Comparteix:

Procediment per l'avaluació de Treballs Fi d'Estudis (TFE). TRIBUNALS

Procediment a seguir per part del Secretari/a del tribunal de Treball Fi de Grau (TFG)

1. Omplir a través de la Intranet de l'ETSETB la pestanya “Informe tribunal de TFG” on inclourà una qualificació numèrica per valorar:

  • Projecte i Memòria
  • Presentació Oral

Els criteris per emetre les esmentades valoracions els trobareu a la Rúbrica per a l’avaluació de TFG (GEF, GREELEC, GRETST).

2. Avaluació del TFE a Prisma :

a) Marcar els membres que han assistit al tribunal

Per celebrar un tribunal hi han d'assistir un mínim de 3 membres.

Cada tribunal té assignat un suplent, que haurà de presentar-se a l'inici de la defensa en el moment de la constitució del tribunal. El suplent podrà abandonar l'acte de defensa en el cas de que es personin els tres membres titulars.

Els membres del tribunal que avaluïn són els que firmaran l'acta. Si un d'ells no assisteix a l'avaluació quedarà marcat com a absent.

En cas que un vocal suplent assisteixi, canviarà el seu rol a vocal.

IMPORTANT: Si per incidència extraordinària algun dels membres del tribunal ha de ser substituït per algú que no consta al llistat de membres per aquell tribunal a Prisma, us preguem que contacteu amb etsetb.tfg@upc.edu abans d'introduir la nota per tal de poder rectificar la composició del tribunal.

b) Introduir la nota resultant de la Intranet de l'ETSETB a Prisma.

Si la nota global d'un TFG és de 9,0 o més i el tribunal considera que l'estudiant mereix una Matrícula d'Honor, ha de triar "Si" al camp "Proposta MH" i raonar la proposta al camp "Justificació MH".

El número de matrícules d’honor no pot excedir del 5% de TFGs matriculats en el quadrimestre (incloent convocatòria ordinària i addicional). Si el nombre de propostes és superior al 5% dels estudiants matriculats, el cap d'estudis de GRETST, el cap d'estudis de GREELEC o la Comissió dels TFGef  (segons el grau) decidirà a quins treballs s'atorguen finalment les MH.

Si en convocatòria ordinària s’atorga la qualificació de matrícula d’honor al 5% del total de TFGs matriculats, no es podrà atorgar aquesta qualificació a cap TFG que es presenti en convocatòria addicional.

c) Enviar l'acta a la signatura dels membres del tribunal que han assistit. Veure procediment.

3. Signatura de l'acta de TFE

L' acta enviada a signar es rebrà al Portafirmes UPC on hauran de signar tots els membres del tribunal en el següent ordre (President/a, Vocal i Secretari/a). Per qualsevol dubte o aclariment podeu consultar el Manual de l'usuari del portafirmes.

Procediment a seguir per part del Secretari/a del tribunal de Treball Fi de Màster (TFM)

1. Avaluació del TFE a Prisma :

a) Marcar els membres que han assistit al tribunal

Per celebrar un tribunal hi han d'assistir un mínim de 3 membres.

Cada tribunal té assignat un suplent, que haurà de presentar-se a l'inici de la defensa en el moment de la constitució del tribunal. El suplent podrà abandonar l'acte de defensa en el cas de que es personin els tres membres titulars.

Els membres del tribunal que avaluïn són els que firmaran l'acta. Si un d'ells no assisteix a l'avaluació quedarà marcat com a absent.

En cas que un vocal suplent assisteixi, canviarà el seu rol a vocal.

IMPORTANT: Si per incidència extraordinària algun dels membres del tribunal ha de ser substituït per algú que no consta al llistat de membres per aquell tribunal a Prisma, us preguem que contacteu amb etsetb.tfm@upc.edu abans d'introduir la nota per tal de poder rectificar la composició del tribunal.

b) Introduir la nota a Prisma.

El tribunal emetrà la qualificació numèrica que valorarà:

  • Projecte i Memòria
  • Presentació Oral

Els criteris per emetre les esmentades valoracions els trobareu a:

Rúbrica per l'avaluació de treballs finals de màster (MET, MEE)

Rúbrica TFM del MEF

Si la nota global d'un TFM és de 9,0 o més i el tribunal considera que l'estudiant mereix una Matrícula d'Honor, ha de triar "Si" al camp "Proposta MH" i raonar la proposta al camp "Justificació MH".

El número de matrícules d’honor no pot excedir del 5% de TFMs matriculats en el quadrimestre (incloent convocatòria ordinària i addicional). Si el nombre de propostes és superior al 5% dels estudiants matriculats, el cap d'estudis del màster decidirà a quins treballs s'atorguen finalment les MH.

Si en convocatòria ordinària s’atorga la qualificació de matrícula d’honor al 5% del total de TFMs matriculats, no es podrà atorgar aquesta qualificació a cap TFM que es presenti en convocatòria addicional.

c) Enviar l'acta a la signatura dels membres del tribunal que han assistit. Veure procediment.

2. Signatura de l'acta de TFE

L' acta enviada a signar es rebrà al Portafirmes UPC on hauran de signar tots els membres del tribunal en el següent ordre (President/a, Vocal i Secretari/a). Per qualsevol dubte o aclariment podeu consultar el Manual de l'usuari del portafirmes.