Vés al contingut (premeu Retorn)

Comissions d'Avaluació Curricular (CAC)

Naturalesa

Les Comissions Avaluadores tenen per comesa la realització de l'avaluació curricular i el seguiment del rendiment dels estudiants de l'ETSETB. 

Actualment a l'escola hi han les següents Comissions: 

  • Per a l'ensenyament dels Graus:
   CAG - Comissió d'Accès a Graus
   CAGTIC - Comissió Avaluadora de Grau TIC

Funcions

Són funcions de les Comissions:

  1. Realitzar les avaluacions curriculars corresponents, d'acord amb les normatives de d'avaluació de la universitat i de l'ETSETB
  2. Realitzar la transformació a valoracions de rendiment de les qualificacions proposades pels professors coordinadors en els informes d'avaluació, d'acord també amb les normatives d'avaluació
  3. Determinar quins estudiants estan afectats, per raó del seu rendiment acadèmic, per les normatives de permanència de la Universitat i de l'ETSETB, i aplicar-les, si s'escau.
  4. Desenvolupar, dins del seu àmbit d'actuació, la normativa establerta pels diferents òrgans de govern de l'Escola i fer-los-hi arribar propostes.
  5. Tot allò que contribueix a l'adequat compliment dels seus fins i que no sigui competència d'un òrgarn de govern de l'escola.

Composició

Cada Comissió Avaluadora està constituïda per:

Membres Nats

 1. El Director de l'Escola, qui la presidirà
 2. La Cap d'Estudis
 3. La Cap dels Serveis de Gestió i de Suport (secretari)

La persona responsable de la gestió dels serveis administratius i econòmics en serà membre per tal d'assessorar la Comissió i execir-hi de secretari. Hi tindrà veu, però no vot.

Membres Electius

 1. 4 professors que imparteixin docència en el bloc curricular
 2. 2 estudiants que ja hagin superat el bloc curricular

Renovació

Els membres de la Comissió que no ho siguin en virtut del seu càrrec (Membres Electius) seran nomenats per la Comissió d'Avaluació Acadèmica a proposta del Cap d'Estudis.

El mandat dels professors que no siguin Membres Nats serà de dos anys acadèmics. El primer trimestre de cada any se'n renovarà la meitat. El mandat dels estudiants serà d'un any acadèmic i es renovaran el primer trimestre de l'any. Les vacants que es puguin produir es cobriran abans de les sessions ordinàries de la Comissió.

Membres actuals

Membres Nats

Marqués Acosta, Ferran
Bermejo Broto, Sandra
Pla Soler, Elisa

Membres Electius