon curs superat poden accedir a les ofertes de TFG de la intranet de l’ETSETB i sol·licitar les que siguin del seu interès.
 3. A partir de les sol·licituds de TFGs s’estableix tot un protocol a través del qual el professorat pot seleccionar un candidat o candidata que hagi demanat la realització del TFG i l’estudiant seleccionat o estudianta seleccionada pot acceptar o rebutjar el TFG adjudicat.
 4. A més del procediment anterior, un professor o professora de l’ETSETB i un estudiant o estudianta de graus TIC poden acordar la realització del TFG directament. En aquest cas el professor o professora haurà d’utilitzar igualment l’aplicatiu d’oferta de TFG per adjudicar directament el TFG a l’estudiant o estudianta, que l’haurà d’acceptar també a través de l’aplicatiu.
 5. L’estudiant que accedeix a l’aplicatiu d’ofertes podrà veure en quines de les següents condicions es troba:
  1. Pot matricular el TFG en el quadrimestre en curs
  2. Podrà matricular el TFG en el quadrimestre immediatament posterior a l’actual, sempre i quan superi les assignatures actualment matriculades d’acord amb l'apartat 3 de la normativa de TFG (enllaç al final d'aquesta pàgina).
  3. Cap de les dues situacions anteriors. Aleshores només tindrà sentit que demani ofertes de TFGs si l’ha de cursar en programa de mobilitat, atès que aquests TFGs s’han de sol·licitar en un termini d’aproximadament un any abans del seu inici.
 6. El professorat sempre podrà veure la condició anterior per a tots els estudiants i estudiantes que sol·licitin els TFGs oferts.
 7. Periòdicament secretaria acadèmica de l’ETSETB introduirà a PRISMA tots els TFGs acceptats mitjançant l’aplicatiu d’ofertes de TFG dels alumnes que compleixen els requisits de matrícula esmentats a l’apartat 3 de la normativa de TFG (enllaç al final d'aquesta pàgina), i els estudiants i estudiantes i els corresponents (co)directores i (co)directors seran avisats per e-mail d’aquest fet, amb un enllaç a aquesta pàgina, perquè segueixin les següents passes del procés en els terminis establerts.
 8. Una vegada el TFG estigui introduït a PRISMA segons el punt anterior, i en el període de matrícula de TFG establert per l’ETSETB, l’estudiant o estudianta haurà de matricular el TFG a finestreta de la secretaria acadèmica.
 9. Matrícula. La matrícula del TFG es formalitza online, dins del període de matrícula, segons l'ordre assignat (veure matrícula estudiantat no nou - enllaç). L'estudiant, en matricular-se, ha de comprovar que ha superat o està simultàniament matriculat dels 18 crèdits optatius d’especialitat, excepte en el Grau de CITTEL. 
  Amb la matrícula de TFG l'estudiant o estudianta assoleix la matriculació de tots els ECTS de la titulació. És a dir, en el moment d'efectuar la matrícula de TFG, a un estudiant o estudianta no li poden quedar ECTS pendents per matricular amb posterioritat. Amb la matrícula del TFG s'ha d'arribar als 240 ECTS dels estudis, però es pot paral·lelitzar amb les últimes assignatures si cal, sempre i quan no se superi 36 crèdits, el màxim permès per la UPC.
 10. La validesa de la matrícula està subjecta a la Normativa Acadèmica dels Estudis de Grau (NAEG) de la UPC (enllaç). D’acord amb aquesta normativa, l’ETSETB ha establert un calendari per l’avaluació, que trobareu als apartats G.1 i G.2 d’aquesta pàgina. Aquest calendari fixa una convocatòria ordinària i una extraordinària. La validesa de la matrícula del TFG dura fins a la convocatòria ordinària, i es pot prorrogar fins a la convocatòria extraordinària, abonant l’import dels serveis administratius (gestió de l'expedient acadèmic, suport a l'aprenentatge i assegurança escolar, si escau). Si passada la convocatòria extraordinària el TFG no ha estat superat, es qualificarà com a No Presentat i s’haurà de tornar a matricular a preu de segona matrícula. Es generaran d'ofici les taxes per presentar el treball en convocatòria extraordinària. 
  IMPORTANT: Si en convocatòria ordinària s’atorga la qualificació de matrícula d’honor al 5% dels TFGs matriculats, ja no serà possible atorgar aquesta qualificació a cap TFG presentat en convocatòria extraordinària  

