Comparteix:

Informació per a empreses i entitats

Pràctiques curriculars: 
Es configuren com activitats acadèmiques integrants en els plans d'estudis. Tindran la mateixa consideració que qualsevol altra assignatura de la universitat. Això suposa que s'han de matricular a priori, tenir un tutor i que s'avaluen i es qualifiquen.

 

Pràctiques extracurriculars:
L'estudiant pot realitzar, amb caràcter voluntari, pràctiques extracurriculars al llarg dels seus estudis. A diferència de les curriculars, no formen part del pla d'estudis ni de l'expedient acadèmic. S'incorporen, però, al Suplement Europeu al Títol.

 

Que implica per l’entitat realitzar una modalitat de Conveni Curricular o Extracurricular
En la modalitat curricular la bonificació de la quota de la Seguretat Social és del 100% i a nivell de tutoria implica una major definició de les tasques a realitzar, un seguiment més acurat de l’estudiant i realitzar un informe final una mica més detallat, ja que d’aquesta pràctica es derivarà una nota en l’expedient acadèmic de l’estudiant.
En la modalitat extracurricular la quota Seguretat Social no queda bonificada i la proposta de definició de tasques i l’informe final no han de ser tant detallats.

 • Disposar de personal en formació avançada en les diferents àrees tecnològiques que imparteix l’escola.

 • Permet conèixer en profunditat i en condicions reals de treball als candidats per una possible futura incorporació a l'empresa.

 • No s’estableix cap relació contractual entre l’empresa i l’estudiant, ja que la naturalesa del conveni és acadèmica i no laboral, d'acord amb l'article 2.3 del Reial decret 592/2014.

 • Computa com una despesa més de personal.

 • En cas que l’estudiant s’incorpori a la plantilla el temps de la pràctica no és computa als efectes d’antiguitat ni eximeix del període de proba legal.

 • La relació s'estableix per conveni que signen l'empresa, l'estudiant i la universitat. En qualsevol moment es pot rescindir i/o ampliar el conveni.

 • A partir de l'1 d'agost de 2014 la cotització a la Seguretat Social estarà bonificada al 100% sempre i quan la pràctica sigui de modalitat curricular. 

Podran realitzar fins a 20 hores setmanals i aquells estudiants que estiguin fent el seu treball fi de grau a l'entitat, o bé realitzin pràctiques dins del període de l'1 de juliol al 15 de setembre, podran realitzar fins a 40 hores setmanals.

Al llarg dels estudis l'estudiant pot dedicar a les pràctiques externes un màxim d'hores en funció de la durada del pla d'estudis:

 • Grau de 240 ECTS: màxim 1800h

 • Màster de 60 ECTS: màxim 600h

 • Màster de 90 ECTS: màxim de 900h

 • Màster de 120ECTS màxim de 1200h

En cas de pràctiques acadèmiques curriculars, coincidents amb la realització del Treball de final de grau o Treball final de màster, aquests límits es podran superar, per una única vegada al llarg dels estudis en un escreix d’hores igual al resultat de multiplicar els crèdits matriculats del TFG o TFM per 15.

 • Pràctiques curriculars de Grau: seran de 12 crèdits que equivalen a un conveni de cooperació educativa de 360 hores (1 ECTS = 30h).

 • Pràctiques curriculars de Màster MET: seran de 15 crèdits que equivalen a un conveni de cooperació educativa de 450 hores (1 ECTS = 30h).

 • Pràctiques curriculars de Màster MEE22: seran de 10 crèdits que equivalen a un conveni de cooperació educativa de 300 hores (1 ECTS = 30h).

Si la pràctica curricular de l'estudiant requereix superar el límit d’hores, la diferència s'haurà de contemplar en un nou conveni com a pràctica extracurricular. 

 

Períodes Pràctiques extracurriculars
Es realitzaran per períodes iguals o inferiors a un quadrimestre, entenent aquests els compresos entre el 16 de setembre i el 28 o 29 de febrer, i entre l’1 de març i el 15 de setembre. Si el conveni per la seva durada supera un quadrimestre es tindria que formalitzar un nou conveni en el quadrimestre següent, sempre i quan no es superin les hores establertes per curs i per la totalitat dels estudis.

 

Períodes Pràctiques curriculars
Es poden realitzar en el període d'un curs acadèmic (entre el 16 de setembre i el 15 de setembre). Una vegada formalitzada la matrícula de la pràctica curricular l'estudiant tindrà com a màxim un any natural per tenir-la avaluada.

 1. S’ha d’estar matriculat durant el període de pràctiques. Quan l’estudiant que realitza un conveni de cooperació educativa es titula deixa d’estar legitimat per continuar participant en els programes de cooperació educativa, esdevé necessari que s' iniciï el procediment per a la tramitació de la diligència de baixa del conveni de cooperació educativa.
 2. L’estudiant ha de complir els requisits acadèmics a nivell de crèdits superats i de rendiment acadèmic fixats per l’escola per estar en disposició de poder fer convenis.

