Normativa de la Sales Multimèdia

Generals

 1. Aquestes sales estan dedicades a actes acadèmics i de divulgació científica. 
  La utilització d'aquestes sales està sotmesa a l'autorització prèvia per part de la direcció de l'Escola.
   
 2. Aquesta sol·licitud, degudament emplenada per la persona interessada, s'ha de lliurar segons s'indica a 

  https://telecos.upc.edu/ca/els-serveis/gestio-despais/lloguer-i-reserva-despais

  o bé a:

  Consergeria de l'Escola
  Edifici B3-Ricardo Valle, planta 0
  Campus Nord UPC 
  tel. 934.016.800

  El fet de presentar la sol·licitud suposarà l'acceptació de les normes, condicions i tarifes (si és el cas), establertes per l'escola en aquesta regulació. 
   
 3. Es podran fer reserves amb dotze mesos d'anticipació, com a màxim i amb una setmana d'antelació, com a mínim. 

  La direcció es reserva el dret de cancel·lació. 
   
 4. El sol·licitant NO pot fer canvis ni modificacions en els equips informàtics i audiovisuals existents, sense l'autorització expressa del subdirector de planificació i serveis.

  Qualsevol anomalia que es detecti en el funcionament dels equips s'ha de comunicar immediatament als Serveis Informàtics de l'Escola. 
   
 5. El sol·licitant es compromet a deixar la sala en perfectes condicions d'ús un cop finalitzada l'activitat. En cas contrari, l'Escola podrà exigir al sol·licitant el pagament de les despeses addicionals que es puguin generar. 
   
 6. Les activitats de la UPC en les quals no es cobri quota d'assistència estaran exemptes de pagament de les tarifes establertes en aquestes normes. Aquestes reserves es podran fer amb 3 mesos d'anticipació, com a màxim. 
   

Específic de l'Aula de Teleensenyament

Edifici B3-Ricardo Valle - Planta 1
Jordi Girona, 1-3
Campus Nord
08034 Barcelona

Aquesta reserva fa referència única i exclusivament a l'Aula de Teleensenyament. Per tant, no s'autoritza la utilització dels espais que l'envolten en el desenvolupament de les activitats per les quals s'ha reservat la sala. 

No es permet expressament servir begudes ni aperitius a la sala.

Específic de la Sala Pedro Vicente

Edifici B3-Ricardo Valle - Planta soterrani -2
Jordi Girona, 1-3
Campus Nord
08034 Barcelona

 1. Quan la reserva sigui per la lectura d'un PFC es farà per dues hores, per poder fer ús del HALL ETSETB durant la segona hora:

   • Utilització de les taules per a servir begudes i aperitius
     
  Aquests actes no han d'ocasionar, en cap cas, dificultats en el desenvolupament normal de les activitats del Hall ETSETB.