Comparteix:

Objectius i competències específiques

Objectius específics

Els graduats en Enginyeria en Ciències i Tecnologies de Telecomunicació reben una formació de caire generalista, ja que adquireixen més competències en formació bàsica així com les competències més significatives de les quatre especialitats de telecomunicació, és a dir de sistemes de telecomunicació, de telemàtica, de sistemes electrònics i audiovisuals. Són per tant professionals versàtils, amb facilitat per canviar d’àmbit de treball i d’adaptar-se als nous reptes de futur. També reben una formació dissenyada explícitament per accedir al màster d’enginyeria de telecomunicació.

Els joves graduats rebent una preparació de perfil polivalent, amb una formació àmplia i profunda en la disciplina de l'enginyeria de telecomunicació són capaços de concebre, dissenyar, implementar i operar productes, sistemes i serveis en aquesta disciplina, abastant els àmbits dels sistemes de telecomunicació, de la telemàtica, de l'electrònica i dels sistemes audiovisuals.

Competències específiques

  • Conèixer i utilitzar els patrons per al disseny de software.

  • Conèixer els fonaments dels sistemes de gestió de bases de dades, així com el seu correcte disseny lògic i físic.

  • Conèixer i utilitzar les aplicacions de la matemàtica discreta a les telecomunicacions.

  • Conèixer i utilitzar les aplicacions dels mètodes numèrics i la optimització per a les telecomunicacions.

  • Capacitat de construir, explotar i gestionar les xarxes, serveis, processos i aplicacions de telecomunicacions, enteses aquestes com a sistemes de captació, transport, representació, processat, emmagatzemament, gestió i presentació d'informació multimèdia, des del punt de vista dels serveis telemàtics.

  • Capacitat de descriure, programar, validar i optimitzar protocols i interfícies de comunicació en els diferents nivells d'una arquitectura de xarxes.

  • Capacitat de construir, explotar i gestionar serveis i aplicacions de telecomunicacions, enteses aquestes com a sistemes de captació, tractament analògic i digital, codificació, transport, representació, processat, emmagatzemament, reproducció, gestió i presentació de serveis audiovisuals i informació multimèdia.

  • Capacitat per aplicar les tècniques en què es basen les xarxes, serveis i aplicacions de telecomunicacions tant en entorns fixes com mòbils, personals, locals o a gran distància, amb diferents amples de banda, incloent telefonia, radiodifusió, televisió i dades, des del punt de vista dels sistemes de transmissió.

  • Capacitat d'anàlisi de components i les seves especificacions per a sistemes de comunicació guiades i no guiades.

  • Capacitat de selecció de circuits, subsistemes i sistemes de radiofreqüència, microones, radiodifusió, radioenllaços i radiodetecció.

  • Capacitat de selecció d'antenes, equips i sistemes de transmissió, propagació d'ones guiades i no guiades, per medis electromagnètics, de radiofreqüència o òptics i la corresponent gestió de l'espai radioelèctric i assignació de freqüències.

  • Capacitat de construir, explotar i gestionar sistemes de captació, transport, representació, processat, emmagatzemament, gestió i presentació d'informació multimèdia des del punt de vista dels sistemes electrònics.

  • Capacitat per a seleccionar circuits i dispositius electrònics especialitzats per a la transmissió, l'encaminament o enrutaments i els terminals, tant en entorns fixes com mòbils.

  • Capacitat de dissenyar circuits d'electrònica analògica i digital, de conversió analògic-digital i digital-analògic, de radiofreqüència, d'alimentació i conversió d'energia elèctrica per a aplicacions de telecomunicació, computació i altres àrees.

  • Capacitat per dissenyar dispositius d'interfície, captura de dades i emmagatzemament, i terminals per a serveis i sistemes de telecomunicació.

  • Capacitat de construir, explotar i gestionar les xarxes, serveis, processos i aplicacions de telecomunicacions, enteses aquestes com a sistemes de captació, transport, representació, processat, emmagatzemament, gestió i presentació d'informació multimèdia, des del punt de vista sistèmic que recull concurrentment aspectes dels sistemes de transmissió, serveis telemàtics i sistemes electrònics.