Vés al contingut (premeu Retorn)

Sou a: Inici / Empreses / Convenis de cooperació educativa (Pràctiques) / Informació per a estudiants

Informació per a estudiants

Vídeo Sessió Informativa 12-5-21

Contacte

Rosa Frías

Unitat de Suport Institucional i Relacions Externes - Edifici B3 Planta 1

Horari d'atenció al públic: de dilluns a divendres, de 10 a 13h.

El mes d'agost romandrà tancat.

Telèfon: 93 4054175

E-mail: estudiants.practiques.etsetb@upc.edu

Modalitat de les pràctiques

Pràctiques curriculars:
Es configuren com activitats acadèmiques
integrandes en els plans d'estudis. Tindran la mateixa consideració que qualsevol altra assignatura optativa de l'ETSETB. Això suposa que s'han de matricular a priori, tenir un tutor i que s'avaluen i es qualifiquen. Previament s'ha de demanar autorització al sotsdirector d'Empreses abans d'iniciar tot el procès.

Pràctiques extracurriculars:
L'estudiant pot realitzar, amb caràcter
voluntari, pràctiques extracurriculars al llarg dels seus estudis. A diferència de les curriculars, no formen part del pla d'estudis ni de l'expedient acadèmic. S'incorporen, però, al Suplement Europeu al Títol.

A on es poden realitzar les pràctiques

Pràctiques en entitats col·laboradores, en empreses, institucions i entitats públiques i privades, d'àmbit nacional.


Pràctiques a la pròpia Universitat, en què s'haurà de garantir que la formació rebuda i les tasques que es desenvolupin estiguin plenament relacionades amb els coneixements a adquirir en els estudis cursats. Aquests casos específics es recolliran a l’Annex 1 de la Normativa UPC de Pràctiques. En cap cas, les tasques de suport administratiu i de suport a la docència es podran considerar pràctiques externes.


Pràctiques internacionals, són les pràctiques que els estudiants Erasmus realitzen com a continuació d'una estada en una altra universitat; les que els estudiants fan a través de beques d'altres entitats i en les que no hi ha una universitat estrangera com a soci; o les realitza un estudiant a una empresa a l'estranger sense que hagi una universitat estrangera com a soci.

Requisits dels estudiants per fer un conveni

ESTUDIANTS DE GRAU

Pràctiques curriculars grau

L'estudiantat de grau podrà matricular-se de l'assignatura Pràctiques en Empresa (12 crèdits) sempre que hi hagi superat 18 crèdits del 3B i haurà de tenir la matricula de Pràctiques en Empresa formalitzada abans d'iniciar-les, podent fer-se aquesta matricula de manera flexible durant el curs acadèmic.

Un cop heu estat escollits per fer la pràctica curricular i abans de fer cap tràmit heu de contactar amb el  perquè autoritzi la pràctica.

L’estudiant cercarà un tutor acadèmic de l’àmbit de la pràctica entre el professorat adscrit al centre que realitzarà les tasques de tutoria acadèmica, en cas que no ho trobi podrà contactar amb el que li podrà assessorar sobre quins professors són experts en la temàtica.

Una vegada formalitzada la matrícula de la pràctica acadèmica externa curricular l'estudiant tindrà com a màxim un any natural per tenir avaluada l'assignatura de Pràctiques en Empresa.

Pràctiques extracurriculars grau

El centre docent designarà un tutor acadèmic entre el professorat adscrit al centre que realitzarà les tasques de tutoria acadèmica.

A fi i efecte que la realització de pràctiques acadèmiques extra curriculars no interfereixi negativament en el seu rendiment acadèmic, l'estudiant podrà realitzar un conveni de cooperació educativa sempre que es trobi en la situació següent:

 • Haver superat un mínim de 120 ECTS.
 • Haver superat en el quadrimestre anterior un mínim de 16 crèdits (o aquells crèdits que et restaven per acabar els estudis).
 • Només pot haver aprovat menys de 16 crèdits, com a màxim, en un quadrimestre una vegada aprovats els 120 ECTS. 


