Comparteix:

CITA PRÈVIA / PRIOR APPOINTMENT

(English version)

Per atenció presencial es prioritzarà amb cita prèvia

 • On: Secretaria Acadèmica (Edifici B3, planta 0)
 • Horari d'atenció Secretaria Acadèmica i Punt d'Assistència de Registre:

       (en intervals de 15 minuts)

       Matí: de dilluns a divendres de 10:30h a 13:00h

       Tarda: dimarts i dijous de 15:00h a 17:00h

 • Horari d'atenció Mobilitat:

         (en intervals de 10 minuts)

        Matí: de dilluns a dimecres de 10:30h a 13:00h

        Tarda: dimarts de 15:00h a 17:00h

 

 • L'atenció presencial està reservada exclusivament per aquells tràmits que requereixen la recollida o entrega de documentació original.
 • Pel bon funcionament de l'atenció presencial imprescindible preguem es respecti l'horari seleccionat.

Com demanar cita
Per demanar cita cal entrar amb el compte de Google de la UPC (usuari@estudiantat.upc.edu per a l'estudiantat o usuari@upc.edu per al PAS i PDI), o amb un compte personal si no ets estudiant o personal de la Universitat. En cas de no tenir compte Google (gmail), envia un mail a 

Al sol·licitar la cita prèvia, a l'apartat de descripció cal especificar la següent informació:

 • NOM I COGNOMS
 • DNI/NIE/PASSPORT
 • TITULACIÓ
 • TRÀMIT A REALITZAR

Les cites que no especifiquin aquesta informació seran anul·lades.

 

SECRETARIA ACADÈMICA. DEMANAR CITA PRÈVIA

MOBILITY. REQUEST FOR A PRIOR APPOINTMENT

Prior appointment will be prioritized for face-to-face attention 

 • Where: Academic office (Building B3, ground floor)
 • Academic office and Reservation Assistance Point service hours:

       (into 15-minute intervals)

Morning: from Monday to Friday from 10:30h to 13:00h

Afternoon: Tuesdays and Thursdays from 15:00h to 17:00h

 • Mobility service hours:

         (into 10-minute intervals) 

        Morning: from Monday to Wednesday from 10:30h to 13:00h

        Afternoon: Tuesday from 15:00h to 17:00h

 • Face-to-face attention is intended exclusively for those procedures that require submit or collect original documents.
 • Please, for the proper functioning of the face-to-face attention, it is essential that you respect your selected hours,

How to request for a prior appointment

In order to request for a prior appointment, enter with your Google UPC account (usuari@estudiantat.upc.edu for students or usuari@upc.edu for PAS and PDI), or with a personal account if you are not UPC student or staff. In case you don't have a Google account (gmail), send an email to  

Specify your following details at the description section:

 • NAME AND SURNAMES
 • DNI/NIE/PASSAPORT
 • YOUR STUDY PLAN
 • PROCEDURE TO PERFORM

The appointments that do not  specify this information will be cancelled.