Comparteix:

Domiciliació bancària (Afegir o modificar compte bancari)

(English version)

Procediment

Per tal de domiciliar i /o fraccionar el pagament de la matrícula, cal afegir un compte corrent. A continuació detallem el procediment.


  • Afegeix un nou compte bancari associat a través d'e-Secretaria -> Les meves dades -> Comptes bancaris -> "Afegeix"
  • Emplena les dades i guarda, apareixerà com a "Pendent d'entregar documentació"
  • Descarrega el document "Ordre SEPA" que es genera.
  • Emplena el document, digitalment o a mà, i puja'l a la e-secretaria mitjançant el botó "Adjunta documentació")
  • Quan el document s'ha afegit ("Afegeix"), l'estat passarà a ser "Documentació entregada pendent de validar" per part nostre.

Canvi de mètode de pagament

En cas de voler canviar el mètode de pagament escollit a l'hora de formalitzar la matrícula, cal fer una instància a a través d'e-Secretaria -> Instàncies -> Preus Públics -> "Altres tipus d'instàncies de preus públics" indicant el nou mètode de pagament (domiciliat, fraccionat, etc.)

Termini

Consulta el Calendari de Tràmits Acadèmics

Procedure

In order to debit and/or split the payment of the enrolment, a bank account must be added. The procedure is the following:

  • Add a new bank account through e-Secretaria -> My details -> Bank accounts -> "Add". Fill all the details and save. Then, it will appear as "Documentation pending"
  • Download the "SEPA Order" document that will be generated and fill it, signing it digitally or by hand.
  • Once you have filled the document, you can upload it in the same page using the button "Add documentation".
  • Once the document has ben added ("Add"), the status will be changed to "Documentation added pending validation" by our side.

Payment method change

If you want to change the payment method chosen during enrolment, you will need to make a request through the e-Secretaria -> Procedures-> Request-> Others-> "Public Fees"  indicating which method you want (Financial Institution, Standing Order, 2 Installments, etc.

Deadline

Check the Academic Processes Calendar