Vés al contingut (premeu Retorn)

Sou a: Inici / Escola / Qualitat / Resum del Pla de qualitat

Resum del Pla de qualitat

Resum del pla de qualitat

Hom pot definir un sistema d’assegurament de la qualitat com un conjunt organitzat de procediments d’assessorament i gestió que adopta una institució d’educació superior per tal de monitoritzar el seu rendiment i per assegurar la prestació de serveis de qualitat o l’assoliment de millores en la seva qualitat.

La regulació dels diversos sistemes de garantia interna de la qualitat dels centres universitaris del nostre país parteix del Reial Decret 1393/2007 d’ordenació dels ensenyaments universitaris oficials - disposició que estableix el procediment de disseny i implantació de les noves titulacions adaptades al marc de l’Espai Europeu d’Estudis Superiors (EEES) - i es concreta en el programa AUDIT, iniciat ja en el mes de setembre del 2007, que ha estat desplegat conjuntament per tres agències espanyoles de qualificació integrades en l’Associació Europea per a l’Assegurament de la Qualitat en l’Ensenyament Superior (ENQA), entre elles l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari Català (AQU Catalunya) que assumeix el paper d’interlocutor amb la nostra Escola. L’objectiu genèric d’aquest programa no és altre que generar i mantenir la confiança d’ estudiants, professors i societat vers els ensenyaments / titulacions de cada centre docent.

Aquesta norma preveu tres fases: en la primera d’elles s’ha de realitzar el disseny d’un sistema de garantia interna de la qualitat, la correcció del qual ha de ser verificada / avaluada per l’agència de qualificació, abans que el centre iniciï la seva implementació. En una segona etapa immediatament després (fase d’implantació) s’ha de procedir a la seva aplicació. Amb posterioritat (en un lapse de temps no definit encara) és prevista una darrera fase, en la qual l’agència ha de procedir a la certificació del sistema de garantia interna de la qualitat de cada centre docent.

El disseny del SGIQ ha d’atendre suficientment les vuit directrius establertes en el programa AUDIT, concretament en relació a:

 

 1. Implementació d’un sistema de garantia interna de la qualitat
  El centre docent ha de dissenyar i aplicar un sistema de qualitat, que identifiqui, integri i interrelacioni tots els processos que s’hi duen a terme. Complementàriament ha d’explicitar llurs responsables (o “propietaris”), ha de definir la gestió de la documentació que s’hi generi i definir els indicadors que han de possibilitar la seva valoració posterior.
   
 2. Definició de la política i objectius de qualitat
  La institució docent ha de consolidar una cultura de qualitat de la formació basada en una política i uns objectius coneguts i d’accés públic, que han de ser revisats i millorats periòdicament.
   
 3. Qualitat de l’ oferta formativa
  Els procediments del centre han de permetre el manteniment i la renovació de la seva oferta formativa, tot desenvolupant metodologies per al disseny, l’aprovació, la implementació, la revisió i la millora dels programes formatius i, si escau, per a la creació i l’extinció de titulacions.
   
 4. Programes formatius i altres accions per afavorir l’aprenentatge de l’estudiant
  La institució ha de definir les accions que en el marc del programa formatiu tenen com a finalitat afavorir l’aprenentatge de l’estudiant, al mateix temps que ha d’establir procediments que li permetin comprovar l’adequació de les accions que ha emprès.
   
 5. Personal acadèmic i d’administració i serveis
  La política de personal acadèmic i d’administració i serveis ha de ser definida i implementada amb les garanties adequades per assegurar-ne la suficiència numèrica, la competència i la qualificació.
   
 6. Recursos materials i serveis
  El centre ha de tenir mecanismes que li permetin dissenyar, aprovar, gestionar correctament, revisar i millorar els seus serveis i recursos materials per a un adequat desenvolupament de l’aprenentatge de l’alumnat.

 7. Resultats relacionats amb la formació / aprenentatge
  La institució docent ha de disposar de procediments que garanteixin la recollida, mesura i anàlisi dels resultats (acadèmics, d’inserció laboral i de la satisfacció dels diferents grups d’interès) a fi d’utilitzar-los per l’adopció de decisions i per a la millora de la qualitat dels ensenyaments impartits.
   
 8. Informació pública i rendició de comptes
  El Centre s’ha de dotar d’instruments que assegurin la publicació periòdica d’informació actualitzada i la rendició de comptes sobre els programes formatius impartits i altres aspectes relacionats.

Cal destacar que l’avaluació positiva del disseny d’un SGIQ en el marc del programa AUDIT implica l’acceptació de l’acompliment del criteri núm. 9 de la memòria per a la sol·licitud de verificació de títols oficials (VERIFICA).