Comparteix:

Grau + Màster Enginyer/a de Telecomunicació (PARS)

El Programa Acadèmic de Recorregut Successiu (PARS) d'Enginyeria de Telecomunicació permet assolir les competències per exercir la professió regulada d'Enginyeria de Telecomunicació en uns estudis integrats de Grau + Màster.  És la Doble Titulació de Grau i Màster en Enginyeria de Telecomunicació, que s'associa amb l'enginyeria de telecomunicació tradicional.

En el marc de les titulacions adaptades a l’Espai Europeu d’Educació Superior (EEES), les competències per a l’exercici professional s’adquireixen en alguns casos amb la titulació de grau i en d’altres amb la titulació de màster. Per aquest motiu, l'ETSETB-UPC Telecos ha dissenyat aquest programa acadèmic integrat que habilita per a l’exercici d'Enginyeria de Telecomunicació. Formats per un Grau, el Grau en Enginyeria de Tecnologies i Serveis de Telecomunicació (GRETST)i un màster universitari, el Màster en Enginyeria de Telecomunicació (MET), els titulats i titulades d’aquest grau tenen accés directe i admissió preferent al màster que dóna les atribucions.

Aquest recorregut, a banda de proporcionar les atribucions professionals permet cursar el Grau + Màster de forma flexible. Se segueix un itinerari que integra els dos plans d'estudi (de grau i màster) ordenant les assignatures de més bàsiques i generalistes a més especialitzades. 

Els alumnes del Programa Integrat, d'acord al seu rendiment acadèmic, tenen un pla tutoritzat propi que els permet cursar-lo amb menció d'excel·lència, i completar-lo en 5 anys.

El codi específic a la preinscripció universitària per triar aquests estudis és el 31111.

 

Què és el PARS?

 

El PARS és el Programa Acadèmic de Recorregut Successiu.

Així és com anomenem a un programa d'estudis que, al completar-lo, atorga la doble titulació en el Grau en Enginyeria de Tecnologies i Serveis de Telecomunicació (GRETST) i el Màster en Enginyeria de Telecomunicació (MET).

El programa ordena les assignatures i els continguts d'ambdós programes de manera lògica, permetent enllaçar de manera més fàcil el grau i el màster, i iniciar els continguts de màster durant el quart any de grau abans de la realització del Treball de Fi de Grau (TFG).

 

Quins beneficis té el PARS?

1. Dona accés a la professió d'Enginyer/a de Telecomunicació.

Regulada per les Ordres CIN/352/2009 i CIN/355/2009. Únicament els titulats que obtinguin aquestes atribucions, que s'integren en el PARS, podran exercir amb plenes funcions com a enginyers/es de telecomunicació.

 

2. Itinerari d'assignatures progressiu

Al ser un programa específic de doble titulació entre el Grau i Màster d'Enginyeria de Telecomunicació , el pla d'estudis està dissenyat per anar cursant els continguts de més generalistes a més específics i especialitzats. Es crea així un itinerari més coherent, que no es pot oferir quan es cursen les dues titulacions de manera independent.

 

3. Tutorització individual

El programa de doble titulació Grau + Màster és un itinerari d'excel·lència. Als estudiants se'ls assigna un tutor individual a l'iniciar el programa, de forma que d'acord al seu rendiment acadèmic se li oferirà la possibilitat de cursar els 240+120 ECTS dels plans d'estudis en 5 anys (en lloc del 6 anys requerits al cursar els plans d'estudis per separat).  

 

4. Realització del TFE a la finalització del programa

El Treball Final d'Estudis (TFE) del Programa Acadèmic consisteix en la realització d'un projecte individual, format d'una part inicial (Treball de Fi de Grau, TFG) i una contribució avançada (Treball de Fi de Màster, TFM) que es realitzen al final de l'itinerari del programa. Permet plantejar objectius i resultats més ambiciosos.

 

5. Realització del TFE en diferents modalitats:

  • En mobilitat internacional (en universitats estrangeres de prestigi).

  • A l'empresa (mitjançant pràctiques en empresa remunerades, per iniciar la inserció laboral, i amb la possibilitat de la menció dual).

  • En un grup de recerca (per continuar amb el doctorat).

 

6. Flexibilitat

Inscriure's en el PARS no obliga a cursar el màster. Un estudiant del programa acadèmic pot decidir en qualsevol moment de la seva trajectòria passar a cursar únicament el Grau i obtenir el títol únicament d'aquests estudis sense necessitat de finalitzar tot el PARS

 

7. Accés al Programa de Beques PARS

L'Escola ofereix un programa de beques: TALENT, PARITAT, per al PARS. A les beques podran accedir aquells estudiants que cursin el PARS i tinguin un resultat acadèmic excel·lent.

Cadascuna de les 3 beques, que comprendrà l'import de la matrícula de 2A,2B i 3A, una beca d'aprenentatge per 3B i 4A i un conveni de cooperació educativa pels següents cursos fins la finalització dels estudis, prioritzarà l'excel·lència acadèmica, el talent femení i la igualtat social, respectivament. Amb aquest programa de beques s'assegura que estudiants amb capacitats per cursar els estudis puguin cobrir amb escreix el cost que suposen.

 

 

Pla d'estudis

El pla d'estudis conté les assignatures del GRETST i MET, integrades d'una manera més consecutiva i coherent.

Per a qualsevol consulta o dubte: o