Vés al contingut (premeu Retorn)

Sou a: Inici / L'Escola / Estructura i organització / Comissions / Comissions Acadèmiques

Comissions Acadèmiques

CATEL

Naturalesa

La Comissió Acadèmica del Grau en Enginyeria de Tecnologies i Serveis de Telecomunicació (CATEL) és la comissió encarregada de la gestió del Grau en Enginyeria de Tecnologies i Serveis de Telecomunicació (GRETST) en les competències encomanades per la Comissió Permanent. Aquestes competències inclouen l’avaluació curricular i les gestions associades al Pla de Qualitat de l’Escola i a l’elaboració dels autoinformes de seguiment i d’acreditació del GRETST.

Amb caràcter extraordinari, i en casos degudament justificats, el/la Director/a de l'Escola pot autoritzar excepcions a aquest reglament.

Funcions

Són funcions de la CATEL:

a)      Realitzar les avaluacions curriculars de cada bloc curricular del GRETST, d’acord amb els criteris establerts per l’òrgan de govern de l’Escola que té les competències en l’avaluació dels estudiants.

b)     Supervisar el procés de tutorització dels estudiants amb rendiment insuficient.

c)      Analitzar els indicadors dels informes elaborats per l’equip directiu segons indica el Sistema de Garantia Interna de Qualitat de l’Escola (SGIQ) i fer propostes de millora.

d)     Elevar l’informe anual de seguiment del GRETST definit en el SGIQ.

e)     Totes les funcions que li encomani la Comissió Permanent, i en particular les que li atorgui el SGIQ.

f)       Dintre del seu àmbit d’actuació, desenvolupar la normativa establerta pels diferents òrgans de govern de l’Escola així com fer les propostes que calguin.

g)      Tot allò que pugui contribuir a l’adequat compliment del seus objectius i no sigui competència d’un òrgan de govern de l’Escola.

Composició

La CATEL estarà constituïda per:

a)      El/La Director/a de l’Escola o la persona en qui delegui.

b)     El/La Cap d’Estudis del GRETST, qui la presidirà.

c)      Els coordinadors de les mencions del GRETST.

d)     Quatre professors, procurant que la seva activitat docent en conjunt cobreixi al màxim les matèries i els quadrimestres 1A, 1B, 2A, 2B i 3A del GRETST.

e)     Dos estudiants que tinguin superada la fase inicial: un de quart curs i un altre de segon o tercer curs.

f)       El/La Cap de la Unitat de Gestió d'Estudis de Grau i Màster de l’Escola o la persona en qui delegui, que actuarà com a secretari/ària amb veu però sense vot.

 

Els membres corresponents als apartats a), b), c) i d) constituiran l’anomenat Consell Assessor del GRETST, que funcionarà com un òrgan consultiu del Cap d’Estudis del GRETST.

Mandat i renovació

El mandat dels estudiants serà anual. Les vacants es renovaran abans de les sessions ordinàries. Els estudiants són nomenats pel/per la president/a de la comissió un cop atesa la Delegació d’Alumnes i són elegits entre els delegats de curs amb la Fase Inicial dels estudis superada.

El mandat dels professors no nats serà de 2 anys. Aquests són nomenats pel/per la president/a de la comissió un cop atesos els departaments que imparteixen la titulació i el/la Director/a de l’Escola.


Membres actuals

Membres Nats

Dades pendents d'actualització

Membres Electius

Dades pendents d'actualitzacióCAM

 

Naturalesa

Aquesta comissió és l’encarregada de la organització acadèmica dels màsters impartits per l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria de Telecomunicació.

Funcions

Són funcions de la Comissió Acadèmica de Màsters:

a)       Gestionar l’admissió dels estudiants.

b)      Fixar els complements formatius necessaris per a l'estudiantat que la seva formació prèvia així ho requereixi.

c)       Fer la valoració acadèmica dels crèdits que són objecte de reconeixement, si escau, en funció de la formació prèvia acreditada pels estudiants i estudiantes:

  • En ensenyaments oficials.
  • Per l’experiència laboral i professional acreditada.
  • Per crèdits cursats en ensenyaments universitaris conduents a l’obtenció d’altres títols (títols propis).

d)      Establir l’itinerari curricular i els plans de matrícula personalitzats en funció del resultat del reconeixement de crèdits.

e)      Establir els cursos d'anivellament que han de cursar els estudiants.

f)        Aplicar criteris de rendiment mínim.

g)       Fer un seguiment i informació de l’entrada i els resultats acadèmics dels estudiants.

h)      Fer propostes de col·laboració de professionals no PDI.

i)        Organitzar i elaborar mecanismes propis per al seguiment i millora del estudi.

j)        Informació i comunicació pública del màster.

k)       Elaborar i tramitar modificacions del màster.

Composició

La Comissió Acadèmica de Màsters estarà constituïda per:

a)       El/La director/a de l’Escola, qui la presidirà

b)      El/La sotsdirector/a Cap d’estudis de Màster, en qualitat de vicepresident/a

c)       El/La sotsdirector/a de Relacions Internacionals.

d)      El/La director/a del Departament d’Enginyeria Electrònica

e)      El/la cap de Serveis de Gestió i Suport del centre.

f)        El/La cap de l’Àrea de Gestió Acadèmica de l’Escola que actuarà com a secretari/ària.

g)       Els coordinadors dels màsters impartits per l’Escola.

h)      Un professor del Departament d’Enginyeria Electrònica que imparteixi classes del màster.

i)        Un professor del Departament d’Enginyeria Telemàtica que imparteixi classes de màster.

j)        Un professor del Departament de Teoria del Senyal i Comunicacions que imparteixi classes de màster.

Mandat i renovació

Els professors dels departaments tindran un mandat de tres anys i es renovarà un cada any. Els professors els nomena el president de la comissió un cop atès el departament pertinent.

 

 Funcionament

 La Comissió Acadèmica de Màsters es reunirà en sessió ordinària 2 cops l’any. La convocatòria la realitzarà qui la presideix, qui també podrà, reunir a la comissió en convocatòria extraordinària.

  1. L’ordre del dia el realitzarà el/la secretari/secretària
  2. Les convocatòries hauran de fer-se amb una antelació mínima de set dies i haurà de constar-hi l’ordre del dia i el temps màxim de duració de la sessió, que no podrà excedir de tres hores.
  3. A la primera convocatòria el començament de la sessió requereix un quòrum mínim de la meitat dels membres de la comissió. En segona convocatòria, un quart d’hora desprès, no es requerirà quòrum.
  4. Els acords es prendran per majoria simple i seran consignats pel/per la secretari/ària en una acta, que serà signada pel/per la president/a i pel/per la secretari/ària de la comissió.

Disposició Derrogatòria

Aquesta normativa deroga el següent acord:

Acord 4/7 de la Comissió Permanent del 22 de maig de 2013. Creació de les Comissions Acadèmiques dels Màsters MET i MEE.

 

Membres actuals

Membres Nats

Dades pendents d'actualització

Membres Electius

Dades pendents d'actualització