Comparteix:

Comissió de Relacions Universitat - Empresa (CdRUE)

Naturalesa

La Comissió de Relacions Universitat-Empresa (CdRUE) és la comissió encarregada d’organitzar, promoure i tutelar els programes de cooperació educativa entre l’Escola i les empreses, així com altres activitats d’extensió universitària en les que l’ETSETB sigui competent, segons les competències encomanades per la Junta d’Escola i la Comissió Permanent.
Amb caràcter extraordinari, i en casos degudament justificats, el director o directora de l'Escola pot autoritzar excepcions a aquest reglament. 

 

Funcions

Són funcions de la CdRUE:
a) Definir, a proposta de l’Equip Directiu i de les diferents Comissions Acadèmiques de Titulació de l’Escola, els objectius associats a les pràctiques acadèmiques externes integrades en els plans d’estudi vinculats a l’ETSETB.
b) Vetllar per garantir el caràcter formatiu de les pràctiques acadèmiques externes i altres activitats vinculades amb les empreses com a complement dels coneixements adquirits pels estudiants en la seva formació acadèmica.
c) Elaborar, a cada curs acadèmic, els informes de les pràctiques acadèmiques externes, que s’elevaran a la Comissió Permanent, desglossats per titulació segons els indicadors establerts pel SGIQ de l’Escola.
d) Revisar i fer el seguiment de les pràctiques segons la normativa vigent en matèria de pràctiques acadèmiques externes.
e) Establir i revisar els criteris pel reconeixement de crèdits per activitats d’extensió universitària per aquells estudis en què la legislació ho permeti, i quan la Unitat responsable sigui l’ETSETB.
f) Fer la valoració de totes les sol·licituds rebudes pel reconeixement de crèdits per activitats d’extensió universitària en que la Unitat responsable sigui l’ETSETB, que s’elevaran a la Comissió Permanent per a la seva aprovació.
g) Dintre del seu àmbit d’actuació, desenvolupar la normativa establerta pels diferents òrgans de govern de l’Escola així com fer les propostes que calguin.
h) Totes les funcions que li encomani la Junta d’Escola, la Comissió Permanent, i en particular les que li atorgui el SGIQ de l’Escola.
i) Tot allò que pugui contribuir a l’adequat compliment del seus objectius i no sigui competència d’un òrgan de govern de l’Escola.

 

Composició

La CdRUE estarà constituïda per:
a) El subdirector o subdirectora responsable de les relacions amb les empreses, que la presidirà.
b) El subdirector o subdirectora responsable de qualitat de l’ETSETB.
c) Un membre de Secretaria Acadèmica, assignat pel cap o la cap de Gestió d’Estudis de Grau i Màster de l’ETSETB, per cada sessió, que actuarà com a secretari o secretària amb veu però sense vot.
d) Dos professors o professores de l’Escola.
e) Dos estudiants matriculats en qualsevol dels graus o màsters gestionats per l’ETSETB proposats per la Delegació d’Alumnes. En el cas d’estudiats de grau caldrà que hagin superat un mínim de 120 ECTS.
En cas de vacant, d’absència o de malaltia del secretari o secretària de la comissió, el president o presidenta de la comissió n’ha de designar un substitut.

 

Mandat i renovació

El mandat del professorat no nat indicat a l’apartat d) del article 3 serà de 2 anys. Aquests són nomenats pel director o directora de l’escola atesa al Comissió Permanent.
El mandat dels estudiants, indicats a l’apartat e) de l’article 3, serà per un curs acadèmic i la seva renovació es farà sempre abans de la primera sessió ordinària del curs. El estudiants són nomenats pel director o directora de l’escola atesa la Comissió Permanent.

 

Membres actuals

Membres Nats

a) Francesc Rey Micolau (Subdirector de Relacions amb Empreses)

b) Cristobal Voz Sanchez (Subdirector de Qualitat i Innovació Docent)

c) Membre Secretaria Acadèmica

 

Membres Electius

d) Professors o professores de l’Escola:

Juan José Ramos Castro (Dept. Enginyeria Electrònica)

Mónica Aguilar Igartua (Dept. Enginyeria Telemàtica)

e) Estudiants:

Javier Rodríguez Calderón

Daniel Díaz Ávarez