Vés al contingut (premeu Retorn)

Sou a: Inici / Escola / Estructura i organització / Comissions / Comissió de Qualitat

Comissió de Qualitat

La Comissió de Qualitat és la comissió que vetlla pel funcionament del Pla de Qualitat de l’Escola i elabora els autoinformes de seguiment i d’acreditació de les titulacions.

Funcions

Són funcions de la Comissió de Qualitat:

 • Revisar i aprovar les propostes de millora dels procediments associats al Pla de Qualitat que li presenti l’Equip directiu.
 • Realitzar el seguiment dels diferents processos associats al Pla de Qualitat i el seguiment de les accions correctores i de millora.
 • Elaborar propostes de millora del sistema de qualitat.
 • Elaborar els informes de seguiment i per a l’acreditació de les titulacions
 • Revisar la proposta de perfil d’ingrés i d’egrés que li presenti l’Equip directiu.
 • Aprovar el Pla de Promoció elaborat per l’Equip directiu.
 • Revisar i aprovar els plans d’orientació a l’estudiant que li presenti l’Equip directiu.
 • Revisar i aprovar els objectius associats a la mobilitat d’estudiants que li presenti l’Equip directiu. Avaluar els resultats i proposar millores en els seus processos.
 • Aprova el Pla d’orientació professional i l’informe de seguiment del mateix que li presenti l’Equip directiu.
 • Revisar i aprovar la proposta dels objectius de les pràctiques en empreses que li presenti l’Equip directiu. Avaluar els resultats i proposar millores en els seus processos.
 • Revisar la proposta de resultats i indicadors que li presenti l’Equip directiu, així com les propostes de millora
 • Revisar la proposta del sistema d’informació i comunicació que li presenti l’Equip directiu.

Composició

La Comissió de Qualitat estarà constituïda per:

 • El/La director/a de l’Escola, qui la presidirà
 • El/La secretari/a, qui farà de secretari
 • Els caps d’estudis de graus i màster
 • El/la subdirector/a de Qualitat
 • El/la subdirector/a de Relacions amb les Empreses
 • El/la subdirector/a de Relacions Internacionals
 • El/la cap dels Serveis de Gestió i Suport de l’Escola
 • El/la cap de l’Àrea responsable de la Qualitat
 • Els coordinadors de graus, mencions i màsters.
 • El coordinador de competències.
 • Un estudiant de cada titulació i menció
 • Un membre del PDI vinculat a l’Escola
 • Un representant extern a l’Escola.

Mandat i renovació

El mandat dels membres no nats serà de dos anys, renovables.

Els estudiants són nomenats pel president de la comissió un cop atesa la Delegació d’Alumnes. El membre del PDI i el representant extern són nomenats pel president de la comissió un cop atesa la Comissió Permanent.

Les vacants es renovaran abans de les sessions ordinàries.

Funcionament

 1. La Comissió de Qualitat es reunirà en sessió ordinària com a mínim dos vegades l’any. La convocatòria la realitzarà qui la presideix, qui també podrà, per iniciativa pròpia o de l’òrgan de govern de l’Escola que té les competències en l’avaluació dels estudiants, reunir a la comissió en convocatòria extraordinària.

 2. L’ordre del dia el realitzarà el/la secretari/secretària per a les sessions ordinàries, i aquell/a qui sol·licita la convocatòria a les extraordinàries.

 3. Les convocatòries hauran de fer-se amb una antelació mínima d’una setmana i haurà de constar-hi l’ordre del dia i el temps màxim de duració de la sessió, que no podrà excedir de tres hores.

 4. Els acords es prendran per majoria simple i seran consignats pel/per la secretari/ària en una acta, que serà signada pel/per la president/a i pel/per la secretari/ària de la Comissió.

 5. La documentació de caràcter confidencial que hagi de menester la Comissió serà repartida als seus membres durant la sessió i haurà de ser retornada en concloure l’acte.