Vés al contingut (premeu Retorn)

CAGEF

CAGEF

Naturalesa

La CAGEF ha de vetllar per la qualitat i el correcte desenvolupament del Grau en Enginyeria Física (GEF), i és l'encarregada de la gestió del grau en les tasques que li encomanin la Junta d'Escola, la Comissió Permanent i el director o directora de l'ETSETB.

Funcions

Són funcions de la CAGEF:
a) Vetllar per la qualitat i el correcte desenvolupament dels estudis del GEF.
b) Proposar a la Junta d'Escola modificacions del pla d'estudis del GEF.
c) Desenvolupar la normativa en el seu àmbit establerta pels diferents òrgans de govern de l'Escola, així com fer les propostes que calguin, i presentar-les a la Junta d'Escola o la Comissió Permanent per al seu debat i aprovació.
d) Proposar l'encàrrec docent del GEF en coordinació amb els departaments.
e) Proposar els professors i professores responsables de les assignatures del GEF i els que les imparteixen.
f) Revisar les guies docents de les assignatures del GEF i proposar les seves modificacions, i presentar-les a la Comissió Permanent per al seu debat i aprovació.
g) Vetllar per la correcta coordinació de l'activitat docent al GEF.
h) Proposar els calendaris lectiu, d'exàmens i del Treball de Fi de Grau, i els horaris de classe coordinadament amb la Unitat de Gestió d'Estudis de l'Escola.
i) Fer arribar al director o directora de l'Escola les necessitats pressupostàries i d'inversions al GEF.
j) Fomentar les estades en entitats externes i la mobilitat internacional dels estudiants del GEF, així com potenciar els acords necessaris amb entitats nacionals i internacionals.
k) Fomentar la relació amb els antics alumnes del GEF.
l) Fomentar accions de promoció el GEF.
m) Totes aquelles accions associades al grau que s'indiquin al Sistema de Garantia Interna de Qualitat (SGIQ) de l'Escola.
n) Totes les altres funcions que li encomani la Junta, la Comissió Permanent o el Director de l'Escola.
o) Tot allò que pugui contribuir a l'adequat compliment del seus objectius i no sigui competència d'un òrgan de govern de l'Escola.

Composició

La CAGEF està formada per:
a) El coordinador o coordinadora del GEF, nomenat pels directors o directores de l'Escola i del Departament de Física (DFIS), que la presidirà.
b) El cap o la cap d'estudis del GEF.
c) El director o directora de l'Escola, o la persona que nomeni.
d) El director o directora del DFIS, o la persona que nomeni.
e) Un o una representat del DFIS acordat entre el president o presidenta de la CAGEF i els directors o directores del DFIS i l'Escola.
f) Un o una representant de cadascun dels altres departament amb més d'un 10% de docència al GEF consensuat pels professors i professores del departament amb docència al grau a proposta del president o presidenta de la CAGEF escoltats els directors o directores dels departaments i de l'Escola.
g) Un o una representant de les estudiants escollit per i entre els delegats i/o delegades de curs del GEF, que es renoven anualment.
La Comissió triarà entre els seus membres un secretari o secretària.

Mandat i renovació

El mandat de la CAGEF finalitza amb el mandat del director o directora de l'Escola, excepte en els cassos que s'indiquen tot seguit:
a) El director o directora del DFIS , o la persona que nomeni, es renova amb el mandat del director o directora del DFIS.
b) El o la representat dels estudiants que es renova anualment a l'inici de cada curs.

Membres actuals

Membres Nats

a) Josep Luís Tamarit Mur

b) Arantxa Alonso Maleta 

c) Josep Pegueroles Vallés

d) Jordi Boronat Médico

 

 

Membres Electius

 

e) Joaquim Trullàs Simó

f) Manel Domínguez Pumar (Dept. Eng . Electrònica)

    Carles Batlle Arnau (Dept. Matemàtiques)

    Antonio Pascual Iserte (Dept. Teoria del Senyal i Comunicacions)

g) Francesc Xavier Capella Guardià