Vés al contingut (premeu Retorn)

Informació per a estudiants

Destacats

 

Modalitat de les pràctiques

 • Pràctiques curriculars: Es configuren com activitats acadèmiques integrades en els plans d'estudis (només els plans d'estudis que contemplen pràctiques en empresa de grau i màster). Tindran la mateixa consideració que qualsevol altra assignatura optativa de l'ETSETB. Això suposa que s'han de matricular de les pràctiques en empresa, tenir un tutor i que s'avaluen i es qualifiquen..
 • Pràctiques extracurriculars: L'estudiant pot realitzar, amb caràcter voluntari, pràctiques extracurriculars al llarg dels seus estudis. A diferència de les curriculars, no formen part del pla d'estudis ni de l'expedient acadèmic. S'incorporen, però, al Suplement Europeu al Títol.
 • Pràctiques per fer el TFE (TFG o TFM): L'estudiant fa un conveni per fer el TFE a l'empresa. La matriculació i l'avaluació del projecte seguirà el mateix procediment que si es fes a la universitat..
 • Pràctiques curriculars + TFE: L'estudiant amb un sòl conveni farà les pràctiques curriculars i el TFE a l'empresa. Hauran d'optar a aquesta modalitat tots els estudiants que facin pràctiques i TFE en el mateix quadrimestre.

A on es poden realitzar les pràctiques

 • Pràctiques en entitats col·laboradoresen empreses, institucions i entitats públiques i privades, d'àmbit nacional.
 • Pràctiques a la pròpia Universitat, en què s'haurà de garantir que la formació rebuda i les tasques que es desenvolupin estiguin plenament relacionades amb els coneixements a adquirir en els estudis cursats. Aquests casos específics es recolliran a l’Annex 1 de la Normativa UPC de Pràctiques. En cap cas, les tasques de suport administratiu i de suport a la docència es podran considerar pràctiques externes. La normativa no permet fer pràctiques extracurriculars en aquesta modalitat.
 • Pràctiques internacionals, són les pràctiques que els estudiants Erasmus realitzen com a continuació d'una estada en una altra universitat; les que els estudiants fan a través de beques d'altres entitats i en les que no hi ha una universitat estrangera com a soci; o les realitza un estudiant a una empresa a l'estranger sense que hagi una universitat estrangera com a soci.

 

Requisits dels estudiants per fer un conveni

REQUISITS COMUNS ESTUDIANTS DE GRAU I MÀSTER

1. Estar matriculat

S’ha d’estar matriculat durant el període de pràctiques. Quan l’estudiant que realitza un conveni de cooperació educativa es titula deixa d’estar legitimat per continuar participant en els programes de cooperació educativa Universitat-Empresa, esdevé necessari que s' iniciï el procediment per a la tramitació de la diligència de baixa del conveni de cooperació educativa, que l'empresa tramitarà a través de l'aplicatiu. Com l'objectiu de les pràctiques és completar la formació de l'estudiant durant el període d'estudis no s'autoritazaràn pràctiques quan l'estudiant estigui cursant més crèdits dels necesàris per completar els seus estudis o estigui demorant la finalització dels seus estudis.

 

2. Nombre d’hores

Es poden realitzar fins a 20 hores setmanals i aquells estudiants que estiguin fent el seu treball fi de màster o grau a l'entitat col·laboradora, o bé realitzin pràctiques dins del període de l'1 de juliol al 15 de setembre, podran realitzar fins a 40 hores setmanals i l’horari de les pràctiques no podrà ser coincident amb l’horari de les assignatures matriculades.

No es podran realitzar pràctiques externes durant més de 900 hores en un mateix curs acadèmic (considerant aquest com el període comprés entre el 16 de setembre de l'any en què comença el curs i el 15 de setembre de l'any següent).

Al llarg dels estudis l'estudiant pot dedicar a les pràctiques externes un màxim d'hores en funció de la durada del pla d'estudis:

 • Grau de 240 ECTS: màxim 1.800h
 • Màster de 60 ECTS: màxim 600h
 • Màster de 90 ECTS: màxim de 900h
 • Màster de 120 ECTS màxim de 1.200h

En cas que les pràctiques acadèmiques serveixin per realitzar el Treball de Final de Grau o Treball Final de Màster en l'entitat que realitza el conveni, aquests límits es podran superar, per una única vegada al llarg dels estudis en un escreix d’hores igual al resultat de multiplicar els crèdits matriculats del TFG o TFM per 15.

 

3. Tenir una assegurança escolar

S'ha de tenir l'assegurança escolar mentre el conveni sigui vigent, aquesta és obligatòria al matricular-se pels menors de 28 anys. Si teniu més de 28 anys s'haurà de formalitzar una assegurança privada, a aquest efecte, la UPC té signat un conveni amb la Correduría d'Assegurances CONFIDE. Sobre aquest tema podeu informar-vos a la secretaria.

