Comparteix:

Reconeixement de crèdits optatius per activitats d'extensió universitària als estudis de Grau

Informació general

Als plans d'estudis de grau es poden reconèixer fins un màxim de 6 crèdits optatius per activitats d'extensió universitària: activitats culturals, esportives, solidàries, de cooperació i de representació estudiantil.

Qui ho pot sol·licitar?

Estudiants matriculats en els estudis de grau de l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria de Telecomunicació de Barcelona (ETSETB).

Activitats que poden ser reconegudes

Activitats que s’ofereixen a tota la UPC, podeu consultar-les al següent enllaç: 

Mapa d’activitats UPC

La introducció dels ECTS superats  a l’expedient de l’estudiant pel seu reconeixement correspon a la unitat responsable de cada activitat.

Activitats específiques de l’ETSETB:

Bloc Cultural – Itinerari Ciència i Tecnologia 

Reconeixement de crèdits per la col·laboració en empreses de tipus startup (queden exclosos els convenis de pràctiques) o per l'assistència a activitats del Forum ETSETB, Week Engineering Competition WEC (BEST), Jornades de Conferències Motivacionals de l'IEEE, participació a hackathons, concursos, estades formatives en Departaments o similars.

Reconeixement fins a 6 ECTS per quadrimestre.

Reconeixement de crèdits per l’assistència a cursos en l’àmbit dels estudis tals com Iniciació a la Robòtica, Introducció a Android, cursos TIC, Workshop The ICT 4D Applied, Introducció A Blender o similars.

Podeu trobar els cursos aprovats per la CdRUE en aquest enllaç, en cas de dubte abans d’inscriure-us en un curs consultar amb l’associació que l’organitza.

Cursos de 8  a 15 h / 0.5 ECTS

Cursos de 16 a 30 h / 1 ECTS

Cursos de 31 a 45 h / 1.5 ECTS

Cursos  a partir de 46 h / 2 ECTS

Reconeixement fins a 6 ECTS per quadrimestre.

Reconeixement de crèdits als membres de les juntes i a les persones que participen activament en les associacions universitàries donant suport a l'organització i el desenvolupament de les activitats realitzades.

Cada associació vinculada a l’ETSETB disposarà d'un màxim de 12 ECTS per distribuir entre els estudiants que col·laborin en les seves activitats o formin part de la junta, amb les següents condicions:

 • El reconeixement podrà ser de 0.5, 1 o 2 ECTS.
 • Màxim 2 ECTS per estudiant i any acadèmic.
 • Per les sol·licituds de 0.5 o 1 ECTS el reconeixement serà automàtic.
 • Les sol·licituds de 2 ECTS, s’hauran de justificar i seran resoltes per  la CDRUE (Comissió de Relacions Universitat-Empresa).

Delegats de curs: es reconeixeran 0,5 ECTS per quadrimestre.

Màxim 4 ECTS.

Bloc Cultural – Programa d’Idiomes

Certificats admesos per ACLES, CRUE i per universitats i organismes oficials o de referència. Les persones que han cursat la secundària en una comunitat en què el català no és llengua oficial, poden obtenir reconeixement de crèdits per certificats vàlids de català. Si han fet la secundària en comunitats en què el català és llengua oficial, es reconeixen crèdits pels certificats de nivell superior, C2 del marc europeu.

Certificat acreditatiu de  més de 100 h.

4 ECTS.

Certificat d’Assistència al 80% de la formació d’entre 50-100 h. i superar un test final.

Entre 2-4 ECTS.

Si es volen reconèixer crèdits pel mateix idioma que s'acredita com a 3ª llengua, és necessari haver obtingut un nivell superior al B2.1 del Marc de Referència Europeu de les llengües. 

Si la llengua no coincideix amb la triada a la selectivitat el reconeixement es pot obtenir a partir del nivell A1.

Trobareu informació detallada, a més de la taula de reconeixement d'idiomes aquí

Les certificacions de nivell tenen un reconeixement màxim de 4 ECTS.

El màxim que es poden reconèixer per idiomes es de 6 ECTS.

Cal haver realitzat els cursos o exàmens d'idiomes durant els estudis de grau.

Bloc Responsabilitat Social – Acollida d’estudiants de nou accés

Curs formatiu de 10h + 50 hores de dedicació.

2 ECTS per any.

Bloc Representació Estudiantil 

Delegat durant un any/curs.

6 ECTS/curs.

Serà aprovat pel secretari acadèmic / la secretaria acadèmica de l’ETSETB + el vistiplau del Consell de l'Estudiantat.

Membre durant un curs i assistència al menys al 80% de les reunions.

1 ECTS/curs. 

Si hi participa durant mig curs 0,5 ECTS.

Serà aprovat pel secretari acadèmic / la secretaria acadèmica de l’ETSETB.

Les comissions seran les que determini el centre.

Membre durant un curs i assistència al menys al 80% de les reunions

1 ECTS/curs.

Serà aprovat pel secretari acadèmic / la secretaria acadèmica de l’ETSETB.

Bloc Mobilitat

Haver cursat un o dos quadrimestres en una universitat estrangera o en mobilitat per pràctiques externs.

Fins a 3 ECTS/per quadrimestre.

