Vés al contingut (premeu Retorn)

CAMCYBS

CAMCYBS

Naturalesa

La Comissió Acadèmica del Màster en Ciberseguretat (CAMCYBS) és la comissió encarregada de la gestió del Màster en Ciberseguretat (MCYBERS) en les competències encomanades per la Comissió Permanent. Aquestes competències inclouen els especificats a la memòria de verificació i les gestions associades al Pla de Qualitat de l’Escola i a l’elaboració dels autoinformes de seguiment i d’acreditació del MCYBERS.
Amb caràcter extraordinari, i en casos degudament justificats, el director o directora de l'Escola pot autoritzar excepcions a aquest reglament. 

Funcions

Són funcions de la CAMCYBS:
a) Les especificades al document de verificació de la titulació: accés i admissió d’estudiants, transferència i reconeixement de crèdits i selecció de complements formatius que requereixin els estudiants per al seu accés al màster.
b) Supervisar el procés de tutorització dels estudiants amb rendiment insuficient.
c) Analitzar els indicadors dels informes elaborats per l’equip directiu segons indica el SGIQ de l’Escola i la Facultat i fer propostes de millora.
d) Elevar l’informe anual de seguiment del MCYBERS definit en el SGIQ de l’Escola i la Facultat.
e) Totes les funcions que li encomani la Comissió Permanent, i en particular les que li atorgui el SGIQ de l’Escola i la Facultat.
f) Dintre del seu àmbit d’actuació, desenvolupar la normativa establerta pels diferents òrgans de govern de l’Escola i la Facultat així com fer les propostes que calguin.
g) Tot allò que pugui contribuir a l’adequat compliment del seus objectius i no sigui competència d’un òrgan de govern de l’Escola i la Facultat.

 

Composició

La CAMCYBS estarà constituïda per:
a) El director o directora de l’ETSETB.
b) El director o directora de la FIB.
c) El cap o la cap d’estudis del MCYBERS, qui la presidirà.
d) El cap o la cap del departament d’arquitectura de computadors.
e) Tres professors o professores responsables d’assignatures del MCYBERS.
El president o presidenta de la comissió pot convidar un membre de Secretaria Acadèmica, assignat pel cap o la cap de la Unitat de Gestió d'Estudis de Grau i Màster de l’Escola ETSETB, que actuarà a nivell consultiu, amb veu però sense vot, quan la temàtica de la reunió ho requereixi.
En cada sessió, el president o presidenta de la comissió designarà entre els assistents, la persona que exercirà les funcions de secretari o secretària.

 

Mandat i renovació

El mandat del professorat no nat de l’apartat e) de l’article 3 serà de 2 anys. Aquests són nomenats pel president o presidenta de la comissió un cop atesos els departaments que imparteixen la titulació i els directors o directores de l’Escola i la Facultat.
Tots els nomenaments es presentaran a la Comissió Permanent de l’ETSETB per a la seva aprovació.


Membres actuals

Membres Nats

 a) Josep Pegueroles Vallés

b) Josep Fernández Ruzafa

c) Eva Rodríguez Luna

d) Beatriz  Otero Calviño

Membres Electius

f)Pere Barlet Ros

 José Luis Muñoz Tapia

 René Serral Gracià