Vés al contingut (premeu Retorn)

Guia del Pla de qualitat

Guia del pla de qualitat

Correspon en exclusivitat a l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya la responsabilitat de la certificació de les titulacions universitàries de Catalunya per mitjà del programa AUDIT, a la convocatòria 2009 del qual va adherir-se en el seu moment l’ETSETB, proposta que fou acceptada i dotada financerament amb posterioritat per la UPC. A diferència de la primera convocatòria (exercici 2008) la fase de disseny es va simplificar. Així, l’adhesió podia revestir tres modalitats: disseny d’un model específic de qualitat per al centre, acceptació total del disseny d’un dels (cinc) models acceptats a la convocatòria anterior o acceptació parcial d’un d’aquests cinc models.

L’Escola va optar per aquesta tercera alternativa. Concretament es va adherir al model presentat anteriorment per la Facultat d’Informàtica de Barcelona, atès que era el model que millor s’ajustava a la nostra estructura, comprometent-se tanmateix a elaborar de nou dos documents, el de definició dels objectius a assolir i de la política de qualitat a seguir (document núm. 1.0.1.) i el referent a l’orientació de l’estudiant i al desenvolupament de la docència (document núm 1.2.2.), a més – lògicament - del primer document (amb codi IGSGIQ), merament descriptiu de l’estructura i funcionament de l’ETSETB.

Després de la preceptiva aprovació prèvia per part de la Comissió d’Avaluació Acadèmica de l’ETSETB, la documentació corresponent a la fase de disseny de SGIQ formulada per l’Escola va ser lliurada a AQU Catalunya, a finals de maig del 2009. Dues comissions diferents d’aquest organisme, formades ad-hoc, varen avaluar força detingudament la documentació i van emetre un primer informe previ el mes de novembre d’aquell any, sol·licitant tant la remodelació de la proposta com alguna informació complementària. Al gener del 2010, un cop reelaborada atenent les indicacions de l’esmentada Agència, es va tornar a presentar documentació, que obtingué finalment un dictamen, datat en el mes de març del 2010, amb avaluació positiva.

El curs acadèmic 2010-2011 es va posar en marxa el sistema de qualitat de l'ETSETB.  L'any 2017 l'AQU va efectuar l'acreditació d'algunes de les titulacions de l'ETSETB, i totes van obtenir l'acreditació Excel.lent, la qual cosa posa de manifest el bon funcionament del SGIQ. Així i tot, els canvis que es van anar produïnt a l'estructura de l'ETSETB, així com l'experiència adquirida en aquests anys de funcionament del SGIQ, van fer necessària una modificació dels processos i documents que el defineixen. Aquests canvis han vingut motivats en part pel nou Reglament de l'ETSETB que deriva dels Estatuts de la UPC del 2012, i en part per l'increment de titulacions de l'Escola. A més, s'ha intentar simplificar els processos, fer-los més clars i eficients, i orientar-los a facilitar el seguiment i acreditació de les titulacions. El febrer del 2019 la Comissió Permanent va aprovar l'actualització dels processos que conformen el sistema de qualitat actual de l'ETSETB. 

En el quadre següent s’inclouen els 17 documents de descripció dels diversos processos que conformen el sistema de qualitat de Telecom Barcelona, amb especificació del membre de l’equip directiu de l’Escola que assumeix la responsabilitat de què el procés corresponent es dugui a terme segons s'ha definit. A més, s'inclouen els Plans específics de diferents àrees, que han de regir alguns dels processos i que han de ser proposats per l'equip directiu i aprovats en els òrgans corresponents.

 

 

Codi documentNom del procésPropietari/a del procés
230.1.0.1. Definir política i objectius de qualitat  Sotsdirector Qualitat
230.1.1.1. Programes formatius Director, Sotsdirector Qualitat
230.1.2.1 Captació i accés d'estudiants  Sotsdirector de Promoció
230.1.2.2. Anàlisi dels resultats acadèmics  Cap d’estudis
230.1.2.3. Adequació del professorat  Sotsdirector Planificació
230.1.2.4. Coordinació docent Cap d’estudis
230.1.2.5. Orientació a l'estudiant  Cap d’estudis – Sotsdirector Relacions Empreses
230.1.2.6. Gestió de la mobilitat de l'estudiant  Sotsdirector Relacions Internacionals
230.1.2.7. Gestió de les pràctiques externes Sotsdirector Relacions Empreses
230.1.3.1. Gestió d'incidències, reclamacions i suggeriments  Sostdirector Qualitat 
230.1.4.1. Definició de la política del personal docent i investigador / personal d’administració i serveis
230.1.4.2. Captació i selecció del personal docent i investigador  / personal d’administració i serveis
230.1.4.2.1. Accés i selecció del personal docent i investigador
230.1.4.2.2. Accés i selecció del personal d’administració i serveis
230.1.4.3. Formació del personal  docent i investigador  / personal d’administració i serveis
230.1.4.3.1. Formació del personal docent i investigador
230.1.4.3.2. Formació del personal d’administració i serveis
230.1.4.4. Avaluació, promoció i reconeixement del personal docent i investigador / personal d’administració i serveis
230.1.4.4.1. Avaluació, promoció i reconeixement del personal docent i investigador
230.1.4.4.2. Mobilitat (trasllat i promoció) del personal d’administració i serveis
230.1.5.1. Gestió dels recursos materials Sotsdirector Recursos
230.1.5.2. Gestió dels serveis  Director
230.1.6.1. Publicació d'informació sobre titulacions  Sotsdirector Planificació 

 

Documents addicionals

Política i Objectius de Qualitat (POQ)

Pla de Promoció

Pla d’Acollida

Pla de Tutorització

Pla d’Orientació Laboral
Pla d’Informació Pública