Comparteix:

Resum del pla d'estudis

El Pla d'estudis del Grau en Ciències y Tecnologies de Telecomunicació consta de 240 ECTS, desglossats en matèries (agrupació d’assignatures) de la manera següent:

 

TIPUS DE FORMACIÓ
CRÈDITS
Formació Bàsica
60 ECTS
Formació Obligatòria de Centre
6 ECTS
Formació Comuna
60 ECTS
Formació Específica 84 ECTS
Formació Optativa (assignatures optatives, seminaris, pràctiques en empreses, mobilitat, reconeixement d'altres activitats)
18 ECTS
Treball Fi de Grau
12 ECTS
CRÈDITS TOTALS
240 ECTS

Formació bàsica

El mòdul de formació bàsica consta de 60 crèdits repartits entre les matèries de Matemàtiques, Física, Informàtica i Empresa; amb 24, 18, 12 i 6 ECTS respectivament.

Aquest mòdul es cursarà a la primera meitat del pla d'estudis, és a dir, en els tres primers semestres de la titulació (1A, 1B i 2A). A més, aquests crèdits es distribuiran en assignatures amb un mínim de 6 crèdits cadascuna. 

 
Mòdul de Formació Bàsica
MATÈRIA
CRÈDITS
Matemàtiques
24 ECTS
Física
18 ECTS
Informàtica
12 ECTS
Empresa
6 ECTS
CRÈDITS TOTALS
60 ECTS

Formació obligatòria de centre

Aquest mòdul consta d'una assignatura obligatòria que és comuna a  tots els graus de l'ETSETB. En particular es tracta d'un mòdul d'ampliació dels fonaments de física (assignatura d'Electromagnetisme) que es cursa en el segon semestre dels graus de l'ETSETB i consta de 6 ECTS.

Formació comuna

El mòdul de formació comuna consta de 60 crèdits repartits entre les matèries de Comunicacions Senyals i Sistemes, Electrònica, Telemàtica i Projectes d'Enginyeria; amb 24, 12, 12 i 12 ECTS respectivament.Aquest mòdul es cursarà entre els semestres tercer i cinquè de la titulació (2A, 2B i 3A) i es correspon amb les matèries de coneixements fonamentals per a cadascuna de les branques i titulacions de la família d'Enginyeria de Telecomunicació, juntament amb coneixements transversals de Projectes d'Enginyeria.

 
Mòdul de Formació Comuna
MATÈRIA
CRÈDITS
Comunicacions Senyals i Sistemes
24 ECTS
Electrònica
12 ECTS
Telemàtica
12 ECTS
Projectes d'Enginyeria
12 ECTS
CRÈDITS TOTALS
60 ECTS


Formació específica

El mòdul de formació específica consta de 84 crèdits repartits entre les matèries de Tècniques d'Enginyeria de Sistemes de Telecomunicació (24 ECTS), Tècniques d'Enginyeria de Sistemes Audiovisuals (10,5 ECTS), Ampliació de Matemàtiques (7,5 ECTS), Ampliació d'Informàtica (6 ECTS), Xarxes i Serveis (12 ECTS), Electrònica per Telecomunicació (12 ECTS) i Projecte Avançat de Grau en Enginyeria de Tecnologies de Telecomunicació (12 ECTS). 

Aquest mòdul es cursarà entre els semestres cinquè, sisè i setè de la titulació (3A, 3B i 4A) i es correspon amb les competències específiques descrites en els objectius del grau, que recullen i sintetitzen les competències específiques de les especialitats de Sistemes de Telecomunicació, de Sistemes audiovisuals, Telemàtica i Electrònica en el marc de la família de l'Enginyeria de Telecomunicació.

Mòdul de formació específica
MATÈRIA
CRÈDITS
Tècniques d'Enginyeria de Sistemes de Telecomunicació
24 ECTS
Tècniques d'Enginyeria de Sistemes Audiovisuals
10,5 ECTS
Ampliació de Matemàtiques 7,5 ECTS
Ampliació d'Informàtica 6 ECTS
Xarxes i Serveis 12 ECTS
Projecte Avançat de Ciències i Tecnologies de Telecomunicació 12 ECTS
Electrònica per Telecomunicació 12 ECTS
CRÈDITS TOTALS
84 ECTS

Formació optativa

El mòdul de formació optativa consta de 18 crèdits que l'alumne cursarà en els semestres setè i vuitè de la titulació (4A i 4B). Es podrà configurar segons les diferents modalitats:

  • Assignatures optatives: Es corresponen amb assignatures, tant de l'especialitat de Grau en Ciències i Tecnologies de Telecomunicació com d'un altre àmbit de coneixement.

  • Seminaris: Es corresponen amb assignatures de 2 crèdits ECTS , tant de l'especialitat de Grau en Ciències i Tecnologies de Telecomunicació com d'un altre àmbit de coneixement, d'un tema d'interès, d'un tema d'actualitat o de cursos de curta durada impartits per professors convidats de reconeixement internacional, que l' alumne podrà escollir per completar la seva formació.

  • Pràctiques en empresa : La realització de pràctiques en empresa té caràcter optatiu i la seva extensió màxima és de 12 ECTS. Per obtenir el reconeixement dels crèdits, les tasques que l'alumne realitzi en les pràctiques en empresa han de ser específiques de l'especialitat de Grau en Enginyeria de Tecnologies de Telecomunicació. Els crèdits de pràctiques en empresa són compatibles amb la realització del TFG, en aquest cas la dedicació total de l'alumne a pràctiques en empresa + TFG no excedirà els 24 ECTS. Per a més informació consultar la Normativa de pràctiques acadèmiques externes dels estudis de Grau a l'ETSETB a l'apartat de normatives.

  • Mobilitat: Es podran realitzar estades a l'estranger, tant per a la realització d'assignatures optatives d'últim curs com per a la realització del TFG o pràctiques en empresa. Quan un alumne realitza el TFG amb mobilitat, de forma opcional i simultània també podrà cursar a l'ETSETB, l'assignatura optativa de 3 crèdits ECTS:PM4ITFG - Eines de gestió de projectes per a TFG internacionals. L'alumne també podrà reconèixer 3 crèdits ECTS d'activitats d'extensió universitària en concepte de mobilitat cada quadrimestre cursat a l'estranger (màxim 2 quadrimestres), tal i com es comenta en el punt següent.

  • Reconeixement acadèmic per activitats extrauniversitàries: Els estudiants podran obtenir reconeixement acadèmic en crèdits per la participació en activitats universitàries culturals, esportives, de representació estudiantil, solidàries i de cooperació fins a un màxim de 6 crèdits del total del pla d'estudis cursat. Aquests crèdits s'assumiran de caràcter optatiu. Per a més informació consultar el Reconeixement d'activitats d'extensió universitària. GRAUS a Secretaria Oberta.

 

Treball final de Grau

Per a l'obtenció del títol de Graduat o Graduada en Grau en Ciències i Tecnologies de Telecomunicació per la Universitat Politècnica de Catalunya, serà requisit indispensable la realització d'un Treball Final de Grau amb una extensió de 12 ECTS en l'àmbit de les Grau en Ciències i Tecnologies de Telecomunicació. Aquest treball es realitzarà a l'últim semestre de la titulació.