En compensació per la pràctica realitzada per l'estudiant, l'entitat es compromet a pagar directament a l'estudiant una quantitat, en concepte de borsa o ajut a l’estudi, que es fixa en el moment de signar el conveni (aquest import serà de com a mínim 10€ bruts per hora pels estudiants de grau i de 11€ bruts per hora pels estudiants de màster) que serà devengat mensualment.

Cal aplicar una retenció sobre l'ajut a l'estudi que rep l'estudiant en pràctiques, en concepte d'IRPF, segons determina la normativa fiscal i laboral vigent. Consulteu la web de l'Agència Tributària.

En concepte de despeses de gestió, la UPC factura directament a l'entitat el 15,70% sobre l’import total de la borsa o ajut a l’estudi que l’entitat satisfà a l'estudiant. Sobre aquest import s'aplica l'IVA corresponent a la data de facturació.

En cas que les entitats mantinguin deutes corresponents a aquestes despeses de gestió amb la UPC, l’escola es reservarà el dret de realitzar nous convenis i/o publicar ofertes de treball amb aquestes empreses.

1. Donar-se d'alta: Per poder inserir ofertes  és necessari registrar l'empresa. El nou link d’accés per l’ETSETB és: https://borsapractiques.etsetb.upc.edu/ca

2. Publicar una oferta: Les ofertes han d’estar relacionades amb l’àmbit les titulacions que ofereix l’Escola. Un cop introduïda quedarà pendent de publicació fins que sigui validada per l'ETSETB. Si ja teniu un estudiant prèviament seleccionat no cal fer aquest pas.

3. Rebre currículums: L'entitat rebrà directament els CV dels estudiants interessats en el correu que ha establert com a contacte de l'oferta.

4. Selecció d'estudiants: L’entitat podrà establir el seu propi sistema de selecció.

5. Tramitació del conveni

Alta de convenis:

  • Si no teniu candidat: L’alta de convenis es farà amb la publicació d’una oferta de pràctiques a través de la nova eina d’ofertes incloent les següents funcionalitats:
   1. Afegir ofertes de pràctiques a la borsa.
   2. Rebre i consultar les candidatures dels estudiants.
   3. Seleccionar l’estudiant entre els candidats. Aquest pas registra un conveni i ens arriba la proposta a l’escola.

Encara que l’eina és la mateixa per a tota la UPC, cada escola tindrà el seu portal d’ofertes. El nou link d’accés per l’ETSETB és: https://borsapractiques.etsetb.upc.edu/ca en el qual us  haureu de donar d’alta.

Podeu consultar el Manual del gestor.

  • Si ja disposeu d’un candidat: En cas de que hagueu establert un contacte amb un estudiant a través d’una via diferent a l’eina d’ofertes i el tingueu seleccionat com a candidat no serà necessari crear una oferta. En aquest cas des de l’ETSETB estem treballant en un formulari complementari per introduir el conveni de forma directa i que en breu estarà operatiu, fins que no estigui implementat, si us plau, contacteu amb nosaltres per proporcionar-nos les dades del conveni.

Rol que té el tutor de l’empresa:

Un cop introduït i registrat el conveni el tutor responsable de les pràctiques en l’empresa haurà de definir i validar les activitats i competències del Pla formatiu en coordinació amb el tutor de l’ETSETB UPC. Quan s’hagi de fer aquest pas el tutor rebrà un correu amb l’enllaç per fer-ho.

Podeu consultar el Manual del tutor

Procés de signatura:

Seguint el procediment implantat fa 1 any a l’escola, tots els convenis seran signats de manera electrònica. El representat legal de l’empresa rebrà directament un e-mail amb el conveni en format PDF per a que el signi amb Certificat Electrònic. Un cop signat el conveni aquest haurà de ser retornat a l’ETSETB per a que nosaltres gestionem les signatures de l’estudiant i del director de l’escola.

La signatura electrònica és imprescindible i no es podran acceptar convenis amb signatura manual o escanejada.

6. Donar d'alta a l'estudiant a la Seguretat Social

L’entitat que financi el programa de formació tindrà la condició d’empresari, assumint els drets i obligacions en matèria de Seguretat Social establerts en el Règim General de la Seguretat Social

Aquest haurà de sol·licitar a la Tresoreria de la Seguretat Social un codi compte de cotització específic.

Les empreses hauran de fer efectiu els imports corresponents a la cotització, aplicant les regles de cotització dels contractes de formació i aprenentatge.