ESTUDIANTS DE MÀSTER

Pràctiques curriculars màster

L'estudiant de Màster podrà matricular-se de l'assignatura pràctiques en empresa (15 crèdits), i com a norma general, haurà d'haver superat un mínim de 15 ECTS en els màsters de 120 ECTS podrà eximir-se d’aquest requisit als estudiants que hagin realitzat pràctiques en empresa en el grau i la mateixa empresa proposi una continuïtat en el màster. L’escola determinarà les condicions i limitacions.

No serà necessari haver aprovat cap crèdit en els màsters de 60 ECTS per fer pràctiques.

Un cop heu estat escollits per fer la pràctica curricular i abans de fer cap tràmit heu de parlar amb el perquè autoritzi la pràctica.

S’haurà de tenir la matricula de Pràctiques en Empresa formalitzada abans d'iniciar-les, podent fer-se aquesta matricula de manera flexible durant el curs acadèmic.

L’estudiant cercarà un tutor acadèmic de l’àmbit de la pràctica entre el professorat adscrit al centre que realitzarà les tasques de tutoria acadèmica, en cas que no ho trobi podrà contactar amb el que li podrà assessorar sobre quins professors són experts en la temàtica.

Una vegada formalitzada la matrícula de la pràctica acadèmica externa curricular l'estudiant tindrà com a màxim un any natural per tenir avaluada l'assignatura de Pràctiques en Empresa.

Pràctiques extracurriculars Màster

L'estudiant de Màster, com a norma general, haurà d'haver superat un mínim de 15 ECTS en els màsters de 120 ECTS, podrà eximir-se d’aquest requisit els estudiants que hagin realitzat pràctiques en empresa en el grau i la mateixa empresa proposi una continuïtat en el màster. L’escola determinarà les condicions i limitacions.

No serà necessari haver aprovat cap crèdit en els màsters de 60 ECTS per fer pràctiques.

El centre docent designarà un tutor acadèmic entre el professorat adscrit al centre que realitzarà les tasques de tutoria acadèmica.


REQUISITS COMUNS ESTUDIANTS DE GRAU I MÀSTER

1 Estar matriculat

S’ha d’estar matriculat durant el període de pràctiques. Quan l’estudiant que realitza un conveni de cooperació educativa es titula deixa d’estar legitimat per continuar participant en els programes de cooperació educativa Universitat-Empresa, esdevé necessari que s' iniciï el procediment per a la tramitació de la diligència de baixa del conveni de cooperació educativa, que l'empresa tramitarà a través de la Intranet.


2 Nombre d’hores

Es poden realitzar fins a 20 hores setmanals i aquells estudiants que estiguin fent el seu treball fi de màster o grau a l'entitat col·laboradora, o bé realitzin pràctiques dins del període de l'1 de juliol al 15 de setembre, podran realitzar fins a 40 hores setmanals i l’horari de les pràctiques no podrà ser coincident amb l’horari de les assignatures matriculades.

No es podran realitzar pràctiques externes durant més de 900 hores en un mateix curs acadèmic (considerant aquest com el període comprés entre el 16 de setembre de l'any en què comença el curs i el 15 de setembre de l'any següent).

Al llarg dels estudis l'estudiant pot dedicar a les pràctiques externes un màxim d'hores en funció de la durada del pla d'estudis:

Grau de 240 ECTS: màxim 1800h
Màster de 60 ECTS: màxim 600h
Màster de 90 ECTS: màxim de 900h

Màster de 120 ECTS màxim de 1200h

En cas que les pràctiques acadèmiques serveixin per realitzar el Treball de Final de Grau o Treball Final de Màster en l'entitat que realitza el conveni, aquests límits es podran superar, per una única vegada al llarg dels estudis en un escreix d’hores igual al resultat de multiplicar els crèdits matriculats del TFG o TFM per 15, sempre i quan el pla de treball de les pràctiques i el de realització del Treball final d’estudis siguin coincidents i la pràctica sigui tutoritzada pel director del Treball. En altres casos no serà d'aplicació aquest escreix.

En el cas de les pràctiques curriculars de grau els 12 crèdits equivalen a un conveni de cooperació educativa de 360 hores (1 ECTS = 30h), les quals poden estar distribuïdes entre un mínim de 320h i un màxim de 360h de treball efectiu a l'empresa. Si aquest treball a l'empresa és menor a 360h i major o igual a 320h, el sotsdirector de Relacions amb les Empreses farà la valoració i autorització, si escau, de la diferència sigui contemplada com a hores de treball personal fins arribar a les 360h.

