Comparteix:

Règim de permanència i Continuïtat als estudis de GRAU / Academic progress and Continuity on MASTER’s degrees

Normativa de Graus i Màster de la UPC / Academic Regulations for Bachelor’s and Master’s Degrees at the UPC 

Règim de permanència GRAUS

  • Rendiment mínim en el primer any acadèmic GRAUS

L’estudiant matriculat d’un estudis de grau a l’ETSETB ha d'aprovar un mínim de 12 ECTS el primer any acadèmic, amb independència de les matrícules formalitzades.

En cas contrari, l’estudiant queda exclòs d’aquests estudis.

  • Rendiment mínim en la Fase Inicial

L’estudiant ha de superar el nombre mínim de crèdits de la Fase Inicial (FI), en un termini màxim de 2 anys acadèmic, si els estudis es cursen a temps complet; o bé, 4 anys acadèmics en cas de dedicació a temps parcial.

En qualsevol de les dues modalitats, el còmput de temps per superar el nombre mínim de crèdits establert de la FI es fa amb independència de les matrícules formalitzades.

Si no supera la FI, l’estudiant no pot continuar els estudis.

  • Pròrroga del còmput de temps per a l’aplicació de les normes de permanència

Els estudiants que cursen el primer any acadèmic o la fase inicial dels estudis i que l’han d’interrompre temporalment per algun motiu de caràcter excepcional, poden sol·licitar al director o directora una pròrroga per un període determinat perquè no els compti el temps a l’efecte de l’aplicació de la normativa de permanència

Les pròrrogues no es poden concedir per a un període lectiu en el qual l’estudiant ja ha estat avaluat.  Les pròrrogues es concedeixen per un màxim de 2 quadrimestres o 1 any acadèmic.

  • Rendiment mínim superada la FI

Un cop superada la Fase Inicial, al final de cada quadrimestre es calcula el paràmetre de resultats acadèmics de cada estudiant, que és el quocient de crèdits superats sobre el total de matriculats.

Si un estudiant té un paràmetre de resultats inferior a 0.5 durant els dos últims quadrimestres matriculats, se li limitarà la matrícula del següent.

Si té un paràmetre de resultats inferior a 0.3 durant els tres últims quadrimestres matriculats, serà desvinculat automàticament del estudis per a un període màxim d'un any. L’estudiant desvinculat pot reiniciar els estudis un cop transcorregut el període de desvinculació resolt.

Aquestes mesures no s’aplicaran quan a l’estudiant li manqui per acabar els estudis un nombre de crèdits inferior o igual a 30. El bloc de TFG queda exclòs d’aquest còmput.

En el moment en què l’estudiant es reincorpora als estudis després d’un període de desvinculació, els anteriors paràmetres de resultats acadèmics inferiors a 0,3 no es tenen en compte.

Continuïtat dels estudis

En cas d’haver estar declarat no apte, l’estudiant pot sol·licitar la continuïtat als estudis. El director o directora de l’ETSETB pot en situacions justificades degudament, ampliar el termini establert per superar el nombre mínim de crèdits exigits per al primer any acadèmic i/o per superar el rendiment mínim de la fase inicial dels estudis.

També, en el cas de que l'estudiant sigui desvinculat a l'obtenir un paràmetre inferior a 0.3 durant tres quadrimestres consecutius, pot demanar la continuïtat als estudis.

Termini sol·licitud

Consulta el termini i el procediment de sol·licitud al:

Calendari de Matrícula i Tràmits Acadèmics

Academic progress MASTERS

  • Minimum academic progress during the first academic year MASTERS

Master’s students must obtain at least 15 ECTS credits on the first year of enrolment.

Students who do not meet the minimum academic progress requirements will not be permitted to continue their degree at the UPC.

Continuity

In exceptional circumstances, the school may grant specific exemptions from the conditions listed in NAGRAMA's Sections 6.2 and 6.3 to students who can prove they have reasons for being exempt.

Request Period

Check the deadline and application procedure on:

Enrolment and Academic Procedures Calendars