Comparteix:

Estudiants visitants

Estudiants visitants

Són estudiants visitants els qui s’incorporen en un ensenyament oficial de la UPC per cursar una part dels estudis amb efectes acadèmics i no ho fan en el marc de cap programa de mobilitat o cap conveni que estableixi la gratuïtat de la matrícula al centre de destí.
L’estudiant que accedeix a uns estudis de la UPC com estudiant visitant pot cursar un màxim de 30 ECTS de la titulació, atès que aquest és també el màxim de crèdits que es podrà reconèixer al seu expedient si posteriorment l’estudiant és admès com estudiant oficial en la mateixa titulació. Mentre això no succeeix, els estudiants visitants no es consideren estudiants de la UPC.
No poden ser admesos com a visitants aquells estudiants que estiguin afectats per la normativa de permanència de la UPC.
Els efectes acadèmics esmentats són el dret a l’avaluació i el dret a obtenir una certificació acreditativa.

Procediment de sol·licitud

 

1. Descarregar i omplir el formulari de sol·licitud (Català, Español, English) i el full de dades personals (Català, Español, English)

2. Un cop omplerts, els hauràs de pujar, juntament amb la documentació requerida que s'especifica al mateix formulari, a la Seu Electrònica de la UPC triant el tràmit "Instància al Director/Directora, Degà/Degana per temes acadèmics" sol·licitant l'accés com estudiant visitant.

Preus de matrícula

El règim econòmic que s’ha d’aplicar a aquests estudiants es regula a través d’un acord de la Comissió Econòmica del Consell Social per a cada any acadèmic.

El preu de la matrícula dels estudiants visitants es calcularà segons el nombre de crèdits a cursar. Aquest preu serà per al curs 2024/2025 de:
• 143,08 euros per crèdit per a les persones que no pertanyin al col·lectiu de PDI, PAS o estudiantat de doctorand de la UPC.
• 34,55 euros per crèdit per a les persones que pertanyin al col·lectiu de PDI, PAS o estudiantat de doctorand de la UPC.

Serveis administratius: Els estudiants visitants no abonaran cap import en concepte de
serveis administratius: despeses de matriculació i d’expedient acadèmic, serveis específics,
de suport a l’aprenentatge, expedició de certificacions acadèmiques i certificats o diplomes
propis de la titulació.

Règim d’exempcions, bonificacions i recàrrecs: Els estudiants visitants no estaran
subjectes a cap recàrrec per repetició d’assignatures, ni tampoc a cap de les exempcions i
bonificacions previstes al Decret de la Generalitat de Catalunya pel qual es fixen cada any
els preus de la prestació de serveis acadèmics a les universitats públiques.

Règim de devolució de l’import de la matrícula: La devolució de l’import de la matrícula es
farà en els supòsits definits a l’apartat corresponent del pressupost de la UPC.

Marc Normatiu

  Normativa Acadèmica dels estudis de Grau i Màster (NAGRAMA) vigent, article 1.4.2. Estudiants visitants
  Aprovació de les Tarifes i Preus, article Règim econòmic dels estudiants visitants