En el cas de les pràctiques curriculars de màster els 15 crèdits equivalen a un conveni de cooperació educativa de 450 hores (1 ECTS = 30h), les quals poden estar distribuïdes entre un mínim de 420h i un màxim de 450h de treball efectiu a l'empresa. Si aquest treball a l'empresa és menor a 450h i major o igual a 420h, el sotsdirector de Relacions amb les Empreses farà la valoració i autorització, si escau, de que la diferència sigui contemplada com a hores de treball personal fins arribar a les 450h.

Si la pràctica de l'estudiant requereix superar el límit d’hores d'una curricular, la diferència s'haurà de contemplar en un nou conveni com a pràctica extracurricular.


3 Tenir una assegurança escolar

S'ha de tenir l'assegurança escolar mentre el conveni sigui vigent, aquesta és obligatòria al matricular-se pels menors de 28 anys. Si teniu més de 28 anys s'haurà de formalitzar una assegurança privada, a aquest efecte, la UPC té signat un conveni amb la Correduria d'Assegurances CONFIDE. Sobre aquest tema podeu informar-vos a la secretaria.

Actualment l'assegurança escolar, cobreix períodes d'un any que van des del dia 16 de setembre, fins el dia 15 de setembre de l'any següent.

Respecte a la Seguretat Social, l'estudiant facilitarà el seu número d'afiliació a l'entitat perquè el doni d'alta.

 

4 No mantenir una relació contractual amb l’empresa en que es fan les pràctiques.

Procediment

1. Consultar o cercar ofertes

Per accedir al llistat d'ofertes de conveni vigents haureu d'accedir a (Intranet -> Relacions amb Empreses -> Pràctiques en Empresa -> Ofertes). Tingueu en compte que si no compliu els requisits acadèmics per participar-hi com a estudiant no visualitzareu les ofertes.

També la cerca d’una oferta la pot realitzar el propi estudiant pel seu compte i en aquest cas informar a l'empresa que hi ha un procediment per realitzar un conveni de cooperació educativa que pot consultar en aquest enllaç.

2. Enviar el vostre currículum

Dintre de cada oferta trobareu la forma de contactar amb l’empresa per enviar el vostre curriculum.

3. Decidir si vull fer una pràctica curricular o extracurricular

Un cop esteu seleccionats i abans de que l’entitat tramiti el conveni heu de comentar a l’entitat la modalitat de pràctica que voleu realitzar, ja que un cop començat un conveni no es pot canviar la modalitat aprofitant el mateix conveni, sinó que s’ha de fer un de nou.

4. Procediment per fer una pràctica curricular

El procediment detallat el podeu trobar en aquest document.

5. Documentació a lliurar

Documentació a enviar per l’empresa per a tots els convenis a la Consergeria de l'Escola (edifici B3, planta 0), de 8h a 20h:

 •  3 còpies del conveni degudament complimentades, segellades i signades per l’empresa i l’estudiant

 •  3 còpies del Pla de Treball emplenat i signat pel tutor de l’empresa (Annex I).

Instruccions signatura manuscrita de convenis.


Tota la documentació signada ha de ser lliurada 10 dies laborables abans de l’inici del conveni en cas de pràctiques extracurriculars i 20 dies laborables en cas de pràctiques curriculars a la Consergeria de l'Escola (edifici B3, planta 0), de 8h a 20h per fer els tràmits oporturns i per ser signada pels càrrecs acadèmics de l’escola i un cop fet això es farà arribar per correu postal una còpia del conveni a l’entitat i a l’estudiant.

En cas que no es compleixi el termini de lliurament l'escola podrà rebutjar el conveni i demanar que comenci en una data posterior. En cap cas un estudiant podrà començar les pràctiques sense tenir el conveni signat per totes les parts.


Específica abans de la validació del conveni segons els casos:

 • Estudiants estrangers o d’intercanvi: hauran de portar el NIE d’estudiant vigent per tot el període del conveni.

