Normativa d'associacions

Reserva i lloguer dels laboratoris docents pels cursos de les associacions de l’ETSETB
Aprovat Comissió Permanent 28.02.2001

Normativa

1. INTRODUCCIÓ

L’objecte d’aquest document és la definició del procediment i condicions de la reserva i del lloguer dels laboratoris docents de l’ETSETB per part de les associacions de l’ETSETB per a la realització de cursos o seminaris.

2. ÀMBIT

Els laboratoris docents de l’ETSETB són tots aquells que gestiona directament l’escola (aules informàtiques i laboratoris d’electrònica) i que són utilitzats prioritàriament per a activitats acadèmiques, docents u organitzades per la pròpia Escola.

Habitualment els laboratoris docents són utilitzats en un 75% per la docència i pel seu manteniment i gestió. L’altre 25% s’ofereix per la utilització de la pròpia escola o per llogar-ho, ja sigui a col·lectius que pertanyen a la comunitat universitària, com a ents externs.

La UPC estableix anualment els preus del lloguer dels espais. Les associacions de l’ETSETB s’han d’autofinançar aconseguint recursos. Una de les formes d’autofinançar-se és organitzant cursos i seminaris en matèries paral·leles a les TIC. Per a la realització dels cursos i seminaris,  requereixen aules adequades en infraestructura electrònica, informàtica i de telecomunicacions, amb un cert manteniment i preparades per fer-hi docència. El marc ideal són els laboratoris docents que s’estan utilitzant per a la docència de NTIC dins el pla d’estudis.

Les associacions de l’ETSETB no poden assumir el lloguer d’un espai a preu UPC. El manteniment i la gestió dels laboratoris docents té un cost per l’ETSETB. Es tracta d’arribar a un acord en el qual el preu que es pagui pel lloguer sigui just pel cost que genera la realització de l’activitat NO docent.

3. CONDICIONS DEL LLOGUER

La reserva d’una aula s’ha de formalitzar seguint el procediment oportú i no es donarà per llogada fins que la reserva s’hagi acceptat per part de l’ETSETB.

Per cada aula que es reservi per cursos o seminaris, s’haurà de fer una reserva de 2 places de forma totalment gratuïta per a disposar lliurement per l’ETSETB. A tots els efectes els assistents d’aquestes dues places hauran de tenir els mateixos drets que la resta d’alumnes (material del curs, hores, dedicació,...).

Habitualment l’ETSETB utilitzarà aquests cursos per formar al personal (de plantilla o de suport temporal) en l’àmbit de les TIC. L’ETSETB, però, es reserva el dret d’utilitzar algunes places per becar estudiants o professors que així ho sol·licitin.

L’ETSETB es compromet a notificar amb antelació si deixarà lliures aquelles places que no hagin estat ocupades, de forma que les associacions puguin fer ús d’aquestes. L’’ETSETB en cap cas, excepte força major, reservarà places que no hagin de ser utilitzades.

Malgrat no hi hagi cap assistent a un curs, l’ETSETB pot sol·licitar el material del curs per l’autoformació.

En cas que hi hagi incompatibilitats entre activitats acadèmiques, docents o organitzades per l’Escola i peticions de reserva d’associacions d’estudiants, es prioritzaran sempre les primeres.

En cas que es produeixin solapaments entre peticions de reserves de diferents associacions, i no tenint cap criteri de priorització, es remitirà el cas a les associacions implicades per a que ho resolguin entre elles. En qualsevol cas l’ETSETB prestarà tot el suport logístic que pugui i es requereixi.

4. PLANIFICACIÓ

Les aules poden ésser reservades per a seminaris i cursos en dos períodes:

4.1 Durant el període Lectiu

Comprén els dies entre el primer dia de classe i l’últim examen del quadrimestre.

  • És imprescindible que la petició de reserva es realitzi amb 23 dies d’antel·lació a l’activitat a realitzar.
  • L’acceptació o la denegació es farà 15 dies abans de l’activitat.
  • Si es denega per algun tipus d’incompatibilitat l’associació pot reformular la reserva fins a 10 dies abans de la reserva efectiva, i l’ETSETB tindrà fins el dia abans de l’inici del curs per a disposar de les places o deixar-les lliures.
  • Si s’accepta la reserva, l’ETSETB notificarà tota la informació dels ocupants de les places i la quantitat de places que es lliberen 10 dies abans de l’activitat.

4.2 Fora del període Lectiu

Comprén els dies entre l’últim examen del quadrimestre i el primer dia de classe del quadrimestre següent.

  • Pels cursos a realitzar entre gener i febrer és imprescindible que la reserva es realitzi abans del 30 de novembre de l’any anterior.
  • Pels cursos a realitzar entre juny i juliol és imprescindible que la reserva es realitzi abans del 10 de maig.
  • L’acceptació es farà dins els 10 primers dies del mes de desembre (en el cas del quadrimestre de tardor) i dins dels 20 primers dies del mes de maig (pel quadrimestre de primavera).
  • En cas de denegació, i en especial si és per incompatibilitats, s’informarà a l’associació dins la setmana després de finalitzat el termini màxim de presentació de la reserva.
  • Si s’accepta la reserva, l’ETSETB notificarà tota la informació dels ocupants de les places i la quantitat de places que es lliberen durant la primera quinzena de desembre (cas del quadrimestre de tardor) i durant la primera setmana de juny (cas del quadrimestre de primavera).

5. PROCEDIMENT DE FUNCIONAMENT

PAS 1

Tramesa de SI ETSETB de la informació amb els detalls de les places que s’ocupen i de les que es deixen lliures.

PAS 2

Estudi de SI ETSETB de la sol·licitud i resposta en el termini establert. Si es denega amb el motiu de la denegació i si s’accepta amb els detalls concrets de la reserva.

PAS 3

Tramesa sol·licitud a SI ETSETB amb la informació del curs, dates i horaris, necessitats de maquinari i programari i temari del curs. Així mateix es facilitarà un responsable de curs i una adreça mail de contacte i/o teléfon.

6. DENEGACIONS

Els terminis en les denegacions o acceptacions seran els fixats anteriorment. Les notificacions es realitzaran utilitzant correu electrònic.

Una sol·icitud pot ser denegada per:

  • Incompatibilitat amb els horaris docents
  • Incompatibilitat amb activitats acadèmiques i/o de l’escola
  • Incompatibilitat amb manteniments programats o puntuals
  • Fora de termini
  • Per qualsevol altre motiu que la direcció de l’ETSETB cregui justificat i escaient.