Comparteix:

Descripció de Laboratoris d'Enginyeria Electrònica

En els laboratoris d’EE s’hi duen a terme un ampli ventall de pràctiques en diferents àrees.

En les primeres assignatures pràctiques es pretén que els estudiants coneguin els fonaments i aprenguin l'ús dels instrumets de laboratori més habituals i s'iniciïn en el disseny, muntatge i mesura de circuits electrònics senzills. Per assolir aquest objectiu, l’exemple que serveix de fil conductor és un sistema de control dels paràmetres ambientals d'una biblioteca: temperatura, il·luminació, detecció de porta oberta un temps excessiu, nivell de soroll acústic i comptador de nombre de persones en l'interior del local.

Més endavant, i en el marc de diferents assignatures, es duen a terme pràctiques en equips electrònics, amb l’especificació i disseny d'equips, circuits i sistemes electrònics. Es pretén també la formació de criteris per al disseny de sistemes i elecció d'equips.

També s’hi fan pràctiques de sistemes electrònics-digitals basats en un microcontrolador, amb el seu entorn de desenvolupament i se’n realitza l’estudi dels senyals del sistema amb l’analizador lógic.

En aquesta línia, es desenvolupen un conjunt de pràctiques que pretenen donar les pautes sobre com construir sistemes complets de processat. En particular, es fa èmfasis en les famílies de microprocessadors de prestacions altes i en els dispositius DSP (Digital Signal Processors).

També s’aborden pràctiques en l’estudi de sensors, el seu funcionament i propietats així com el disseny d'interfícies específiques i aplicacions

Es treballen també aspectes del disseny de circuits electrònics de conversió i control de potència elèctrica per a equips de comunicacions.

Pel que fa al control remot de sistemes, especialment els basats en infrarojos i en radiofreqüència, les pràctiques permeten conèixer les diferents possibilitats de disseny. S’estudien les principals aplicacions del control remot: comandaments a distància, telecontrol de sistemes electrònics, transmissió de dades sense fils, etc

Les pràctiques en l’àmbit de la bioenginyeria ajuden als estudiants a formar criteris sobre el disseny d'interfícies amb transductors i sobre la reducció d'interferències Per la seva banda, les pràctiques sobre compatibilitat electromagnètica en els sistemes electrònics i de telecomunicació, permeten veure els mètodes de disseny específics i l'aplicació de les normes vigents.

Les pràctiques en l’àmbit de l’electrònica de l’automòbil analitzen els sistemes electrònics que incorporen els automòbils actuals. Tot això amb l'assessorament de les empreses LEAR CORPORATION, KNOSOS, SEAT, COHEMAC I FICOSA, que imparteixen alguns continguts teòrics.

Finalment, l'enginyeria fotovoltaica es planteja en els seus aspectes de disseny i implementació mitjançant la descripció i especificació dels subsistemes fotovoltaics, electrònics i d'emmagatzemat.