Reconeixement de crèdits de lliure elecció. Pla 92

Reconeixement de crèdits

  •  
Qui ho pot demanar

Tots aquells estudiants que hagin acabat la fase selectiva i es puguin acollir a alguna de les modalitats detallades més avall.

  •  
On es pot fer el tràmit

A Secretaria Acadèmica.

  •  
Terminis
(activitats finalitzades)
Presentació de sol·licituds a Comissió
(crèdits que no es reconeixen directament):
de l'1 al 31 d'octubre i del 15 de març al 15 d'abril
Matrícula de crèdits
(quan ja estan resolts per la Comissió o quan són de reconeixement directe):
Els mateixos terminis prollongats fins la data límit que posi a la resolució de la Comissió, que es publica un mes després del termini de presentació de sol·licituds
Modalitats de reconeixements i procediments Fitxers
(entregar a Secretaria Acadèmica segons tipus de reconeixement)                                       

1) IDIOMES: Has de portar l'original i la fotocòpia del diploma o certificat del nivell assolit. Si tens un dels nivells de la taula que es troba al final de l'apartat 4.3.5 de la Normativa acadèmica general de 1er i 2on cicle. T'ho reconeixem directament, no va a comissió.

2) CURSOS: Has de portar el certificat d'assistència, on posi el teu nom i cognoms el nom del curs, la durada en hores i el període en el qual el vas fer. Si és un curs de reconeixement directe, amb això et farem els papers per anar a pagar-lo al banc. Si no és un curs de reconeixement directe, has de portar també el temari del curs, fent constar el període i les hores en el temari. Els cursos de reconeixement directe els trobaràs dins d'aquest enllaç: llistat d'assignatures i cursos. També hi ha cursos de les associacions de l'Escola (BJT, etc), que reconeixerem directament, però no està publicada la llista, perquè encara no està aprovat per la CRUE.

3) CONVENI (FET ABANS DE 2012/13) i BECA.  Has de portar el model 1 i el model 2, que es troben a aquesta mateixa pàgina, costat d'aquestes línies, firmat i segellat per l'empresa o departament on vas estar treballant. Si és un conveni, no has de portar res més. Si és una beca, has de portar també la credencial o nomenament de becari o un certificat de la unitat que et va gestionar la beca (ctt, Univers). El reconeixement te'l fem també directament a finestreta, donant-te els papers per anar a pagar al banc.

4) CONVENI (FET A PARTIR DE 2012/13). Has de sol·licitar-ho per la Intranet (https://www.etsetb.upc.edu/sys/login.html), escollint "Relacions amb empreses" > "Pràctiques en empreses" del menú esquerre.


5) CONTRACTE, TREBALL DIRIGIT SOTA LA TUTELA D'UN PROFESSOR. Has de portar també el model 1 i el model 2 que es troben a aquesta mateixa pàgina, costat d'aquestes línies, firmats i segellats. Si és un contracte, has de portar també fotocòpia del contracte. Aquests no són de reconeixement directe. Han de passar abans per la CRUE.

6) ESPORTS. Has de portar un certificat de la federació (no val la fitxa), on constin detallats els anys que has estat competint i l'àmbit de competició per a cada any (regional, nacional, internacional). T'ho fem directament a finestreta. Si has estat competint en competicions de la Universitat (Intracampus i Intercampus), gestionades per l'Univers, segurament tindrem aquí la documentació, i només hauràs de passar-te a que et fem els papers per pagar els crèdits al banc.

7) REPRESENTACIÓ ESTUDIANTIL (PARTICIPACIÓ EN ÒRGANS DE GOVERN DE L'ESCOLA). A direcció (93 401 67 41 o rmpouso@etsetb.upc.edu) has de demanar que et facin un certificat amb les dates de la teva participació. Amb aquest certificat, a secretaria et fem el reconeixement directe.

8) REPRESENTACIÓ ESTUDIANTIL (PARTICIPACIÓ EN UNA ASSOCIACIÓ DE L'ESCOLA). L'associació ens ha de portar un escrit sol·licitant crèdits per tu. Pots tenir un màxim de 7 crèdits per aquest concepte, i l'associació pot demanar un màxim de 10 crèdits per any acadèmic, a repartir entre els seus participants.

9) ASSISTÈNCIA AL FÒRUM DE TELECOMUNICACIÓ I ELECTRÒNICA. A secretaria tenim un llistat amb els alumnes que van assistir. Només has de venir a que et fem els papers per pagar els crèdits.