Seran d’aplicació les mateixes regles de cotització establertes en el contractes per a la formació i l’aprenentatge.

Els imports mensuals aproximats són:

Concepte

Empresa

Becari

Per contingències comunes:

30,98 €

6,18 €

Per Accidents de Treball i Malalties Professionals

2,39 €   IT

1,87 €   IMS

Total

35,24 €

6,18 €

No existeix obligació de cotitzar en concepte de prestació d’atur, Fons de Garantia Salarial i formació professional.

L’estudiant ha d’assumir la quantitat de 6,18 € corresponents a la cotització per contingències comunes, encara que l’empresa pot decidir assumir-ho com un major cost.

Per a més informació clickeu aquí, i també veure Instruccions de gestió detallades.

7. Enquesta de valoració

En finalitzar les pràctiques el tutor de l'empresa rebrà un mail amb un enllaç per realitzar la valoració de l'estudiant a les pràctiques.

8. Baixes, pròrrogues i modificacions

En cas de modificacions (hores, període, import, ajut), baixes o sol·licituds de pròrroga, s’hauran de comunicar amb un mínim de 15 dies d’antelació.

No s’acceptaran modificacions o baixes corresponents a un curs acadèmic finalitzat. En cas de baixes es retornarà l’import facturat per la UPC que no ha estat realitzat per l’estudiant.

Normativa  ETSETB

Normativa específica Grau en Ciència i Enginyeria de Dades

Normativa Seguretat Social

 

FAQ's

 • No recordo les dades d’accés

  El procediment a seguir és enviar un correu electrònic a la direcció empreses.etsetb@upc.edu i l’ARE (Àrea de Relacions Externes) tornarà a enviar la carta d’accés amb l’usuari i contrasenya per accedir a la intranet de l’Escola.

 • Tinc seleccionat l’alumne per fer un conveni ¿He de publicar una oferta?

  No cal publicar una oferta. El procediment a seguir és accedir a la intranet, dins de “Gestió de Convenis”, seleccionar l’opció de “Conveni partint de zero” i fer click a “Crear Pla de Treball”, un cop omplert el formulari, l’ARE el validarà, llavors l’empresa imprimeix el conveni i signen totes les parts.

 • Vull donar de baixa un conveni

  El procediment a seguir és cercar el conveni de l’alumne al llistat que hi ha a la intranet, a “Gestió de convenis” i fer click sobre el símbol (--) . S’obrirà un formulari on s’ha d’indicar la data de finalització de les pràctiques, el nombre total correcte de les hores realitzades i l’import total, a més a més del motiu de la baixa i el tipus de factura. A continuació es crearà el document de la baixa, s’imprimeix, signa l’empresa i l’alumne i s’envia escanejat a la direcció de correu electrònic: empreses.etsetb@upc.edu.

 • Vull que l’estudiant amplií les hores d’un conveni

  El procediment a seguir és fer una sol·licitud a l’ARE (empreses.etsetb@upc.edu) per modificar i un cop canvieu l’apartat, torna a ser el mateix procés com si es fes un nou conveni. L’ARE el validarà, l’empresa imprimeix el conveni modificat i signen totes les parts.

 • Quan selecciono la modalitat de Conveni Curricular, no em deixa

  Dir a l’estudiant que s’ha de posar en contacte amb l’Escola per comprovar si reuneix els requisits acadèmics per fer una pràctica curricular.

 • Em surt aquest missatge d’error: “El nombre d'hores totals i el nombre de setmanes del conveni que s'han introduït fan superar el límit d'hores setmanals. Màxim permès: --- hores totals.”

  L’aplicatiu calcula que l’estudiant pot realitzar 20 hores setmanals com a màxim com estableix la normativa, les hores que apareixen en el missatge correspon amb el nombre d’hores permeses en total tenint en compte aquestes 20 hores setmanals.

 • Prorrogar el conveni d’un estudiant

  Quan un conveni està finalitzat o en curs, aquesta informació apareix a la columna d’estat al llistat de convenis que es troba a Gestió de convenis, es pot realitzar una pròrroga del conveni. El procediment a seguir és buscar el conveni de l’alumne al llistat i fer click sobre el símbol de pròrroga . S’obrirà el formulari per fer el pla de treball i torna a ser el mateix procés com si es fes un nou conveni. L’ARE el validarà, l’empresa imprimeix el conveni (pròrroga) i signen totes les parts.

 • L'aplicatiu no m’accepta el NIF/NIE de l’estudiant

  a)  S’ha introduït el NIF/NIE amb lletra i s’ha d’escriure sense lletra.

  b)  Quan el NIF/NIE comença amb una lletra s’ha de substituir la lletra pel número corresponent: 

  - si és una X equival a un 0

  - si és una Y equival a un 1

  - si és una Z equival a un 2.