Comissió de Relacions Internacionals i Mobilitat (CdRIM)

Naturalesa

La Comissió de Relacions Internacionals i Mobilitat (CdRIM) és la comissió encarregada d’organitzar, promoure i tutelar els programes de mobilitat dels estudiants, tant incoming com outgoing i tant nacional com internacional entre l’Escola i altres institucions d’ensenyament superior, segons les competències encomanades per l’Escola.

Amb caràcter extraordinari, i en casos degudament justificats, el director o directora de l'Escola pot autoritzar excepcions a aquest reglament.

 

Funcions

Són funcions de la CdRIM:

a) Definir, a proposta de l’Equip Directiu i de les diferents Comissions Acadèmiques de Titulació de l’Escola, els objectius associats a la mobilitat dels estudiants integrats en els plans d’estudi vinculats a l’ETSETB.
b) Vetllar per garantir el caràcter formatiu de la mobilitat dels estudiants com a complement dels coneixements adquirits pels estudiants en els seus plans d’estudi vinculats a l’ETSETB.
c) Aprovar l’assignació de places, revisar i fer el seguiment de la mobilitat dels estudiants segons la normativa vigent.
d) Establir i revisar l’organització del model de mobilitat d’estudiants i els procediments detallats tant de mobilitat d’estudiants incoming com outgoing, que es fan públics a la web del centre.
e) Elaborar, amb l’ajut de la unitat de Suport Institucional i Relacions Externes un informe anual de la mobilitat dels estudiants.
f) Recollir, sota la coordinació del sotsdirector o sotsdirectora responsable de la mobilitat dels estudiants, i com a conseqüència de l’elaboració de l’informe de mobilitat, els suggeriments rebuts en relació als processos de la mobilitat d’estudiants, i fer propostes de millora relacionades amb aquests processos, com per exemple dels criteris d’assignació de places de mobilitat, si cal.
g) Totes les funcions que li encomani la Junta d’Escola, la Comissió Permanent, i en particular les que li atorgui el SGIQ de l’Escola.
h) Tot allò que pugui contribuir a l’adequat compliment del seus objectius i no sigui funció d’un òrgan de govern de l’Escola.

 

Composició

La CdRIM estarà constituïda per:
a) El subdirector o subdirectora responsable de la mobilitat dels estudiants, que la presidirà.
b) El director o directora de l’ETSETB.
c) Un professor o professora representant de cadascuna de les cinc titulacions de l’Escola amb major mobilitat.
d) Un estudiant matriculat en qualsevol dels graus gestionats per l’ETSETB proposat per la Delegació d’Alumnes i que hagi superat un mínim de 120 ECTS.
e) Un estudiant matriculat en qualsevol dels màsters gestionats per l’ETSETB proposat per la Delegació d’Alumnes.
En cada sessió, el president o presidenta de la comissió designarà, entre els assistents, la persona que exercirà les funcions de secretari o secretària.
Es convidarà un membre de la Unitat de Gestió d’Estudis de Grau i Màster (UGEGIM) de l’ETSETB assignat pel cap o la cap de la UGEGIM i/o un membre de la Unitat de Suport Institucional i Relacions Externes (USIRE) de l’ETSETB assignat pel cap o la cap de la USIRE quan la temàtica de la reunió ho requereixi, per traslladar a la CdRIM qualsevol problema o proposta de millora en relació a la gestió administrativa de la mobilitat, d’una banda, i a les relacions institucionals amb altres institucions d’ensenyament superior, de l’altra banda.

 

Mandat i renovació

El mandat del professorat no nat indicat a l’apartat c) del article 3 serà de 2 cursos acadèmics. Aquests són nomenats pel director o directora de l’Escola atesa al Comissió Permanent.
El mandat dels estudiants, indicats als apartats d) i e) de l’article 3, serà per un curs acadèmic i la seva renovació es farà sempre abans de la primera sessió ordinària del curs. El estudiants són nomenats pel director o directora de l’Escola atesa al Comissió Permanent.

Membres actuals

Membres Nats

a) Israel Martín Escalona

b) Alba Pagès-Zamora

   

Membres electius

c) Eduard Alarcón Cot

     Arantxa Alonso Maleta

     Juan M. Gene Bernaus

     Ferran Marquès Acosta

     Isidro Martín García

d) Esteve Torrens Segret

e) Sergi Bogatell Pascual