Comparteix:

Preus i Beques de matrícula (Graus)

Informació general de preus i beques

Informació general de beques i preus la podeu trobar a https://www.upc.edu/sga/ca/Beques

Beca del Ministeri d'Educació 2024/2025

Opcions que tenen els estudiants amb beca del Ministeri si volen matricular-se de grau i de màster a la vegada.

Segones i successives matrícules

Quan un/a estudiant es matricula per segon cop d'un mateix crèdit d'un estudi de grau, l'import d'aquest crèdit és el resultant d'aplicar un coeficient d'1,2 al preu del crèdit sobre el qual es va aplicar el coeficient el curs anterior. La tercera vegada que es matricula del mateix crèdit, el seu import és el resultant d'aplicar un coeficient de 2,6 al preu del crèdit sobre el qual es va aplicar el coeficient el curs anterior. A partir de la quarta vegada, inclosa aquesta, que es matricula del mateix crèdit, el seu import és el resultant d'aplicar un coeficient de 3,6 al preu del crèdit sobre el qual es va aplicar el coeficient el curs anterior.

Decret de preus

Els preus publicats per la Generalitat per a totes les universistats públiques es troben a Decret de Preus.
 
Beca General del Ministeri (MECD) - per a graus i màsters
Matrícula condicional de becari (descompte abans de la resolució de la beca): Si voleu tenir el descompte de becari (exempció de pagament de crèdits) en el moment de la matrícula, haureu d'obtenir, si escau, les acreditacions necessàries abans de la matrícula.
IMPORTANT: És necessari, per no haver de pagar els crèdits matriculats,  sol·licitar la beca i tenir-la concedida. En cas contratri, s'haurà de pagar la matrícula.

Beques de l'AGAUR: beca Equitat i acreditació MATRC

Aquesta acreditació l'hauran de sol·licitar

• Els estudiants de secundària de la resta de Comunitats Autònomes, malgrat fossin becaris del

MECD.

• Els estudiants que provinguin de qualsevol universitat (trasllat d'expedients, que inicien el màster havent fet el grau a una altra universitat, etc.) malgrat que haguessin gaudit de beca durant el curs anterior.

• Els estudiants de la UPC que no van gaudir de beca durant el curs anterior.

• Els estudiants de qualsevol centre de secundària català que no hagués gaudit de beca al curs anterior

Si un estudiant ha sol·licitat l'acreditació MATRC i en el moment de la matrícula no ha arribat encara la resposta, caldrà que formalitzi una matrícula ordinària amb pagament en entitat bancària i que NO ABONI els imports fins que arribi la resolució de la seva petició.

Desglossament de preus de la matrícula i descomptes.

El preu de la matrícula s’explica a: https://www.upc.edu/sga/ca/matricula/preus/Preus#altres.

En cas de segones, terceres, (i altres) convocatòries, el preu del crèdit s’encareix. En el decret de preus s’indica quin és el recàrrec corresponent.

 

Preu dels certificats, títols i taxes de trasllat

Informació sobre el preu dels certificats, del títols i altres taxes a: https://www.upc.edu/sga/ca/matricula/preus/AltresPreus

 

Formes de pagament

Les formes de pagament les teniu detallades a: https://www.upc.edu/sga/ca/matricula/pagament-de-la-matricula

Convocatòries d'ajuts econòmics per a estudiants amb situacions desfavorables que afectin el pagament de les matrícules d'estudis universitaris

Es tracta d'una convocatòria que concedeix ajuts econòmics a estudiants amb circumstàncies personals sobrevingudes (pèrdua del lloc de treball, embargaments, desnonaments o fets similars), de forma que puguin progressar en els seus estudis.

Convocatòria a Pla d'Equitat UPC.