B. Fitxers a pujar a la intranet ETSETB durant la realització del TFG

 Durant el quadrimestre de realització de TFG l'estudiant de haurà de penjar i el director o codirector haurà de validar els següents documents a la Intranet de l'ETSETB (enllaç a la Intranet), dins de Acadèmica > Dipòsit de TFG:

1.- Document de "Proposta de TFG i Pla de Treball". Aquest document s'ha de lliurar a la pestanya fitxers. El termini es troba al calendari al final d'aquest pàgina (segona setmana lectiva). La plantilla proposada per l'ETSETB per al lliurament d'aquest document la trobareu a Atenea l'endemà d'haver formalitzat la matrícula.

2.- Document de "Revisió Crítica". El termini es troba al calendari al final d'aquesta pàgina (setena o vuitena setmana lectiva). La plantilla proposada per l'ETSETB per al lliurament d'aquest document la trobareu a Atenea l'endemà d'haver formalitzat la matrícula.

3.-Signar el tipus d'autorització/confidencialitat a la pestanya Autorització i confidencialitat de l'aplicatiu de Dipòsit de TFG de la intranet de l'ETSETB  les dades referents a la publicació de la seva memòria (Normativa de treball de fi de grau (TFG)- pàgina 10). El termini per signar-la es troba al calendari al final d'aquesta pàgina.

Important : abans de signar la confidencialitat tingueu present els següents aspectes ( trobareu els enllaços a la normativa associada al final d'aquesta pàgina):
• Per defecte, com preveu el punt 3.5 NAGRAMA l'estudiant autoritza la difusió del treball al dipòsit electrònic de treballs acadèmics del Servei de Biblioteques, Publicacions i Arxius de la UPC.
• En el cas que l'estudiant el marqui com a NO confidencial, si el director/codirector creu convenient la confidencialitat, podrà modificar aquest acord, indicant el motiu abans de signar-ho ( Punt 3.2 la normativa de propietat intel·lectual de la UPC). L'estudiant rebrà informació d'aquesta modificació.
• Si el treball és confidencial, si esculls "Author's decision" o "Publisher's policy" del desplegable de motius, el fitxer serà consultable in situ a la biblioteca per qualsevol persona interessada .

El director també haurà de validar aquest acord de confidencialitat abans de validar la memòria.

4.- Pujar el fitxer de "Memòria de TFG". La plantilla proposada per l'ETSETB per al lliurament d'aquest document la trobareu a Atenea l'endemà d'haver formalitzat la matrícula.

5.- Omplir la pestanya Dades bibliogràfiques de l'aplicatiu de Dipòsit de TFG de la intranet de l'ETSETB (enllaç), en català, castellà i anglès. IMPORTANT: El títol ha de coincidir amb el títol que s'hagi posat a la portada del fitxer de la memòria (tercer punt del pas 1). Si ha estat modificat, haureu de sol·licitar-nos per correu electrònic (scelades@etsetb.upc.edu), que el modifiquem al sistema, de manera que coincideixi amb la portada del fitxer i les "dades bibliogràfiques".

IMPORTANT: Declaració termini de lectura. Dins del termini establert al calendari, a Atenea s'habilitarà un recurs anomenat: "TFG Defense deadline", on l'estudiant haurà de fer constar si llegirà en convocatòria ordinària o extraordinària i si és de mobilitat o no. Realitzar aquest tràmit és imprescindible per poder continuar amb la confirmació de la lectura del TFG.

6.- Estudiants OUTGOING. En cas de TFG fet fora de la UPC en mobilitat, l'estudiant, a més de lliurar tota la documentació d'aquest apartat, haurà d'assegurar-se que:

 • El supervisor de la universitat destí lliura a students.mobility@etsetb.upc.edu, dins dels terminis, els documents d'avaluació especificats a l'apartat C.4 d'aquesta pàgina.
 • Si l'estada és per estudis, a més, necessitarem que porteu el certificat de notes (transcript of records) en tornar de l'estada (aquest document es pot portar després que el supervisor ens hagi enviat els documents de l'apartat C4, però no podreu sol·licitar el títol fins que el porteu).

