Vés al contingut (premeu Retorn)

CAELE

CAELE

Naturalesa

La Comissió Acadèmica del Grau en Enginyeria Electrònica de Telecomunicació (CAELE) és la comissió encarregada de la gestió del Grau en Enginyeria Electrònica de Telecomunicació (GREELEC) en les competències encomanades per la Junta d’Escola i la Comissió Permanent. Aquestes competències inclouen l’anàlisi del progrés curricular del estudiants, les gestions associades Sistema de Garantia Interna de la Qualitat (SGIQ) de l’Escola i a l’elaboració dels autoinformes de seguiment i d’acreditació del GREELEC.
Amb caràcter extraordinari, i en casos degudament justificats, el director o la directora de l'Escola pot autoritzar excepcions a aquest reglament.

Funcions

Són funcions de la CAELE:
a) Analitzar la evolució dels estudiants dins de cada bloc curricular del GREELEC, d’acord amb els criteris establerts per l’òrgan de govern de l’Escola que té les competències en l’avaluació dels estudiants i elevar una proposta d’actuacions a la comissió específica que aprova l’avaluació curricular.
b) Supervisar el procés de tutorització dels estudiants amb rendiment insuficient.
c) Analitzar els indicadors dels informes elaborats per l’equip directiu segons indica el SGIQ de l’Escola i fer propostes de millora.
d) Elevar l’informe anual de seguiment del GREELEC definit en el SGIQ de l’Escola.
e) Totes les funcions que li encomani la Junta d’Escola, la Comissió Permanent, i en particular les que li atorgui el SGIQ de l’Escola.
f) Dintre del seu àmbit d’actuació, desenvolupar la normativa establerta pels diferents òrgans de govern de l’Escola així com fer les propostes que calguin.
g) Tot allò que pugui contribuir a l’adequat compliment del seus objectius i no sigui competència d’un òrgan de govern de l’Escola.
 

Composició

La CAELE estarà constituïda per:
a) El director o directora de l’Escola.
b) El cap o la cap d’estudis del GREELEC, qui la presidirà.
c) El director o directora del departament d’enginyeria electrònica.
d) Quatre professors o professores que imparteixin docència habitualment a la titulació GREELEC. Dos del departament d’enginyeria electrònica i dos, de diferents departaments, que no siguin del departament d’enginyeria electrònica.
e) Dos estudiants de GREELEC que tinguin superada la fase inicial.  

Els membres corresponents als apartats a), b), c) i d) constituiran l’anomenat Consell Assessor del GREELEC, que funcionarà com un òrgan consultiu del cap o de la cap d’estudis del grau.
Es procurarà que l’activitat docent del professorat membre de la comissió cobreixi al màxim els quadrimestres i les matèries del GREELEC.
El president o presidenta de la comissió pot convidar un membre de Secretaria Acadèmica, assignat pel cap o la cap de la Unitat de Gestió d'Estudis de Grau i Màster de l’Escola ETSETB, que actuarà a nivell consultiu, amb veu però sense vot, quan la temàtica de la reunió ho requereixi.
En cada sessió, el president o presidenta de la comissió designarà entre els assistents, la persona que exercirà les funcions de secretari o secretària.

Mandat i renovació

El mandat dels estudiants serà anual. Les vacants es renovaran abans de les sessions ordinàries. Els estudiants són nomenats pel president o presidenta de la comissió un cop atesa la Delegació d’Alumnes i són elegits entre els estudiants amb la Fase Inicial dels estudis superada.
El mandat del professorat no nat indicats al apartat d) del article 3 serà de 2 anys. Aquests són nomenats pel president o presidenta de la comissió amb l’acord dels directors o les directores del departament i de l’escola.
Tots els nomenaments es presentaran a la Comissió Permanent per a la seva aprovació.


Membres actuals

Membres Nats

a) Josep Pegueroles Vallés

b) Vicente Jiménez Serres 

c) Jordi Salazar Soler

Membres Electius

d) Professors:

Albert Orpella García (Dept. Enginyeria Electrònica)

Antoni Turó Peroy (Dept. Enginyeria Electrònica)

Josep M. Aroca Farrerons (Dept, Matemàtiques)

María Concepción Santos Blanco (Dept. Teoria del Senyal i Comunicacions)

 e) Estudiants:

    Marc Armangué Fajula

    Vicenç Palmero Arans