Actualment l'assegurança escolar, cobreix períodes d'un any que van des del dia 16 de setembre, fins el dia 15 de setembre de l'any següent.

Respecte a la Seguretat Social, l'estudiant facilitarà el seu número d'afil·liació a l'entitat perquè el doni d'alta. Sinó disposa de número d'afil·liació es tindrà que posar en contacte amb la Tesorería de la Seguretat Social.

 

4. No mantenir una relació contractual amb l’empresa en que es fan les pràctiques.


REQUISITS ESPECÍFICS SEGONS ELS ESTUDIS

1. Pràctiques curriculars estudiants de grau: 

Podran matricular-se de l'assignatura "Pràctiques en Empresa" (12 crèdits):

 • Els estudiants dels graus GREELEC i GRETST sempre que hi hagin superat 18 crèdits del 3B.
 • Els estudiants del GRENDAD  quan hi hagin superat un mínim de 120 ECTS.
 • Els estudiants del GEF el seu pla d'estudis no contempla poder matricular-se de pràctiques curriculars.

 En el cas de les pràctiques curriculars de grau els 12 crèdits equivalen a un conveni de cooperació educativa de 360 hores (1 ECTS = 30h).

 

2. Pràctiques extracurriculars estudiants de grau: 

Poden optar a aquesta modalitat els estudiants de tots els graus de l'escola.

A fi i efecte que la realització de pràctiques acadèmiques extracurriculars no interfereixi negativament en el seu rendiment acadèmic, l'estudiant podrà realitzar un conveni de cooperació educativa sempre que es trobi en la situació següent: 

 • Haver superat un mínim de 120 ECTS.
 • Haver superat en el quadrimestre anterior un mínim de 16 crèdits (o aquells crèdits que et restaven per acabar els estudis).
 • Només pot haver aprovat menys de 16 crèdits, com a màxim, en un quadrimestre una vegada aprovats els 120 ECTS. 

 

3. Pràctiques curriculars estudiants de Màster:

Podran matricular-se de l'assignatura "Pràctiques en Empresa" 

 • Els estudiants dels màsters MET i MEE no sent necessari un mínim de crèdits superats en el màster..
 • Els estudiants dels màsters de 60 ECTS MATT, MEF i MPHOTON el seu pla d'estudis no contempla poder matricular-se de pràctiques curriculars.

Incompatibilitats amb la matricula de l'assignatura "Practiques en Empresa" i les assignatures "Introduction to Research":

 • Master MEE : Els 120 ECTS només poden recollir els ECTS d'una de les dues modalitats d'assignatures.
 • Master MET; Els 120 ECTS poden contenir 15 ECTS de pràctiques en empresa i fins a 10 ECTS de "Introduction to Research".

En el cas de les pràctiques curriculars de màster MET els 15 crèdits equivalen a un conveni de cooperació educativa de 450 hores (1 ECTS = 30h).

En el cas de les pràctiques curriculars de màster MEE (120 ECTS) els 15 crèdits equivalen a un conveni de cooperació educativa de 450 hores (1 ECTS = 30h)..

En el cas de les pràctiques curriculars de màster MEE (90 ECTS) els 10 crèdits equivalen a un conveni de cooperació educativa de 300 hores (1 ECTS = 30h)..

 

4. Pràctiques extracurriculars estudiants de Màster:

Poden optar a aquesta modalitat els estudiants de tots els màsters de l'escola.

No hi ha un mínim de crèdits a superar abans de poder fer aquestes pràctiques.

Els estudiants del MCYBERS tramitaran els convenis de pràctiques a través de la FIB.

5. Pràctiques per fer el TFG o TFM: 

Poden optar a aquesta modalitat els estudiants de tots els graus i màsters de l'escola.

El nombre d'hores del conveni serà el resultat de multiplicar 30 hores pel número d'ECTS del TFG o TFM.
:

Procediment

1. Consultar o cercar ofertes

Per accedir al llistat d'ofertes de conveni vigents haureu d'accedir a l'Aplicatiu d'ofertes

També la cerca d’una oferta la pot realitzar el propi estudiant pel seu compte i en aquest cas informar a l'empresa que hi ha un procediment per realitzar un conveni de cooperació educativa que pot consultar en aquest enllaç.

 

2. Enviar el vostre currículum

Dintre de cada oferta trobareu la forma de contactar amb l’empresa per enviar el vostre curriculum.

 

3. Decidir si vull fer una pràctica curricular o extracurricular

Un cop esteu seleccionats i abans de que l’entitat tramiti el conveni heu de comentar a l’entitat la modalitat de pràctica que voleu realitzar, ja que un cop començat un conveni no es pot canviar la modalitat aprofitant el mateix conveni, sinó que s’ha de fer un de nou.


