Comparteix:

Junta d'Escola

Article 11. Naturalesa

La Junta, que presideix el director o directora, és l’òrgan de govern de l’Escola. La Junta vetlla perquè l’Escola compleixi adequadament totes les funcions que li atribueixen la normativa vigent, els Estatuts de la UPC i aquest reglament d’organització i funcionament.

Article 12. Composició

La Junta de l’Escola està formada per:

1. Membres nats

D’acord amb l’article 80.2 del Estatuts de la UPC són membres nats de la Junta:

 1. El director o directora. 
 2. Els subdirectors i subdirectores.
 3. El secretari o secretària.
 4. El cap o la cap de la unitat transversal de gestió que doni servei a l'Escola.
 5. El cap o la cap de gestió dels estudis de grau i màster de l'Escola
 6. El delegat o delegada dels estudiants de l’Escola.

 

2. Membres electius

 1. Un nombre de representants del personal docent i investigador igual a 71 menys el nombre de membres nats que pertanyin al personal docent i investigador.
 2. Un nombre de representants del personal d’administració i serveis igual a 12 menys el nombre de membres nats que pertanyin al personal d’administració i serveis.
 3. Un nombre de representants dels estudiants igual a 26 menys el nombre de membres nats que pertanyin a l'estudiantat.

La representació del personal docent i investigador es distribueix entre el professorat doctor amb vinculació permanent i la resta del personal docent i investigador proporcionalment als punts d’activitat docent impartits a l’Escola per cada col·lectiu en els darrers dos anys. El nombre mínim de representants del professorat doctor amb vinculació permanent és de 56.

La representació del professorat doctor amb vinculació permanent es distribueix en circumscripcions electorals per departaments amb docència significativa a l’Escola. S’entén per docència significativa més del 2% dels punts d’activitat docent impartits en l'Escola en els darrers dos anys. La resta de departaments que imparteixen docència a l’Escola s’agrupen en una única circumscripció electoral. El nombre de representants de cada circumscripció serà proporcional als punts d’activitat docent impartits a l’Escola per cada una de les circumscripcions en els darrers dos anys.

En la distribució del nombre de representants entre les diferents circumscripcions electorals s’ha d’aplicar la regla de les fraccions més grans definida en el Reglament electoral.

En el cas que el percentatge de professorat amb vinculació permanent a la Universitat sigui inferior al cinquanta-u per cent dels membres de la Junta d’Escola, se n’ha d’incrementar immediatament la representació fins a assolir aquest percentatge.

Aquest increment s’aplica sobre el nombre de representants del sector PDI-A. En primer lloc s’han de cobrir les vacants que puguin existir a les circumscripcions electorals d’aquest sector i, en el supòsit que no existeixin vacants per circumscripcions, s’ha de fer una elecció per circumscripció electoral única (centre docent) i s’elegeix el nombre de representants que siguin necessaris per assolir el percentatge del cinquanta-u per cent.

La resta del personal docent investigador té una única circumscripció electoral.

La representació del personal d’administració inclou el personal d’administració i serveis de la unitat transversal de gestió, quan aquest personal presta servei a l’Escola; el personal d’administració i serveis de biblioteques, en els termes i condicions establerts en el Reglament electoral de la UPC, i el personal d’administració i serveis adscrit al centre docent.

Per a l’elecció dels representants del personal d’administració i serveis s’estableixen les classificacions de personal funcionari i de personal en règim de contractació laboral; el nombre de representants es distribueix proporcionalment als censos d’aquestes classificacions. Els representants són elegits pels membres d’aquestes classificacions entre aquests mateixos membres.

En la representació corresponent a l’estudiantat de grau i màster universitari s’ha de garantir que estiguin representades cadascuna de les titulacions de l’Escola que tinguin algun representant amb vot vàlid. Tanmateix, si alguna titulació no obté cap representant, el nombre total de representants corresponent a l’estudiantat de grau i màster universitari no queda afectat.

 

Article 13. Funcions de la Junta

En el marc dels Estatuts de la Universitat, són funcions de la Junta:

a)    Aprovar la proposta de reglament d’organització i funcionament de l’Escola i les seves modificacions, perquè l’aprovi posteriorment el Consell de Govern.

b)    Aprovar el Reglament de funcionament de la Delegació d’Estudiants de l’Escola.

c)    Sancionar l’informe de gestió anual que presenti el director o directora.

d)    Crear les comissions que consideri oportunes amb les finalitats i atribucions que la mateixa Junta defineixi.

e)    Aprovar propostes sobre la creació, modificació i supressió d’ensenyaments de grau i màster universitari i programes de doctorat.

f)     Aprovar propostes sobre la creació, modificació i supressió de plans d’estudis.

g)    Aprovar l’organització d’activitats de formació permanent universitària i d’extensió universitària i la col·laboració de l’Escola en aquestes activitats.

h)    Aprovar el pla estratègic en el marc de la planificació estratègica de la Universitat.

i)     Aprovar, per presentar-la al Consell de Govern, la relació de recursos personals i materials necessaris per dur a terme les seves funcions.

j)     Presentar al Consell de Govern la proposta d’assignació de necessitats docents entre els diferents departaments de la Universitat.

k)    Acordar la federació de l’Escola amb altres unitats de la UPC o la modificació d’aquesta federació, perquè l’aprovi posteriorment el Consell de Govern, previ informe del Consell Social.

