Comparteix:

Beques d'aprenentatge de la UPC

Inscriu-te a una beca
Llista de convocatòries obertes

 

La finalitat principal de les beques d'aprenentatge és el desenvolupament de les competències associades als estudis als que estigui matriculada la persona beneficiària de la beca d'aprenentatge.

La formació a assolir per part de la persona beneficiària de la beca d'aprenentatge ha d'estar relacionada i ser compatible amb les competències genèriques (actualment denominades competències transversals) establertes en l'Acord núm. 38/2008 del Consell de Govern de la Universitat Politècnica de Catalunya, del Marc per al disseny dels plans d'estudis de grau a la Universitat Politècnica de Catalunya, o pels acords que el substitueixin.

Pot optar a sol·licitar una beca d’aprenentatge tota persona que compleixi els requisits següents i aquells que puguin establir-se a les convocatòries de beques d’aprenentatge:

 1. Estar matriculada a una de les unitats acadèmiques i entitats en els termes de l’art. 2.1 d'aquesta Normativa.
 2. Haver superat la fase inicial dels estudis de grau en els termes previstos per la normativa de permanència.
 3. Tenir coneixements de català o castellà.
 4. No estar gaudint d'una altra beca d’aprenentatge, d'una beca d'inici a la recerca o d'un conveni de cooperació educativa.
 5. No haver gaudit d'un contracte laboral previ amb la UPC.
 6. Complir els requisits especificats a les bases de cada convocatòria de beca d'aprenentatge.
 7. Manifestar, en la sol·licitud de beca d'aprenentatge, que es responsabilitza de l'autenticitat i de la veracitat de les dades i informació aportada.

La durada mínima d'una beca d'aprenentatge és de tres mesos, excepte en els casos de durada específica, com el Saló de l’Ensenyament i/o d'altres, que de forma excepcional poden ser inferiors, sempre i quan el/la vicerector/a de docència i estudiantat expressament així ho autoritzi.

La durada màxima d'una beca d'aprenentatge és de vint-i-quatre mesos, sempre i quan la beca sigui de vint hores setmanals, altrament la durada màxima serà d'un període inversament proporcional.

La dedicació setmanal per part de la persona beneficiària de la beca d'aprenentatge és de cinc, deu, quinze o vint hores. Excepcionalment, per causes degudament justificades, el/la vicerector/a de docència i estudiantat té facultats per autoritzar l'increment de la dedicació fins a vint-i-cinc hores setmanals.

La dedicació de la persona beneficiària en la realització de la beca d'aprenentatge ha de poder ser compatible amb la seva activitat acadèmica.

Per l’any en curs:

 • 5 hores setmanals: 122,83 € import íntegre mensual
 • 10 hores setmanals: 245,67 € import íntegre mensual
 • 15 hores setmanals: 368,50 € import íntegre mensual
 • 20 hores setmanals: 491,33 € import íntegre mensual

Quota patronal 2020: 48,41 €
A l'import íntegre mensual es descomptarà la cotització a la Seguretat Social i l’IRPF corresponents.

En aplicació del RD 1493/2011, de 24 d’octubre, les persones beneficiàries d’una beca d’Aprenentatge UPC hauran d’estar afiliades al Règim General de la Seguretat Social i cotitzar per contingències comuns i professionals.
Per tant, és necessari disposar del número d’afiliació a la Seguretat Social per iniciar la beca.
Per sol·licitar el número d’afiliació consulteu http://www.seg-social.es/Internet_1/Masinformacion/TramitesyGestiones/ObtenciondelNumerod44084/index.htm

En la finalització de la beca d'aprenentatge es subscriuen els següents qüestionaris:

 1. La persona beneficiària de la beca d'aprenentatge ha de respondre a un qüestionari de valoració del pla formatiu en què ha d'indicar el nivell d'assoliment de les competències desenvolupades i de la formació adquirida fixada a la convocatòria.
 2. La persona tutora ha de respondre un qüestionari sobre les competències adquirides i l'assoliment del pla formatiu per la persona beneficiària de la beca d’aprenentatge.

Ambdós documents són custodiats pel responsable de la beca d’aprenentatge. Tant la persona beneficiària com la persona tutora tenen dret a disposar d’una còpia del qüestionari emplenat per l’altra part.

L’emplenament d’aquests qüestionaris és indispensable per a la persona tutora per poder realitzar la funció de tutor/a en altres beques d’aprenentatge, així com per a la persona beneficiària per tal de poder gaudir d’una altra beca d’aprenentatge.

La Universitat Politècnica de Catalunya encomana la concessió i el correcte funcionament de les beques d’aprenentatge a dues persones:

 1. Una persona responsable de la beca d’aprenentatge.
 2. Una persona tutora de la beca d’aprenentatge.

Les anteriors persones vetllen conjuntament perquè la concessió i realització de la beca d’aprenentatge sigui d’acord amb la present Normativa, havent-se d’ajustar al contingut establert en la corresponent convocatòria. També tenen el deure de supervisar que les beques d’aprenentatge no comportin cap tracte abusiu, discriminatori ni irrespectuós amb els drets fonamentals de les persones.

 • Estatuts de la Universitat Politècnica de Catalunya
 • Acord CG/2019/01/23 del Consell de Govern de 25 de febrer de 2019 pel qual s’aprova la normativa de beques aprenentatge UPC