Comparteix:

Grups de recerca

Grups de Recerca de l'ETSETB

 

 

L'activitat dels grups de recerca es reflecteix en la participació en els projectes de recerca més rellevants tant a nivell nacional com internacional, l’elevada producció científica amb una gran quantitat d’articles científics publicats en les revistes amb més prestigi a nivell internacional, i la transferència dels resultats de la seva recerca a la indústria.

 

Llistat de grups

Els principals grups de recerca on partipen professors de l'ETSETB són els següents:

 

  • A&MP - Grup de Processament d'Arrays i Sistemes Multicanal

   El grup A&MP duu a terme investigació bàsica en tecnologies de capa física per sistemes de comunicacions i treballa sobre diferents esquemes de diversitat (espai, és a dir, múltiples antenes, freqüència, temps o codi) aplicats tant a sistemes d'un com de múltiples usuaris. Les activitats del grup també tenen en compte aspectes de nivell de sistema que puguin beneficiar-se de la interacció amb la capa física. Es consideran tant transmissió per cable com transmissió radio en entorns móvils o satel·lit.

 

  • AHA - Arquitectures Hardware Avançades

   Especificació i disseny d'arquitectures de sistemes electrònics de prestacions elevades. Es fa èmfasi en els aspectes de la seva realització física, emprant tecnologia microelectrònica i solucions d'alta integració de components.

 

  • ANTENNALAB - Grup d´Antenes i Sistemes Radio

   Promoure la recerca i la formació en els àmbits de les antenes, sistemes de comunicacions i visualització electromagnètica, tot fent avançar el coneixement científic i donant resposta a les necessitats de la indústria.

 

  • ARCO -Microarquitectura i computadors

   Les activitats del grup ARCO se centren en la recerca en les àrees de microarquitectura i compilació per a futurs microprocessadors. Els objectius són la millora del rendiment dels processadors, la reducció del seu consum, la millora de la seva capacitat de dissipar la calor que generen, l’augment de la seva fiabilitat i la reducció de la seva complexitat.

 

  • BAMPLA - Disseny i Avaluació de Xarxes i Serveis de Banda Ampla

   El grup de recerca té com a objectius dissenyar, analitzar i avaluar nous protocols, xarxes de transport i accés i serveis de nova generació d'Internet, fonamentant-se en el coneixement per part dels membres del grup de models de trànsit i tomografia de xarxa, protocols de transport, de xarxa i d'accés al medi, modelització i disseny de serveis, tecnologies de transport i accés elèctric, òptic i sense fils, i mecanismes de senyalització i gestió de xarxes.

 

  • CAP - Grup de Computació d´Altes Prestacions

   En aquest grup s´investiga en tècniques que permeten millorar l´eficiència dels sistemes de computació d’altes prestacions. Aquest objectiu es tracta des de perspectives diverses que requereixen un cert grau de cooperació: arquitectura del sistema uniprocessador i multiprocessador, compilador, sistema operatiu, eines d´anàlisi, visualització i predicció, algorismes i aplicacions. Per mesurar l´eficiència es consideren mètriques que van més enllà del temps d´execució dels programes. En particular es consideren aspectes relacionats amb el disseny del sistema (cicle d´operació, àrea i consum de potència del processador i la jerarquia de memòria, escalabilitat de l´organització uniprocessador i multiprocessador), amb la verificació funcional dels sistemes, amb la facilitat i la portabilitat del model de programació i amb el rendiment en entorns multiprogramats i distribuïts, entre altres.

 

  • CBA - Sistemes de Comunicacions de Banda Ampla

   Estudi, disseny i avaluació de les xarxes de banda ampla, Internet de banda ampla i xarxes òptiques. Arquitectures de xarxa, protocols de comunicacions, protocols MAC, serveis de xarxes, rendiment, caracterització del trànsit.

 

  • CMC - Control, Monitorització i Comunicacions

   Estudi i aplicació de procediments i tècniques desenvolupats en el camp del control i de la teoria de sistemes a problemàtiques de comunicacions, electrònica i supervisió mediambiental, així com en sentit invers.

 

 

  • COMBGRAF - Combinatòria, Teoria de Grafs i Aplicacions

   L'objectiu principal de la línia de recerca és l'aplicació de la teoria de grafs i les estructures combinatòries en general al disseny i l’anàlisi de xarxes d'interconnexió. En aquest objectiu hi conflueixen tècniques de teoria de grafs, combinatòria algebraica i enumerativa, optimització combinatòria, algorísmica, estructures aleatòries i geometria discreta. Els temes bàsics de treball són el disseny de topologies per a xarxes d'interconnexió, l'estudi de la seva fiabilitat i vulnerabilitat, algorismes d'encaminament i de difusió de la informació en xarxes, anàlisi de xarxes simètriques i esquemes d'emmagatzemament de dades en arquitectures paral·leles i sistemes informàtics distribuïts.