C. Procediment d’Avaluació del TFG per part del (co)director o (co)directora

 1. Cada vegada que l’estudiant penja o signa qualsevol dels fitxers esmentats el (co)director o (co)directora els podrà anar validant. Un document validat ja no podrà ser canviat per part de l’estudiant o estudianta.
 2. Quan l’estudiant o estudianta hagi dipositat el document de memòria del TFG, el (co)director o (co)directora haurà d’omplir a través de la intranet l’informe de director o directora del TFG online. Aquest informe inclou una qualificació numèrica de les competències genèriques (5% de la qualificació total del TFG) i una qualificació numèrica de la qualitat científic-tècnica del TFG (30% de la qualificació total del TFG). Les competències genèriques es troben relacionades a la informació sobre els estudis de grau (enllaç), escollint l'item "Informació comuna als graus de l'àmbit de les TIC" del grau en qüestió. L’avaluació d’aquest concepte s’ha de fer seguint la rúbrica d’avaluació proposada per l’ETSETB (en trobareu l'enllaç al final d'aquesta pàgina).
 3. Quan el (co)director o (co)directora de TFG omple i envia l’informe a través de l’aplicatiu, l’avaluació per part seva queda tancada i no la podrà canviar en el futur i tant l’informe com tota la documentació lliurada per l’estudiant o estudianta serà visible per als tres membres del tribunal.
 4. En cas de TFG en mobilitat, serà imprescindible el següent per poder fer l'informe:
  1. El tutor de la universitat de destí, dins dels terminis, haurà d’enviar signat a  (l'estudiant se n'ha d'assegurar que ho faci):
  2. Enquesta de mobilitat. L'estudiant haurà de completar les dades que trobarà a la pestanya enquesta de mobilitat.

D. Procediment d’Avaluació del TFG per part del tribunal

 1. Els tres membres del tribunal podran accedir a la documentació del TFG a través de l’aplicatiu de dipòsit del TFG i, a més, el secretari o secretària tindrà accés a la part d’informe de tribunal que hauran d’omplir durant el temps d’avaluació del TFG. L’accés a tota la documentació serà viable tan bon punt el (co)director o (co)directora enviï el corresponent informe.
 2. L’informe de tribunal inclou una qualificació numèrica de les competències genèriques (5% de la qualificació total del TFG), una qualificació numèrica de la qualitat científico tècnica del TFG i de la memòria (30% de la qualificació total del TFG) i una qualificació numèrica de la presentació oral (30% de la qualificació total del TFG). Les competències genèriques es troben relacionades a la informació sobre els estudis de grau (enllaç), escollint l'item "Informació comuna als graus de l'àmbit de les TIC" del grau en qüestió. L’avaluació dels dos últims conceptes s’han de fer seguint les rúbriques d’avaluació proposades per l’ETSETB, de les quals trobareu l'enllaç al final d'aquesta pàgina (són la rúbrica d’avaluació de treball i memòria i la rúbrica d’avaluació de presentació oral).
 3. A mesura que s’introdueixen les qualificacions esmentades en el punt anterior, l’aplicatiu presenta la nota total ponderada segons els criteris de qualificació establerts a l'apartat corresponent a l'avaluació de la normativa de TFG (enllaç al final d'aquesta pàgina).
 4. Quan el secretari o secretària omple i envia l’informe de tribunal a través de l’aplicatiu, l’avaluació queda tancada i ja no es pot canviar en el futur.
 5. No es pot realitzar una lectura amb només dos membres del tribunal, cada tribunal té associat un suplent, que haurà de presentar-se o proporcionar un telèfon de contacte per estar disponible el dia i hora de la lectura.
 6. S’han d’avaluar els TFG al finalitzar les presentacions orals, i s’han de tancar els informes online i informar als estudiants i a les estudiantes que presenten al finalitzar la sessió.
 7. Matrícula d’Honor:
  • El número de matrícules d’honor no pot excedir del 5% de TFGs matriculats en el quadrimestre (incloent convocatòria ordinària i extraordinària).
  • Si la nota global d'un TFG és de 9,5 o més i el tribunal considera que mereix una Matrícula d'Honor, ho ha de proposar raonadament al camp "justificació". Si el nombre de propostes és superior al 5% dels estudiants matriculats, la Comissió d'Avaluació Curricular decideix a quins treballs s'atorguen finalment.
  • Si en convocatòria ordinària s’atorga la qualificació de matrícula d’honor al 5% del total de TFGs matriculats, no es podrà atorgar aquesta qualificació a cap TFG que es presenti en convocatòria extraordinària.
  • Si l’estudiant sol·licita tancar expedient abans de que es reuneixi la Comissió, no podrà optar a la qualificació de MH.

