Vés al contingut (premeu Retorn)

CAMCYBS

CAMCYBS

Naturalesa

La Comissió Acadèmica del Màster en Ciberseguretat (CAMCYBS) és la comissió encarregada de la gestió del Màster en Ciberseguretat (MCYBERS) quant a les competències encomanades per la Comissió Permanent i la Junta de l’ETSETB, i la Comissió Permanent i la Junta de la FIB. Aquestes competències inclouen les especificades a la memòria de verificació i les gestions associades al Pla de qualitat de l’ETSETB i a l’elaboració dels autoinformes de seguiment i d’acreditació de l’MCYBERS.

Amb caràcter extraordinari i en casos justificats degudament, el director o directora de l'ETSETB pot autoritzar excepcions a aquest reglament.

Funcions

Són funcions de la CAMCYBS:

a)       Les especificades en el document de verificació de la titulació: accés i admissió d’estudiants, transferència i reconeixement de crèdits i selecció de complements formatius que requereixin els estudiants i les estudiants per accedir al màster.

b)      Supervisar el procés de tutorització dels estudiants i les estudiants amb un rendiment insuficient.

c)       Analitzar els indicadors dels informes elaborats per l’equip directiu segons el que especifica l’SGIQ de l’ETSETB i fer propostes de millora.

d)      Elevar l’informe anual de seguiment de l’MCYBERS definit en el SGIQ de l’ETSETB.

e)      Totes les funcions que li encomanin les comissions permanents dels centres i, en particular, les que li atorgui els SGIQ de l’ETSETB i de la FIB.

f)        Dintre del seu àmbit d’actuació, desenvolupar la normativa establerta pels diferents òrgans de govern de l’ETSETB i la FIB, així com fer les propostes que calguin.

g)       Tot allò que pugui contribuir al compliment adequat del seus objectius i no sigui competència d’un òrgan de govern de l’ETSETB o de la FIB.

 

Composició

La CAMCYBS estarà constituïda per:

a)       El director o directora de l’ETSETB o la persona en qui delegui.

b)      El degà o degana de la FIB o la persona en qui delegui.

c)       El cap o la cap d’estudis de MCYBERS, que la presideix.

d)      El cap o la cap del Departament d’Arquitectura de Computadors o la persona en qui delegui.

e)      El cap o la cap del Departament d’Enginyeria Telemàtica o la persona en qui delegui.

f)      Tres professors o professores responsables d’assignatures de l’MCYBERS.

El president o presidenta de la Comissió pot convidar un membre de la Secretaria Acadèmica, assignat pel cap o la cap de la Unitat de Gestió d'Estudis de Grau i Màster de l’ETSETB o de la FIB, que actuarà de manera consultiva, amb veu però sense vot, quan la temàtica de la reunió ho requereixi.

En cada sessió, el president o presidenta de la Comissió designa entre els assistents la persona que exerceix les funcions de secretari o secretària de la sessió. 

Mandat i renovació

El mandat del professorat no nat de l’apartat de l’article 3 és de dos anys. Aquests són nomenats pel president o presidenta de la Comissió, un cop atesos els departaments que imparteixen la titulació, el director o directora de l’ETSETB i el degà o degana de la FIB.

Tots els nomenaments es presenten a la Comissió Permanent de l’ETSETB i a la de la FIB perquè els aprovin.


Membres actuals

Membres Nats

 a) Alba Pagès-Zamora

b) Josep Fernández Ruzafa

c) Oscar Esparza Martín

 

d) Beatriz  Otero Calviño

e) Luis Javier de la Cruz Llopis

Membres Electius

f) Pere Barlet Ros

  José Luis Muñoz Tapia

  René Serral Gracià