Comparteix:

Comissió d'Avaluació Curricular (CAC)

 

Naturalesa

La Comissió d’Avaluació Curricular (CAC) de l’ETSETB és una comissió executiva encarregada d’avaluar els blocs curriculars dels estudiants de grau que no els aproven de forma automàtica segons les normatives d’avaluació dels graus de l’ETSETB.

Funcions

Són funcions de la CAC:
a) Avaluar els blocs curriculars dels estudis de grau d’aquells estudiants que no els aproven de forma automàtica segons les normatives d’avaluació dels graus de l’ETSETB.

Composició

La CAC estarà constituïda per:

a) El director o directora de l’Escola, qui la presidirà.
b) El secretari o la secretària de l’Escola, que actua de secretari o secretària.
c) Tot els caps i les caps d’estudis de graus gestionats per l’ETSETB que siguin membres de la Junta d’Escola.
d) El delegat o delegada dels estudiants de l’Escola sempre que tinguin superada la fase inicial d’un grau. En cas contrari s’escollirà un EGM de la Junta d’Escola que hagi superat la fase inicial d’un grau.), .

Mandat i renovació

El mandat de l’estudiantat de l’apartat d) serà anual. La resta de membres seran membres de la CAC mentre ocupin el càrrec corresponent.


Membres actuals

Alba Pagès-Zamora (presidenta)

Anna Umbert Juliana (secretària)

Orestes Mas Casals

Quim Trullàs Simó

Marc Amangué Fajula