E. Avaluació del TFG per part del tribunal en cas de mobilitat i presentacions orals en el centre de destí

 1. Quan un estudiant o estudianta de TFG en mobilitat realitza la presentació oral en el centre de destí i no la realitza a l’ETSETB, el tribunal es convocarà igualment per garantir que la qualificació global de tot el TFG segueix els criteris establerts a la normativa (enllaç al final d'aquesta pàgina).
 2. En aquest cas el tribunal haurà d’avaluar igualment la memòria de TFG segons les pautes establertes en el punt corresponent de la Normativa de TFG (enllaç al final d'aquesta pàgina) i a més haurà de transcriure les qualificacions atorgades pel tribunal del centre de destí a la presentació oral a l’informe de tribunal online, apartat de qualificació de la presentació oral. Per aquesta avaluació disposarà del  Supervisor’s assessment  i/o del Lecture’s certificate ja que tots dos documents han d’incloure justificant fefaent de la presentació oral y la seva qualificació per part del professor supervisor.

F. Procediment de realització del TFG en empresa

 1. Els alumnes, que acompleixin els criteris, accediran a les ofertes per realitzar el Treball de Fi de Grau (TFG) dins del marc d’un conveni cooperatiu amb una empresa a través de la intranet de l’ETSETB dins de les ofertes de convenis o bé aportant una oferta que ells mateixos hagin trobat a través d’altres canals.
 2. Una vegada un estudiant/a ha estat seleccionat per part de l’empresa per realitzar el seu TFG, el codirector Tècnic (director assignat per l’empresa), utilitzant l’aplicatiu per realitzar convenis de cooperació amb les empreses, farà arribar al sotsdirector de Relacions amb les Empreses el Pla de treball del TFG on es descriuran les tasques a realitzar per l’estudiant/a incloent el Diagrama de Gantt de les tasques.
 3. Tenint present la temàtica del projecte el sotsdirector de Relacions amb les Empreses assignarà com a codirector Acadèmic del projecte a un professor de l’ETSETB i ho comunicarà a l’Àrea de Relacions Externes (ARE) per tal que l’assigni a l’aplicatiu.
 4. El codirector Acadèmic analitzarà les tasques propostes en el Pla de treball i realitzarà els suggeriments que calguin al codirector Tècnic per tal de garantir que les pràctiques siguin de la temàtica del grau que cursa l’estudiant i tinguin una qualitat adient.
 5. Una vegada el codirector Acadèmic accepte el Pla de treball, haurà de validar a través de la intranet la versió definitiva del Pla de treball donant el seu vistiplau per realitzar el TFG.
 6. Amb aquesta informació el sotsdirector de Relacions amb les Empreses autoritza a l’estudiant o estudianta a matricular-se del TFG ó PAEC+TFG.
 7. Una vegada matriculat l’estudiant/ta ja es pot signar. Des de l’Àrea de Relacions Externes podran procedir a validar el conveni i l’empresa a través de la intranet imprimirà i signarà les còpies del conveni cooperatiu amb l’empresa i les farà arribar a l’Àrea de Relacions Externes per gestionar la seva signatura amb Direcció.
 8. El codirector Acadèmic és l’encarregat de validar tots els documents presentats per l’estudiant/ta durant el TFG: “Project Proposal and Work Plan”, “Project critical Review” i Memòria i autoritza a l’estudiant o estudianta a presentar-se a la defensa del seu TFG.
 9. Una vegada la Memòria del TFG ha estat validada, el director Tècnic farà arribar al director Acadèmic l’informe de valoració sobre les tasques desenvolupades per l’estudiant o estudianta a l’empresa.
 10. El codirector Acadèmic serà l’encarregat d’omplir l’informe de seguiment i avaluació.
   

