Comparteix:

GRAUS. Accés directe (per canvi d’universitat i/o d’estudis universitaris)

Oferta de places

Consulta l'oferta de places de canvi d'universitat i/o estudis a Oferta de places estudis ETSETB

Requisits

Comprova que compleixes els requisits especificats a la Normativa Acadèmica dels estudis de Grau i Màster de la UPC per al curs actual.

 • És imprescindible el reconeixement d’un mínim de 30 ECTS en els estudis als quals es vol accedir, corresponents a assignatures obligatòries. En cap cas no es reconeix el treball de fi de grau.
 • No estar afectat per les normes de permanència als estudis d’origen, si aquests s’han cursat a la UPC. Un estudiant o una estudiant que ha estat declarat no apte en aplicació dels apartats 5.4 i 5.5 de la Normativa de permanència dels estudis de grau de la UPC o que ha estat desvinculat en aplicació de l’apartat 5.8 es considera que està afectat durant tot el període de desvinculació.

Si no es reuneixen aquests requisits, s’ha d’obtenir la plaça pel procés de preinscripció.

No poden ser admesos mitjançant aquesta via els estudiants i les estudiants que estan en alguna de les situacions següents:

 • Estudiants que cursen estudis de grau a la UPC als quals queda per superar únicament el treball de fi de grau en els estudis d’origen.
 • Estudiants procedents d’altres universitats o que han cursat estudis d’acord amb ordenacions universitàries anteriors als quals, un cop se n’ha fet el reconeixement, els queden per superar menys de 60 ECTS dels estudis als quals volen accedir.

Aquestes restriccions no s’apliquen als estudiants i les estudiants que han cursat un pla d’estudis a la UPC que ja està extingit i no l’han acabat.

Criteris de selecció

Si el nombre de sol·licituds d'admissió presentades és superior al nombre de places disponibles al centre, les sol·licituds es prioritzaran d’acord amb els criteris següents:

 • Estudis que pertanyen a la mateixa branca de coneixement.
 • Ponderació dels expedients acadèmics de les estudiantes i els estudiants.

Nota: NO es pot accedir per canvi d'universitat i/o d'estudis universitaris a aquells estudis pels que no s'ofereixin places.

Calendari

Consulta el Calendari de Tràmits Acadèmics.

Procediment

1.- Omple la sol·licitud d'accés per canvi d'universitat i/o d'estudis universitaris (que inclou la sol·licitud d'estudi de reconeixements/convalidacions)

2.-Reuneix la documentació respecte als estudis d'origen:

 

Si ets estudiant/a de l'ETSETB i vols demanar reconeixements al mateix centre:

 • PLA D'ESTUDIS i temari de les assignatures no comunes superades NOMÉS en el cas de sol·licitar reconeixements d'assignatures no comunes entre els 2 plans d'estudi origen i destí del reconeixement.
 • NO cal presentar el Certificat Acadèmic Personal.

 

Si ets estudiant/a de la UPC (qualsevol centre excepte ETSETB)

 • Temari de totes les assignatures superades o Guia docent.
 • Pla d'estudis.
 • NO cal presentar el Certificat Acadèmic Personal.

 

Si ets estudiant/a d'una universitat espanyola (NO UPC)

 • Certificat Acadèmic Personal (original o fotocopia compulsada).
 • Temari de totes les assignatures superades, segellats per la Secretaria Acadèmica del centre d'origen, o Guia docent.
 • Pla d'estudis, segellat per la Secretaria Acadèmica del centre d'origen.

 

Si ets estudiant/a o titulat/da d'estudis universitaris de fora de l'estat espanyol

 • Títol oficial o certificat oficial acreditatiu (NOMÉS per titulades/titulats) (*)
 • Certificat Acadèmic Personal (original o fotocopia compulsada) (*)
 • Temari de totes les assignatures superades, segellats per la Secretaria Acadèmica del centre d'origen, o Guia docent (*)
 • Pla d'estudis, segellat per la Secretaria Acadèmica del centre d'origen (*)
 • Document Equivalencia de notas medias emès pel Ministerio de Cultura y Deporte.

(*) Tots aquests documents han de ser oficials, originals i expedits per les autoritats competents, i han d'estar legalitzats per via diplomàtica. Així mateix, tots han d'anar acompanyats de la traducció oficial al castellà o al català. Per a més informació sobre els processos de legalització i traducció de documents consulteu aquest enllaç.

3.- Accedeix a la Seu Electrònica de la UPC i registra una instància genèrica on hauràs d'adjuntar la sol·licitud firmada i la documentació requerida segons els teus estudis d'origen.

4.- Rebuda la sol·licitud es generarà la taxa de l'estudi de reconeixements/convalidacions i us avisarem per correu electrònic per que feu el pagament en un termini màxim de 5 dies. Fins que no tinguem la constància de pagament de la taxa no es realitzarà l'estudi de reconeixements/convalidacions. Cal que envieu el comprovant de pagament a indicant a l'assumpte del correu "Comprovant de pagament taxa estudi de reconeixements/convalidacions" indicant-nos les votres dades (nom i cognoms i DNI/NIE/Passaport).

5.- Rebràs el resultat de l'estudi de reconeixement / convalidacions per correu electrònic.

6.- Es publicarà la Resolució d'accés directe (per canvi d'universitat i/o estudis universitaris) en aquest mateix web a la data que s'indica a Calendari de Tràmits Acadèmics. Només apareixeran a la resolució els estudiants que hagin abonat la taxa de l'estudi de reconeixements/convalidacions en termini i hagin aportat tota la documentació requerida.

RESOLUCIÓ 2023-1

5.- Si a la resolució constes com a admès et podràs matricular en la data i hora que apareixerà a la teva e-secretaria.

MOLT IMPORTANT:

En el termini per aportar documentació d'accés per canvi d'universitat i/o d'estudis universitaris fixat als Calendaris de Matrícula i Avaluació calrà que es realitzi el tràmit següent:

  • Els estudiants que provenen d’una universitat pública espanyola (No UPC) hauran de lliurar el rebut del trasllat d’expedient que hauran sol·licitat i pagat a la seva universitat d’origen.

  • Els estudiants que provenen d’un centre UPC (excepte ETSETB) hauran de sol·licitar al seu centre d’origen el trasllat d’expedient intern. El centre d’origen no lliura cap document a l’estudiant però el tràmit ha d’estar mecanitzat a Prisma abans del dia de la matrícula.

  • Els estudiants estrangers hauran de lliurar una fotocopia del NIE si no ho van fer en el moment de sol·licitar l'accés per canvi d'universitat i/o estudis universitaris.

  • Els estudiants que provenen de l’ETSETB no han de fer cap tràmit.

El trasllat d’expedient és imprescindible per poder fer la matrícula per canvi d’universitat i/o estudis universitaris.

Marc normatiu

L'accés per canvi d'universitat i/o d'estudis universitaris està regulat a la Normativa Acadèmica dels estudis de Grau i Màster UPC.