l)     Si l’Escola s’ha d’integrar en un campus, acordar les delegacions de competències amb les altres unitats implicades, abans que se n’aprovi la integració.

m)  Proposar iniciatives i aspiracions, i manifestar la seva opinió sobre problemes que afecten l’Escola o el seu entorn.

n)    Revocar el director o directora.

o)    Elegir els membres no nats de la Comissió Permanent.

p)    Aprovar o sancionar, durant el quadrimestre posterior al tancament de l’exercici, la gestió econòmica de l’exercici anterior.

q)    Proposar a la Universitat Politècnica de Catalunya nomenaments de doctors o doctores honoris causa.

r)     Proposar als òrgans competents de la Universitat Politècnica de Catalunya l’accés a la condició de professor emèrit o professora emèrita.

s)    Organitzar cursos dirigits o no a l’obtenció de títols o diplomes acadèmics, en el marc de les seves competències i d’acord amb la normativa general i universitària.

t)     Elevar als òrgans competents de la Universitat Politècnica de Catalunya la proposta de retirada de l’adscripció o de la vinculació d’un membre del personal docent i investigador adscrit o vinculat a l’Escola.

Article 14. Mandat de la Junta

La Junta s’elegeix per a un període de 2 anys. 
La finalització del mandat de la Junta implica la finalització del mandat de totes les comissions que hagi creat.

Membres actuals

Membres Nats

 1. Pagès-Zamora, Alba
  • Martín Escalona, Israel
  • Mas Casals, Orestes
  • Muñoz López, Xavier
  • Postigo Boix, Marcos
  • Rey Micolau, Francesc
  • Vall-llossera Ferran, Mercè
  • Voz Sánchez, Cristóbal
 2. Umbert Juliana, Anna
 3. Pérez Rodríguez, Sara
 4. Clavero Navarro, Albert
 5. Armangué Fajula, Marc

Membres Electius

PDI A PDI B PAS EGM
 • Alonso Maleta, Arantxa
 • Cabrera Bean, Margarita
 • Casademont Serra, Jordi
 • Casas Pla, Josep Ramon
 • Cojocaru, Crina Maria
 • Domínguez Pumar, Manel
 • Duffo Ubeda, Núria
 • Esparza Martín, Óscar
 • Fàbrega Canudas, Jose
 • Fernández Chimeno, Mireya
 • Fernández Muñoz, Marcel
 • Ferrús Ferré, Ramon
 • Jiménez Serres, Vicente
 • García García, Jose Eduardo
 • García González, Miguel Ángel
 • Gené Bernaus, Joan Manuel
 • Gil Gomez, Maria Luisa
 • Gorricho Moreno, Juan Luis
 • Gracia Sabaté, Francesc Xavier
 • Guinjoan Gispert, Francisco Juan
 • Juan Zornoza, José Miguel
 • Lázaro Villa, Jose Antonio
 • Mallorqui Franquet, Jordi
 • Martin Faus, Isabel Victoria
 • Martín Garcia, Isidro
 • Meseguer Serrano, Álvaro
 • Monreal Arnal, Teresa
 • Ortega Villasclaras, Pablo Rafael
 • Padró Laimón, Carles
 • Pallares Segarra, Esteve
 • Pascual Iserte, Antonio
 • Perelló Muntan, Jordi
 • Pérez Pueyo, Rosanna
 • Pérez Romero, Jordi
 • Pons Peregort, Olga
 • Prat Gomà, Josep
 • Riu Costa, Pere
 • Rius Casals, Juan Manuel
 • Rodríguez Fonollosa, Javier
 • Rodríguez Martínez, Ángel
 • Roman Roy, Narciso
 • Salazar Soler, Jordi
 • Serra Albó, Oriol
 • Silvestre Berges, Santiago
 • Solé Pareta, Josep
 • Soneira Ferrando, Maria José
 • Torres Torres, Francesc
 • Trullàs Simó, Joaquim
 • Vallverdu Bayes, Francesc
 • Villares Piera, N. Javier
 • Voz Sánchez, Cristóbal
 • Martí Espelt, Aniol
 • Sardà Ferrer, Joan
 • Soler i Gibert, Odí
 • Benedicto Benito, Ana
 • Flores Milán, Juan Carlos
 • Massaguer Pérez, Esther
 • Gombau Aparicio, Amparo
 • Mateos Bartolomé, Alberto José
 • Morillas Martínez, Francisco 
 • Tallón Montoro, Carme
 • Verdugo Arias, Fernando
 • Bayer Mena, Arnau
 • Bogatell Pascual, Sergi
 • Capdevila Moizé, Mariona
 • Ceano-Vivas Camacho, Rosa
 • Corte Cruz, Fernando Andrés
 • Díaz Àlvarez, Daniel
 • Elvira Pallardó, Marc
 • Fernández Bilbeny, Ignasi
 • Ferret Colomer, Gerard
 • Galisteo Aragonés, Raquel
 • Garcia Garcia, Alejandro
 • Llamas Royo, Anna
 • López Madrid, Antonio
 • Lozano Monfort, Èric
 • Mencion Seguranyes, Josep
 • Nicora, Alexander
 • Palmero Arans, Vicenç
 • Pascual Villodres, Pompeu
 • Roncancio Gonzalez, Daniela
 • Ruiz Mas, Claudia
 • Sotelo Sabaté, Marcel
 • Sumalla Reñe, Albert
 • Talamas Cusidó, Jan
 • Torrens Segret, Esteve