Vés al contingut (premeu Retorn)

CAMEF

CAMEF

Naturalesa

 La Comissió Acadèmica del Màster en Enginyeria Física (CAMEF) és la comissió encarregada de la gestió del Màster en Enginyeria Física (MEF) en les competències encomanades per la Junta d’Escola i la Comissió Permanent. Aquestes competències inclouen les gestions associades a l’admissió d’estudiants a la titulació, a l’aplicació de les normatives vigents de la titulació, al Pla de Qualitat de l’Escola i a l’elaboració dels autoinformes de seguiment i d’acreditació del MEF.
Amb caràcter extraordinari, i en casos degudament justificats, el director o directora de l'Escola pot autoritzar excepcions a aquest reglament.


Funcions

Són funcions de la CAMEF:
a) Realitzar les admissions d’estudiants al MEF.
b) Analitzar els indicadors dels informes elaborats per l’equip directiu segons indica el Sistema de Garantia Interna de la Qualitat (SGIQ)de l’Escola i fer propostes de millora.
c) Elevar l’informe anual de seguiment del MEF definit en el SGIQ de l’Escola.
d) Totes les funcions que li encomani la Comissió Permanent, i en particular les que li atorgui el SGIQ de l’Escola.
e) Dintre del seu àmbit d’actuació, desenvolupar la normativa establerta pels diferents òrgans de govern de l’Escola així com fer les propostes que calguin.
f) Tot allò que pugui contribuir a l’adequat compliment del seus objectius i no sigui competència d’un òrgan de govern de l’Escola.

 

 

Composició

La CAMEF estarà constituïda per:
a) El director o directora de l’Escola,
b) El cap o la cap d’estudis del MEF, qui la presidirà,
c) El director o directora del Departament de Física de la UPC,
d) Dos professors o professores que imparteixin assignatures del MEF,
Es procurarà que l’activitat docent del professorat membre de la comissió cobreixi al màxim els diferents àmbits que es desenvolupen en les matèries del MEF.
El president o presidenta de la comissió pot convidar un membre de Secretaria Acadèmica, assignat pel cap o la cap de la Unitat de Gestió d'Estudis de Grau i Màster de l’Escola ETSETB, que actuarà a nivell consultiu, amb veu però sense vot, quan la temàtica de la reunió ho requereixi.
En cada sessió, el president o presidenta de la comissió designarà entre els assistents, la persona que exercirà les funcions de secretari o secretària.

 

Mandat i renovació

El mandat del professorat no nat indicat a l’apartat d) de l’article 3 serà de 4 anys. Aquests són nomenats pel president o presidenta de la comissió amb l’acord dels directors o directores del departament i de l’Escola.
Tots els nomenaments es presentaran a la Comissió Permanent per a la seva aprovació.

Membres actuals

Membres Nats

a) Josep Pegueroles Vallés
b) Jordi Martí Rabassa
c) Jordi Boronat Medico

 

Membres Electius

d.Dos professors o professores que imparteixin assignatures del MEF: Roberto Macovez (professor de “Molecular and soft condensed matter” (MEF) i coordinador Màster Erasmus Mundus Biopham), Blas Echebarria (professor del MEF-Erasmus Mundus)