Comparteix:

Comissió Permanent

Article 18. Naturalesa

La Comissió Permanent és l’òrgan executiu i de representació permanent de la Junta.
És presidida pel director o directora de l’Escola.

Article 19. Mandat

El mandat de la Comissió Permanent és el mateix que s’estableixi per a la Junta de l’Escola. Els membres electius de la Comissió Permanent es renoven una vegada es renoven els membres electius de la Junta.

Article 20. Composició

La Comissió Permanent té la composició següent:

1. Membres nats

  1. El director o directora.
  2. Els subdirectors i subdirectores.
  3. El secretari o secretària.
  4. El cap o la cap de la unitat transversal de gestió que doni servei a l'Escola.
  5. El cap o la cap de gestió d'estudis de grau i màster de l'Escola.
  6. El delegat o delegada dels estudiants i estudiantes de l’Escola.

2. Membres electius:

g)    Vint membres elegits pels membres de cada sector entre els seus membres. La distribució entre els diferents sectors es fa proporcionalment al nombre de membres electius de la Junta de cada sector.

En la distribució del nombre de representants entre els diferents sectors s’ha d’aplicar la regla de les fraccions més grans definida en el Reglament electoral.

En el cas que el percentatge de professorat amb vinculació permanent a la Universitat sigui inferior al cinquanta-u per cent dels membres de la Comissió Permanent, s’ha d’incrementar immediatament la representació del sector PDI-A fins a assolir aquest percentatge.

Article 21. Funcions de la Comissió Permanent

Són funcions de la Comissió Permanent:

a)    Aprovar els criteris i la normativa propis per a l’organització i gestió administrativa dels ensenyaments que l’Escola té encomanats.

b)    Aprovar la pròpia normativa acadèmica i d'avaluació, en el marc del que preveu la normativa de la Universitat.

c)    Aprovar l’encàrrec docent dels departaments o les unitats amb capacitat docent, així com establir les necessitats i característiques del personal docent i investigador per impartir-lo.

d)    Aprovar els programes i el professorat responsable de les assignatures i el professorat que les ha d’impartir.

e)    Aprovar els criteris per coordinar l’activitat docent del professorat, a fi que s'ajusti a les característiques de la titulació corresponent.

f)     Aprovar els criteris per avaluar l’activitat docent dels departaments en els plans d’estudis de l’Escola.

g)    Vetllar per la qualitat dels ensenyaments i promoure la millora docent.

h)    Aprovar els criteris i la normativa propis per avaluar acadèmicament el rendiment de l’estudiantat de l’Escola.

i)     Aprovar els criteris i la normativa propis per a l’organització i gestió administrativa de l’activitat acadèmica de l’estudiantat de l’Escola, d’acord amb la normativa de la Universitat.

j)     Aprovar la proposta de distribució del pressupost anual de funcionament que li correspon, així com les seves modificacions.

k)    Aprovar les actuacions de l’Escola en els processos de selecció, formació, avaluació, estabilització i promoció del personal docent i investigador adscrit o vinculat i del personal d’administració i serveis adscrit.

l)     Aprovar les actuacions en relació amb l’adscripció i la vinculació del personal docent i investigador, d’acord amb la normativa de la Universitat.

m)  Aprovar accions de foment de la recerca en àmbits específics, atenent el seu caràcter multidisciplinari.

n)    Proposar assumptes per incloure a l’ordre del dia de les sessions ordinàries de la Junta.

o)    Elaborar els criteris que han de definir el rendiment acadèmic de l’Escola i definir els mecanismes per avaluar-lo.

p)    Crear les comissions que consideri oportunes amb les finalitats i atribucions que la mateixa Comissió Permanent defineixi.

q)    Debatre i aprovar la política i els objectius de qualitat de l’Escola que defineixi l’equip directiu així com les seves millores.

r)    Debatre i aprovar els processos del Sistema de Garantia Interna de Qualitat (SGIQ) de l’Escola, així com les seves modificacions.

s)    Debatre i aprovar els plans que Sistema de Garantia Interna de Qualitat (SGIQ) de l’Escola estableix, així com les seves actualitzacions.

t)    Debatre i aprovar els informes que el Sistema de Garantia Interna de Qualitat (SGIQ) de l’Escola estableix.

u)    Supervisar i validar les accions de seguiment i millora del Sistema de Garantia Interna de Qualitat (SGIQ) del Centre.

 

Membres actuals

Membres Nats

 1. Pagès-Zamora, Alba
  • Martín Escalona, Israel
  • Mas Casals, Orestes
  • Muñoz López, Xavier
  • Postigo Boix, Marcos
  • Rey Micolau, Francesc
  • Vall-llossera Ferran, Mercè
  • Voz Sánchez, Cristóbal
 2. Umbert Juliana, Anna
 3. Pérez Rodríguez, Sara
 4. Clavero Navarro, Albert
 5. Armangué Fajula, Marc

Membres Electius

PDI - A PDI - B PAS Estudiants
 • Alonso Maleta, Maria Aranzazu

 • Cojocaru, Crina Maria

 • Domínguez Pumar, Manuel Maria

 • Ferrús Ferré, Ramon

 • Jiménez Serres, Vicente
 • Martín Garcia, Isidro

 • Pallares Segarra, Esteve

 • Pascual Iserte, Antonio

 • Pons Peregort, Olga

 • Rodríguez Fonollosa, Javier

 • Trullás Simó, Joaquim

 • Sardà Ferrer, Joan

 • Massaguer Pérez, Esther

 • Verdugo Arias, Fernando

 • Bogatell Pascual, Sergi

 • Ceano-Vivas Camacho, Rosa

 • Díaz Àlvarez, Daniel

 • Palmero Arans, Vicenç

 • Sumalla Reñé, Albert

 • Torrens Segret, Esteve