 • TFG i TFM si es fa a l’entitat: s'haurà de presentar el "Detall del Pla de Treball" i fer la matrícula del TFG o TFM.

 • Els estudiants de 28 anys o més i els estudiants d’intercanvi que no tinguin formalitzada l’assegurança escolar hauran de portar una còpia del resguard de la contractació de la pòlissa de l’assegurança privada (Pòlissa d’accidents per a estudiants universitaris CONFIDE), que poden contractar a través de la pàgina web: http://www.confidecorreduria.es/Univers-UPC/

 

Documentació a aportar per l’estudiant durant la realització Pràctiques Curriculars en les entrevistes amb el tutor acadèmic de l'escola: Cadascuna d'aquestes entrevistes no hauria de durar més de 30 minuts.

 • Abans d'iniciar les pràctiques. Es presentarà el Pla de Treball, segons la plantilla adjunta [Project Proposal and Work Plan] . Aquest document també s'haurà de pujar a l'aplicatiu de convenis per l'autorització de les pràctiques.

 • Abans de les 8 setmanes d'haver iniciat les pràctiques. On se li exposarà l'evolució de les mateixes i les desviacions respecte la planificació inicial. [Critical Review] 

 • Una setmana abans. On l'estudiant trametrà un document FR (Final Report) de les pràctiques. [Final Report] 

Documentació a enviar pel tutor de l’empresa per valorar les pràctiques Curriculars al tutor acadèmic de l'escola i al sotsdirector d'Empreses: 

Informe de l'activitat de l'estudiant (en finalitzar el conveni)

6. Avaluació

Pràctiques Curriculars

Per poder avaluar les pràctiques en empresa és necessari que l'alumne realitzi les enquestes de valoració (Annex II i III), les quals trobareu a la intranet, i que el tutor de l'empresa lliuri l'Informe de l'activitat de l'estudiant al tutor acadèmic, per poder ser avaluades amb la nota numèrica corresponent.

Pràctiques Extracurriculars

Per poder avaluar les pràctiques en empresa és necessari que tant l'alumne com l'empresa realitzi l'enquesta de valoració (estudiant: Annexos II i III i tutor a l'entitat Annex, IV), les quals la trobareu a les corresponents intranets, per poder ser avaluades: Apte / No Apte.

7. Crèdits

Pràctiques Curriculars

Un cop feta la pràctica i avaluada amb la nota corresponent, s'incorporarà en el seu expedient acadèmic (12 ECTS en graus i 15 ECTS en màsters).

Pràctiques Extracurriculars

Aquestes pràctiques no tenen un reconeixement acadèmic en l'expedient de l'estudiantat, però sortiran reflectides en el SET (Suplement Europeu del Títol).

Compensació econòmica

En compensació per la pràctica realitzada, l'entitat es compromet a pagar directament a l'estudiant una quantitat, en concepte de borsa o ajut a l’estudi, que es fixa en el moment de signar el conveni (A partir del curs 2019/2020 aquest import serà de com a mínim 9€ bruts per hora pels estudiants de grau i de 10€ bruts per hora pels estudiants de màster) que serà devengat mensualment.

Cal aplicar una retenció sobre l'ajut a l'estudi que rep l'estudiant en pràctiques, en concepte d'IRPF, segons determina la normativa fiscal i laboral vigent. Consulteu la web de l'Agència Tributària

Normatives

Normativa Estatal

 Normativa UPC

 Normativa Grau ETSETB

Normativa específica Grau en Ciència i Enginyeria de Dades

FAQ's

Puc fer dos convenis de pràctiques simultàniament?

No, si bé excepcionalment es poden acceptar petits solapaments de temps en el canvi d’empresa i en període no lectiu.

Tinc una beca d’aprenentatge amb la UPC, ho puc combinar amb la realització de un conveni de pràctiques?

No són compatibles.

Vaig a la intranet i no em surten les ofertes de conveni

Només poden veure les ofertes els estudiants que reuneixen els requisits acadèmics (veure apartat requisits) per poder fer pràctiques.

Si tinc dubtes o vull lliurar documentació dels convenis, a on m'he d'adreçar?

Has d'adreçar-te a la Unitat de Suport Institucional i Relacions Externes de l'escola i demanar per Rosa Frías.