4. Procediment per fer una pràctica:

El procediment detallat el podeu trobar en el Manual de l'estudiant  i en Pràctiques curriculars i en  Pràctiques extracurriculars

Específica abans de la validació del conveni segons els casos:

  • Estudiants estrangers o d’intercanvi: hauran de portar el NIE d’estudiant vigent per tot el període del conveni.
  • TFG i TFM si es fa a l’entitat: s'haurà de presentar el "Detall del Pla de Treball" i fer la matrícula del TFG o TFM.
  • Els estudiants de 28 anys o més i els estudiants d’intercanvi que no tinguin formalitzada l’assegurança escolar hauran de portar una còpia del resguard de la contractació de la pòlissa de l’assegurança privada (Pòlissa d’accidents per a estudiants universitaris CONFIDE), que poden contractar a través de la pàgina web: http://www.confidecorreduria.es/Univers-UPC

Documentació a aportar per l’estudiant durant la realització Pràctiques Curriculars en les entrevistes amb el tutor acadèmic de l'escola: Cadascuna d'aquestes entrevistes no hauria de durar més de 30 minuts.

  • Abans d'iniciar les pràctiques. Es presentarà el Pla de Treball, segons la plantilla adjunta [Project Proposal and Work Plan] . Aquest document també s'haurà de pujar a l'aplicatiu de convenis per l'autorització de les pràctiques.
  • Abans de les 8 setmanes d'haver iniciat les pràctiques. On se li exposarà l'evolució de les mateixes i les desviacions respecte la planificació inicial. [Critical Review] Una setmana abans. On l'estudiant trametrà un document FR (Final Report) de les pràctiques. [Final Report]

Documentació a enviar pel tutor de l’empresa per valorar les pràctiques Curriculars al tutor acadèmic de l'escola i al sotsdirector d'Empreses: 

Informe de l'activitat de l'estudiant (en finalitzar el conveni)


5. Avaluació

 • Pràctiques Curriculars

Per poder avaluar les pràctiques en empresa és necessari que l'alumne realitzi les enquestes de valoració, les quals trobareu a la intranet, i que el tutor de l'empresa lliuri l'Informe de l'activitat de l'estudiant al tutor acadèmic, per poder ser avaluades amb la nota numèrica corresponent.

 • Pràctiques Extracurriculars

Per poder avaluar les pràctiques en empresa és necessari que tant l'alumne com l'empresa realitzi l'enquesta de valoració, les quals la trobareu a les corresponents intranets, per poder ser avaluades: Apte / No Apte.


6. Crèdits

 • Pràctiques Curriculars

Un cop feta la pràctica i avaluada amb la nota corresponent, s'incorporarà en el seu expedient acadèmic (12 ECTS en graus i 15 ECTS en màsters).

 • Pràctiques Extracurriculars

Aquestes pràctiques no tenen un reconeixement acadèmic en l'expedient de l'estudiantat, però sortiran reflectides en el SET (Suplement Europeu del Títol).Compensació econòmica

En compensació per la pràctica realitzada, l'entitat es compromet a pagar directament a l'estudiant una quantitat, en concepte de borsa o ajut a l’estudi, que es fixa en el moment de signar el conveni (A partir del curs 2019/2020 aquest import serà de com a mínim 9€ bruts per hora pels estudiants de grau i de 10€ bruts per hora pels estudiants de màster) que serà devengat mensualment.

Cal aplicar una retenció sobre l'ajut a l'estudi que rep l'estudiant en pràctiques, en concepte d'IRPF, segons determina la normativa fiscal i laboral vigent. Consulteu la web de l'Agència Tributària

 

 

Normatives

 

FAQ's

 • Puc fer dos convenis de pràctiques simultàniament?

  No, si bé excepcionalment es poden acceptar petits solapaments de temps en el canvi d’empresa i en període no lectiu.

 • Tinc una beca d'aprenentatge amb la UPC, ho puc combinar amb la realització d'un conveni de pràctiques?

  No són compatibles.

 • Vaig a la borsa de pràctiques i no em surten les ofertes de conveni

  Només poden veure les ofertes els estudiants que reuneixen els requisits acadèmics (veure apartat requisits) per poder fer pràctiques.

 • Si tinc dubtes a on m'he d'adreçar?

  Has d'adreçar-te a la Unitat de Suport Institucional i Relacions Externes de l'escola i demanar per Rosa Frías.(veure contacte al principi d'aquesta pàgina)

 

Contacte

Rosa Frías

Unitat de Suport Institucional i Relacions Externes - Edifici B3 Planta 1

Horari d'atenció al públic: de dilluns a divendres, de 10 a 13h.

El mes d'agost romandrà tancat.

Telèfon: 93 4054175

E-mail: estudiants.practiques.etsetb@upc.edu