Vés al contingut (premeu Retorn)

CAMET

CAMET

Naturalesa

La Comissió Acadèmica del Màster en Enginyeria de Telecomunicació (CAMET) és la comissió encarregada de la gestió del Màster en Enginyeria de Telecomunicació (MET) en les competències encomanades per la Junta d’Escola i la Comissió Permanent. Aquestes competències inclouen els processos especificats a la memòria de verificació i les gestions associades al Pla de Qualitat de l’Escola i a l’elaboració dels autoinformes de seguiment i d’acreditació del MET.
Amb caràcter extraordinari, i en casos degudament justificats, el director o directora de l'Escola pot autoritzar excepcions a aquest reglament.

Funcions

Són funcions de la CAMET:
a) Les especificades al document de verificació de la titulació: accés i admissió d’estudiants, transferència i reconeixement de crèdits i selecció de complements formatius que requereixin els estudiants per al seu accés al màster.
b) Supervisar el procés de tutorització dels estudiants amb rendiment insuficient.
c) Analitzar els indicadors dels informes elaborats per l’equip directiu segons indica el SGIQ de l’Escola i fer propostes de millora.
d) Elevar l’informe anual de seguiment del MET definit en el SGIQ de l’Escola.
e) Totes les funcions que li encomani la Comissió Permanent, i en particular les que li atorgui el SGIQ de l’Escola.
f) Dintre del seu àmbit d’actuació, desenvolupar la normativa establerta pels diferents òrgans de govern de l’Escola així com fer les propostes que calguin.
g) Tot allò que pugui contribuir a l’adequat compliment del seus objectius i no sigui competència d’un òrgan de govern de l’Escola.

 

Composició

La CAMET estarà constituïda per:
a) El director o directora de l’Escola.
b) El cap o la cap d’estudis del MET, qui la presidirà.
c) Els coordinadors o coordinadores de les especialitats del MET.
d) Dos professors o professores d’assignatures del mòdul obligatori, procurant que es cobreixin matèries diferents.

El president o presidenta de la comissió pot convidar un membre de Secretaria Acadèmica, assignat pel cap o la cap de la Unitat de Gestió d'Estudis de Grau i Màster de l’Escola ETSETB, que actuarà a nivell consultiu, amb veu però sense vot, quan la temàtica de la reunió ho requereixi.
En cada sessió, el president o presidenta de la comissió designarà entre els assistents, la persona que exercirà les funcions de secretari o secretària.

 

Mandat i renovació

El mandat del professorat no nat de l’apartat d) de l’article 3, serà de 2 anys. Aquests són nomenats pel president o presidenta de la comissió un cop atesos els departaments que imparteixen la titulació i el director o directora de l’Escola.
Tots els nomenaments es presentaran a la Comissió Permanent per a la seva aprovació.


Membres actuals

Membres Nats

a) Josep Pegueroles Vallés (Director)
b) Marcos Postigo Boix (Cap d'Estudis)
c) Coordinadors d'especialitat:
Adolf Comerón Tejero (AMPCEO)
Ferran Casadevall Palacio (WICOM)
Joan M. Gené Bernaus (FOCOM)
Javier Ruiz Hidalgo (MULTI)
Isabel V. Martín Faus (NETENG)
Isidro Martín García (ELE)

 

Membres Electius

d) Professors assignatures mòdul obligatori:
Joan O'Callaghan Castella
Sandra Bermejo Broto