Vés al contingut (premeu Retorn)

Guia del Pla de qualitat

Guia del pla de qualitat

Correspon en exclusivitat a l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya la responsabilitat de la certificació de les titulacions universitàries de Catalunya per mitjà del programa AUDIT, a la convocatòria 2009 del qual va adherir-se en el seu moment l’ETSETB, proposta que fou acceptada i dotada financerament amb posterioritat per la UPC. A diferència de la primera convocatòria (exercici 2008) la fase de disseny es va simplificar. Així, l’adhesió podia revestir tres modalitats: disseny d’un model específic de qualitat per al centre, acceptació total del disseny d’un dels (cinc) models acceptats a la convocatòria anterior o acceptació parcial d’un d’aquests cinc models.

L’Escola va optar per aquesta tercera alternativa. Concretament es va adherir al model presentat anteriorment per la Facultat d’Informàtica de Barcelona, atès que era el model que millor s’ajustava a la nostra estructura, comprometent-se tanmateix a elaborar de nou dos documents, el de definició dels objectius a assolir i de la política de qualitat a seguir (document núm. 1.0.1.) i el referent a l’orientació de l’estudiant i al desenvolupament de la docència (document núm 1.2.2.), a més – lògicament - del primer document (amb codi IGSGIQ), merament descriptiu de l’estructura i funcionament de l’ETSETB.

Després de la preceptiva aprovació prèvia per part de la Comissió d’Avaluació Acadèmica de l’ETSETB, la documentació corresponent a la fase de disseny de SGIQ formulada per l’Escola va ser lliurada a AQU Catalunya, a finals de maig del 2009. Dues comissions diferents d’aquest organisme, formades ad-hoc, varen avaluar força detingudament la documentació i van emetre un primer informe previ el mes de novembre d’aquell any, sol·licitant tant la remodelació de la proposta com alguna informació complementària. Al gener del 2010, un cop reelaborada atenent les indicacions de l’esmentada Agència, es va tornar a presentar documentació, que obtingué finalment un dictamen, datat en el mes de març del 2010, amb avaluació positiva.

En el quadre següent s’inclouen, junt amb un índex, els 17 documents de descripció dels diversos processos que conformen el sistema de qualitat de Telecom Barcelona, la posada en marxa del qual s’ha iniciat en el curs acadèmic 2010-2011, amb especificació del membre de l’equip directiu de l’Escola que assumeix la responsabilitat de dur a terme les accions que hi són implícites.

 

Codi documentNom del procésPropietari/a del procés
IGSGIQ Informació general del centre
03.230 Annex Informació general del centre (organigrama)
1.0.1  PQ Definició de política i objectius de qualitat Direcció
1.1.1 QPF Garantia de la qualitat dels programes formatius Direcció
1.2.1  PCE Definició de perfils i captació dels estudiants Sotsdirecció de Promoció dels Estudis
1.2.2 OEDE Orientació a l’estudiant i desenvolupament de l’ensenyament Cap d’Estudis Sotsdirecció de Professorat i Planificació Acadèmica
1.2.3 ME Gestió de la mobilitat de l’estudiant Sotsdirecció de Relacions Internacionals
1.2.4 OP Gestió de l’orientació professional Sotsdirecció de Relacions amb les Empreses
1.2.5 PE Gestió de les pràctiques externes Sotsdirecció de Relacions amb les Empreses
1.2.6 IRS Gestió d’incidències, reclamacions i suggeriments Sotsdirecció de Qualitat
1.3.1. PDIPAS Definició de la política del PDI i PAS Vicegerència Desenvolupament organitzatiu i Personal
1.32 SPDIPAS Captació i selecció del PDI i PAS Vicegerència Desenvolupament organitzatiu i Personal
1.3.3 FPDIPAS Formació del PDI i PAS Vicegerència Desenvolupament organitzatiu i Personal
1.3.4 APDIPAS Avaluació, promoció i reconeixement del PDI i PAS Vicegerència Desenvolupament organitzatiu i Personal
1.4.1 GRM Gestió dels recursos materials Cap dels Serveis de Gestió i Suport ETSETB
1.4.2 GS Gestió dels serveis Cap dels Serveis de Gestió i Suport ETSETB
1.5.1 AR Anàlisi dels resultats Sotsdirecció de Qualitat
1.6.1 PIT Publicació d’informació sobre titulacions Sotsdirecció de Qualitat