Vés al contingut (premeu Retorn)

CATEL

CATEL

Naturalesa

La Comissió Acadèmica del Grau en Enginyeria de Tecnologies i Serveis de Telecomunicació (CATEL) és la comissió encarregada de la gestió del Grau en Enginyeria de Tecnologies i Serveis de Telecomunicació (GRETST) en les competències encomanades per la Junta d’Escola i la Comissió Permanent. Aquestes competències inclouen l’anàlisi del progrés curricular del estudiants, les gestions associades al Pla de Qualitat de l’Escola i a l’elaboració dels autoinformes de seguiment i d’acreditació del GRETST.
Amb caràcter extraordinari, i en casos degudament justificats, el director o directora de l'Escola pot autoritzar excepcions a aquest reglament.

Funcions

Són funcions de la CATEL:
a) Analitzar l’evolució dels estudiants dins de cada bloc curricular del GRETST, d’acord amb els criteris establerts per l’òrgan de govern de l’Escola que té les competències en l’avaluació dels estudiants i elevar una proposta d’actuacions a la comissió específica que aprova l’avaluació curricular.
b) Supervisar el procés de tutorització dels estudiants amb rendiment insuficient.
c) Analitzar els indicadors dels informes elaborats per l’equip directiu segons indica el Sistema de Garantia Interna de Qualitat (SGIQ) de l’Escola i fer propostes de millora.
d) Elevar l’informe anual de seguiment del GRETST definit en el SGIQ de l’Escola.
e) Totes les funcions que li encomani la Junta d’Escola, la Comissió Permanent, i en particular les que li atorgui el SGIQ de l’Escola.
f) Dintre del seu àmbit d’actuació, desenvolupar la normativa establerta pels diferents òrgans de govern de l’Escola així com fer les propostes que calguin.
g) Tot allò que pugui contribuir a l’adequat compliment del seus objectius i no sigui competència d’un òrgan de govern de l’Escola.

Composició

La CATEL estarà constituïda per:
a) El director o directora de l’Escola.
b) El cap o la cap d’estudis del GRETST, qui la presidirà.
c) Els coordinadors o coordinadores de les mencions del GRETST.
d) Quatre professors o professores de diferents departaments, procurant que la seva activitat docent en conjunt cobreixi al màxim els quadrimestres 1A, 1B, 2A, 2B i 3A del GRETST.

e) Dos estudiants del GRETST que tinguin superada la fase inicial. 

Els membres corresponents als apartats a), b), c) i d) constituiran l’anomenat Consell Assessor del GRETST, que funcionarà com un òrgan consultiu del cap o de la cap d’estudis del GRETST.
El president o presidenta de la comissió pot convidar un membre de Secretaria Acadèmica, assignat pel cap o la cap de la Unitat de Gestió d'Estudis de Grau i Màster de l’Escola ETSETB, que actuarà a nivell consultiu, amb veu però sense vot, quan la temàtica de la reunió ho requereixi.
En cada sessió, el president o presidenta de la comissió designarà entre els assistents, la persona que exercirà les funcions de secretari o secretària.

Mandat i renovació

El mandat dels estudiants serà anual. Les vacants es renovaran abans de les sessions ordinàries. Els estudiants són nomenats pel president o presidenta de la comissió un cop atesa la Delegació d’Alumnes i són elegits entre els estudiants amb la Fase Inicial dels estudis superada.
El mandat dels professors no nats serà de 2 anys. Aquests són nomenats pel president o presidenta de la comissió un cop atesos els departaments que imparteixen la titulació i el director o directora de l’Escola.
Tots els nomenaments es presentaran a la Comissió Permanent per a la seva aprovació.


Membres actuals

Membres Nats

a) Josep Pegueroles Vallés

b) Jorge Luis Villar Santos

c) Adolf Comerón Tejero

    Josep Ramon Casas Pla

    Juan Luis Gorricho Moreno

    Cristóbal Voz Sánchez


 

Membres Electius

d)  Arantxa Alonso Maleta 

     Juan Carlos Cruellas

     Marga Cabrera Bean

     Xavier Muñoz López

e)  Daniela Roncancio Gonzalez

     Daniel Díaz Alvarez