Comparteix:

Objectius i competències específiques

Objectius específics

Els graduats en sistemes de telecomunicació reben una formació bàsica en l’àmbit de la telecomunicació, així com les competències especifiques dels sistemes de transmissió i el processament de senyals. Són, per tant, professionals altament qualificats en el seu camp, però amb una base sòlida per adaptar-se als nous reptes de futur.

Els joves graduats són capaços de concebre, dissenyar, implementar i operar sistemes de telecomunicació que es fonamenten en la generació, transmissió, recepció i processat de senyals elèctrics, acústics i òptics en tot l’espectre de freqüència i el tractament de la informació que hi està associada.

Competències específiques

  • Capacitat de construir, explotar i gestionar les xarxes, serveis, processos i aplicacions de telecomunicacions, enteses aquestes com a sistemes de captació, transport, representació, processat, emmagatzemant, gestió i presentació d'informació multimèdia, des del punt de vista dels sistemes de transmissió

  • Capacitat per aplicar les tècniques en que es basen les xarxes, serveis i aplicacions de telecomunicacions tant en entorns fixes com mòbils, personals, locals o a gran distància, amb diferents amples de banda, incloent telefonia, radiodifusió, televisió i dades, des del punt de vista dels sistemes de transmissió.

  • Capacitat d'anàlisi de components i les seves especificacions per a sistemes de comunicació guiades i no guiades.

  • Capacitat de selecció de circuits, subsistemes i sistemes de radiofreqüència, microones, radiodifusió, radioenllaços i radiodetecció.

  • Capacitat de selecció d'antenes, equips i sistemes de transmissió, propagació d'ones guiades i no guiades, per medis electromagnètics, de radiofreqüència o òptics i la corresponent gestió de l'espai radioelèctric i assignació de freqüències.

  • Capacitat d'analitzar, codificar, processar i transmetre informació multimèdia fent servir tècniques de processat analògic i digital del senyal.