Vés al contingut (premeu Retorn)

CAMATT

CAMATT

Naturalesa

La Comissió Acadèmica del Màster en Tecnologies Avançades de Telecomunicació (CAMATT) és la comissió encarregada de la gestió del Màster en Tecnologies Avançades de Telecomunicació (MATT) en les competències encomanades per la Junta d’Escola i la Comissió Permanent. Aquestes competències inclouen els processos especificats a la memòria de verificació i les gestions associades al Pla de Qualitat de l’Escola i a l’elaboració dels autoinformes de seguiment i d’acreditació del MATT.
Amb caràcter extraordinari, i en casos degudament justificats, el director o directora de l'Escola pot autoritzar excepcions a aquest reglament.


Funcions

 • Les especificades al document de verificació de la titulació: accés i admissió d’estudiants, transferència i reconeixement de crèdits i selecció de complements formatius que requereixin els estudiants per al seu accés al màster.

 • Supervisar el procés de tutorització dels estudiants amb rendiment insuficient.

 • Analitzar els indicadors dels informes elaborats per l’equip directiu segons indica el SGIQ de l’Escola i fer propostes de millora.

 • Elevar l’informe anual de seguiment del MATT definit en el SGIQ de l’Escola.

 • Totes les funcions que li encomani la Comissió Permanent, i en particular les que li atorgui el SGIQ de l’Escola.

 • Dintre del seu àmbit d’actuació, desenvolupar la normativa establerta pels diferents òrgans de govern de l’Escola així com fer les propostes que calguin.

 • Tot allò que pugui contribuir a l’adequat compliment del seus objectius i no sigui competència d’un òrgan de govern de l’Escola.


Composició

La CAMATT estarà constituïda per:

 • El director o directora de l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria de Telecomunicació de Barcelona (ETSETB).

 • El cap o la cap d’estudis del MATT de l’ETSETB, qui la presidirà.

 • El cap o la cap d’estudis de l’Escola d’Enginyeria de Telecomunicació i Aeroespacial de Castelldefels (EETAC).

 • Tres professors o professores de l’ETSETB i tres professors o professores de l’EETAC, de forma que a la CAMATT quedin representats els departaments que imparteixen docència en el MATT.

El president o presidenta de la comissió pot convidar un membre de Secretaria Acadèmica, assignat pel cap o la cap de la Unitat de Gestió d'Estudis de Grau i Màster de l’Escola ETSETB, que actuarà a nivell consultiu, amb veu però sense vot, quan la temàtica de la reunió ho requereixi.
En cada sessió, el president o presidenta de la comissió designarà entre els assistents, la persona que exercirà les funcions de secretari o secretària.


Mandat i renovació

El mandat del professorat no nat de l’apartat d) de l’article 3 serà de 2 anys. Aquests són nomenats pel president o presidenta de la comissió un cop atesos els departaments que imparteixen la titulació i el director o directora de l’Escola.
Tots els nomenaments es presentaran a la Comissió Permanent per a la seva aprovació.


Membres actuals

Membres Nats

 • Josep Pegueroles Vallés (Director de l'ETSETB)

 • Cristina Cervelló Pastor (Directora de l'EETAC)

 • Marcos Postigo Boix (Cap d'Estudis ETSETB)

 • David Rincón Rivera (Cap d'Estudis EETAC)

Membres Electius

Professors ETSETB: 

 • José Antonio Lázaro Villa

 • Ferran Marqués Acosta

 • Isidro Martín García

Professors EETAC:

 • Eva Gallardo Gallardo

 • Silvia Ruiz Boque

 • Miguel Valero García