G. Calendaris


Calendari matriculats febrer 2019 i pròrroga

Acció
Termini 
Oferta TFG
Tot el quadrimestre
Assignació de TFG
Fins al 12 de febrer de 2019
Matrícula TFG
(online-esecretaria)
Del 12 i 13 de febrer de 2019
Presentació Proposta i
Pla de Treball TFG
Fins al 10 de març de 2019
Revisió Crítica
Fins al 12 d'abril de 2019
Declaració termini de lectura (si es farà en convocatòria ordinària o extraordinària)

Fins al 20 de maig de 2019
(per Atenea)
 
Convocatòria ordinària
(sense pròrroga)
Pròrroga de Matrícula (Pagament taxes)
octubre
OUTGOING
lliurament de:
 • Supervisor’s assesment (sempre)
 • Lecture certificate (si es defensa a univ. destí)
Fins al 25 de juny de 2019 (*)
Fins al 7 d'octubre de 2019
Pujar fitxer i validació de Memòria Fins al 25 de juny de 2019 (*)  Fins al 7 d'octubre de 2019
Signar i validar l'autorització/confidencialitat Fins al 2 de juliol  de 2019  Fins al 7 d'octubre de 2018
Defensa de TFG a l'ETSETB
(o avaluació pel tribunal d'aquí en cas dels estudiants de mobilitat que ja van presentar  a la universitat de destí i n'hem rebut l'assessment)
Del 1 al 5 de juliol de 2019 (*)
 

Del 21 al 28 d'octubre de 2019

Aquesta data és inamovible. Per a aquells estudiants de mobilitat que, pel calendari del centre de destí no puguin tornar abans d'aquesta data, hi ha disponible la possibilitat de fer la presentació via Skype

(*) Els alumnes que realitzin el TFG en mobilitat, en el cas que per funcionament del centre de destí els sigui impossible defensar a la universitat de destí i fer-nos arribar el corresponent assessment abans del 25 de juny de 2019, sempre que justifiquin documentalment aquesta circumstància ABANS DEL 20 de MAIG, podran ser avaluats en convocatòria ordinària, si rebem l'assessment amb la nota de la seva defensa abans del 31 d'agost de 2019

 

 

Calendari matriculats tardor 2018/2019 i pròrroga

 

Acció
Termini
Oferta TFG
Tot el quadrimestre
Assignació de TFG
Màxim 30 d'agost de 2018
Matrícula TFG
(online-esecretaria)
4 i 5 de setembre de 2018
Presentació Proposta i
Pla de Treball TFG
Fins al 5 d'octubre de 2018
Revisió Crítica
Fins al 30 de novembre de 2018
Declaració termini de lectura (si es farà en convocatòria ordinària o extraordinària)

Fins al 14 de desembre de 2018
(per Atenea)
Convocatòria ordinària
(sense pròrroga)
1º Pròrroga de Matrícula:

Admesos condicionalment MEE/MET al quadrimestre primavera (*)

(Pagament taxes)

2ª  Pròrroga de Matrícula

(Pagament taxes)

Pujar fitxer i

validació de Memòria

Fins al 25 de gener 2019
15 de març de 2019
Fins  a l'11 de maig de 2019
OUTGOING
lliurament de:
 • Supervisor’s assesment (sempre)
 • Lecture certificate (si es defensa a univ. destí)
Fins al 25 de gener 2019
Fins a 15 de març 2019
Fins al  17 de maig 2019
Defensa de TFG a l'ETSETB
(o avaluació pel tribunal d'aquí en cas dels estudiants de mobilitat que ja van presentar a la universitat de destí i n'hem rebut l'assessment)
Del 4 al 8 de febrer 2019

Del 25 al 29 de març 2019

Del 27 al 31 de maig 2019

(*) Convocatòria especialment indicada per als estudiants que han estat admesos condicionalment al MET o MEE (inici classes al febrer 2019) que han d’abonar els drets expedició títol de grau abans del 30 de març.

Normativa / Rúbriques

Properes lectures

Les properes lectures de TFG les trobareu al següent enllaç: Properes lectures Graus TIC