Procediments i terminis

Terminis de presentació i resolució

Curs Tardor: de l’1 al 31 d’octubre

Resolució CdRUE:  30 de novembre

Curs Primavera: del 15 de març  al 15 d’abril

Resolució CdRUE: 15 de maig

Procediment

La introducció dels ECTS superats a l’expedient de l’estudiant pel seu reconeixement correspon a la unitat responsable de cada activitat.

Les Associacions i altres entitats o serveis vinculades a l’ETSETB hauran de fer arribar a secretaria acadèmica dins dels terminis establerts la relació dels estudiants que hagin superat les activitats realitzades així com la relació de les noves activitats proposades per un nou curs/quadrimestre.

En el cas d'entitats o serveis no vinculats a l'ETSETB, serà l'estudiant qui aporti les dades i documentació necessàries a secretaria acadèmica fent servir aquest formulari.

 

L’ETSETB com a centre responsable introduirà les activitats susceptibles de reconeixement a l’expedient de l’estudiant. Es podrà comprovar a l’e-secretaria(obriu en una finestra nova), dins de l'apartat "Reconeixement d'activitats".

Aquelles noves activitats que necessitin aprovació de la CdRUE (Comissió de Relacions Universitat-Empresa), s’introduiran una vegada acceptades pels membres de la comissió i, al darrer quadrimestre de la titulació, es podrà sol·licitar el reconeixement dins del lloc indicat a l'apartat anterior.

Un cop sol·licitat el reconeixement, es genera el pagament pendent a "impresos i pagaments" de l’e-secretaria. El pagament es pot fer mitjançant targeta bancaria Visa o Mastercard o imprimir 2 còpies del pdf per anar a pagar en efectiu al banc (no caldrà portar cap justificant a secretaria).

Per aquest reconeixement caldrà aportar a la secretaria acadèmica de l’ETSETB original i copia del certificat d’assoliment del nivell d’idioma, examen o curs, al darrer quadrimestre de la titulació i dintre dels terminis establerts.

Procediment per a les Associacions

Per poder reconèixer als estudiants els crèdits ECTS de les activitats que es realitzen a les associacions vinculades a l’ETSETB s’haurà de fer arribar a secretaria acadèmica () la informació en els terminis establerts (apartat procediment i terminis).

La persona responsable de l’associació serà la que s’ha fet arribar a l’escola i consta en el nostre registre com a persona de contacte, si es vol canviar s’ha d’enviar la modificació a l’adreça de  correu . No seran admeses sol·licituds signades per un altre membre de l’associació.

 • S’haurà de sol·licitar a la CdRUE l’aprovació del curs abans de seu inici.
 • Han de tenir una durada mínima de 8 hores.
 • No es reconeixeran cursos amb continguts que ja s’estiguin impartint en assignatures pròpies d’una titulació de l’escola, com per exemple, curs d’Introducció a la Programació C, curs d'Introducció a l'Electrònica o similars.
 • Els cursos aprovats per la CdRUE no caldrà tornar-los a aprovar en posteriors comissions sempre i quan no es modifiqui ni les hores ni el temari original.
 • Es pot fer la sol·licitud mitjançant aquest formulari.

 • Assistència mínima del 80%
 • S’ha de fer arribar a secretaria acadèmia la relació dels estudiants que han superat el curs.
 • Es pot fer la sol·licitud mitjançant aquest formulari.

 • Cada associació disposarà fins un màxim de 12 ECTS per distribuir entre tots els membres de la junta i col·laboradors.
 • Al mes d'octubre es podrà sol·licitar el reconeixement pels membres i col·laboradors de l’associació del curs anterior, es denegaran les sol·licituds del curs actual.
 • El reconeixement podrà ser de 0.5, 1 o 2 ECTS.
 • Màxim 2 ECTS per estudiant i any acadèmic.
 • Per les sol·licituds de 0.5 o 1 ECTS el reconeixement serà automàtic.
 • Les sol·licituds de 2 ECTS, s’hauran de justificar i seran resoltes per la CdRUE (Comissió de Relacions Universitat-Empresa).
 • Si es realitzen activitats extraordinàries es podrà sol·licitar més crèdits a la CdRUE. S’haurà de sol·licitar abans de l’inici de l’activitat.
 • S’ha de fer arribar a secretaria acadèmia la relació dels estudiants que han participat mitjançant aquest formulari.
 • Delegats de curs, es reconeixerà 0,5 ECTS per quadrimestre. S’ha de fer arribar a secretaria acadèmia la relació dels estudiants que han participat mitjançant aquest formulari.
 • Programa de mentoria per a l'acollida d'estudiantat de nou accés, es reconeixerà 2 ECTS per any si realitzen el curs formatiu de 10h i una dedicació de 50h. S’ha de fer arribar a secretaria acadèmia la relació dels estudiants que han participat mitjançant aquest formulari.

 • S’ha de fer arribar a secretaria acadèmia la relació dels estudiants que han participat mitjançant aquest formulari.

Preu del crèdits reconegut

El reconeixement de crèdits té un cost del 20% del preu del crèdit establert en el decret de preus públics.


Normativa aplicable i acords del Consell de Govern

Normativa Acadèmica dels estudis de Grau i Máster

Activitats universitàries culturals, esportives, de representació estudiantil, solidàries i de cooperació