Comparteix:

Objectius i competències específiques

Objectius específics

Els graduats en Enginyeria de Sistemes Electrònics tenen la formació bàsica corresponent a l’àmbit de les telecomunicacions així com les competències específiques d’electrònica. Són, per tant, professionals altament qualificats en el seu camp, però amb una sòlida base de coneixement per adaptar-se a nous reptes de futur.

Els joves graduats són capaços de concebre, dissenyar, implementar i operar productes, sistemes i serveis en els àmbits de l'instrumentació, control industrial, electrònica de potència, sistemes digitals, microelectrònica i electrònica de comunicacions.

Competències específiques

  • Capacitat de construir, explotar i gestionar sistemes de captació, transport representació, processat, emmagatzemant, gestió i presentació d'informació multimèdia des del punt de vista dels sistemes electrònics.

  • Capacitat per a seleccionar circuits i dispositius electrònics especialitzats per a la transmissió, l'encaminament o enrutament i els terminals, tant en entorns fixes com mòbils.

  • Capacitat de realitzar l'especificació, implementació, documentació i posada en marxa d'equips i sistemes, electrònics, d'instrumentació i de control, considerant tant els aspectes tècnics com les normatives reguladores corresponents.

  • Capacitat per aplicar l'electrònica com a tecnologia de suport a altres camps i activitats, i no tan sols en l'àmbit de les TIC.

  • Capacitat de dissenyar circuits d'electrònica analògica i digital, de conversió analògic-digital i digital-analògic, de radiofreqüència, d'alimentació i conversió d'energia elèctrica per a aplicacions de telecomunicació, computació i altres àrees.

  • Capacitat per comprendre i utilitzar la teoria de la realimentació i els sistemes electrònics de control.

  • Capacitat per dissenyar dispositius d'interfície, captura de dades i emmagatzemant, i terminals per a serveis i sistemes de telecomunicació.

  • Capacitat per a especificar, dissenyar i utilitzar instrumentació electrònica i sistemes de mesura.

  • Capacitat d'analitzar i solucionar els problemes de fiabilitat, incloent les interferències i la compatibilitat electromagnètica.

  • Capacitat per comprendre els dispositius electrònics i microelectromecànics i les tecnologies de fabricació electrònica.