 

  • DAMA - UPC: Data Management

   Excel·lir en temes de gestió de la informació, fent èmfasi en aspectes relatius a la qualitat de la informació, l'exploració de la informació provinent de fonts de dades diverses i els grans volums de dades. El grup treballa amb software propi i fem recerca basant-nos en aquest software, que posteriorment es fa servir per fer transferència de tecnologia i donar serveis a empreses o administracions públiques. Un dels objectius del grup és posar a disposició de la comunitat científica el software que nosaltres produïm. Tenim relació a nivell de recerca amb diverses Universitats del món, amb els laboratoris d'IBM de Canadà i la Índia i comptem amb projectes de la Generalitat de Catalunya, del Ministeri d'Educació i Ciència de l'estat espanyol i de la Comunitat Europea.

 

  • DGDSA - Geometria Diferencial, Sistemes Dinàmics i Aplicacions

   Els temes de treball dels membres de la línia són, entre altres, els següents: estudi geomètric de problemes variacionals en mecànica i teoria de camps, formalisme lagrangià i hamiltonià, sistemes amb simetria, sistemes no holònoms, control òptim, mètodes geomètrics en equacions diferencials singulars i en teoria de control, quantització geomètrica, control algebraic i geomètric, i les seves aplicacions en control de sistemes robòtics i d’altres.

  •  

  • DMAG - Distributed Multimedia Applications Group
   Les àrees de recerca i desenvolupament a les que s'està treballant actualment tracten principalment la creació, gestió i distribució de continguts multimèdia de forma segura i interoperable. Els temes d'investigació inclouen la gestió de drets digitals, la interoperabilitat de metadades, la cerca de continguts, la seguretat i privacitat i ontologies i semàntiques. Les principals àrees d'explotació són cicles de vida dels continguts, E-Salut, xarxes socials online i E-Serveis. Una qüestió clau de tots els punts previament esmentats és l'estandardització internacional.

 

  • EPIC - Disseny de circuits analògics integrats i de convertidors de potencia conmutats

   En aquest grup de recerca s'investiga sobre els següents aspectes: Modelització, disseny (en mode de tensió i mode de corrent), realització i mesura de circuits integrats analògics: amplificadors, oscil·ladors, filtres amb sintonia automàtica, circuits per a comunicacions, etc. Modelització, disseny, control (control lineal, control de corrent, control en mode lliscant i control fuzzy), realització i mesura de convertidors de potència commutats. Aplicació a la conversió DC-DC i DC-AC i a la connexió en sèrie-paral·lel de convertidors. Modelització de sistemes dinàmics mitjançant processadors fuzzy. Disseny microelectrònic de processadors neuro-fuzzy i de circuits de control per a convertidors commutats.

 

  • FMPE - Física de materials:propietats elèctriques

   El camp central dels treballs del grup és l'estudi i la caracterització de materials per a la seva aplicació en dispositius i/o circuits. Els materials estudiats són ceràmiques i compòsits piezoelèctrics, per a les seves aplicacions en microelectrònica i optoelectrònica. L‘atenció preferent se centra en l'anàlisi i la caracterització del comportament no lineal de materials, dispositius i circuits, i en l’estudi de la relació entre les condicions d'obtenció, el desordre estructural i les propietats de transport electrònic en polímers i materials orgànics conductors. L'estudi no lineal és necessari en les aplicacions en dispositius ultrasònics que utilitzen transductors ressonants. La caracterització no lineal de convertidors electrònics commutats DC-DC sotmesos tant a controls clàssics com moderns (diagrames de bifurcacions, dinàmiques quasiperiòdiques i caòtiques...) està orientada al disseny.

 

  • FOTONICA - Fotònica

   La recerca d'avantguarda en les aplicacions de les ciències i tecnologies de la llum a diversos camps, amb èmfasi en la biofotònica, l'òptica quàntica i els fenòmens i dispositius de control de llum amb llum.

 

  • GAA - Grup d'Astronomia i Astrofísica

   L'activitat de recerca del Grup es concentra principalment al voltant de l'estudi de l'evolució estel·lar emprant tècniques de simulació numèrica. Les modelitzacions comprenen tots els fenòmens de caràcter hidrodinàmic, nuclear i electromagnètic que afecten tant els estels massius com els de massa intermèdia a les darreres etapes de la seva existència. S'estudien el processos evolutius que condueixen tant a la formació d'objectes compactes (nans blancs, estels de neutrons i forats negres) com a finals catastròfics com són les explosions de noves i supernoves. Una altra àrea d'activitat gira al voltant de l'estudi, tant teòric com observacional, de les nebuloses bipolars i la dinàmica de les emissions de matèria als objectes de Herbig-Haro. Al nostre grup també es fan estudis de la cinemàtica estel·lar a l'entorn solar i de cosmologia relativista. L'ensenyament i la didàctica de l'astronomia i l'astrofísica són també temes que ens preocupen i en els quals desenvolupem diferents activitats.

 

  • GAGE - Grup d´Astronomia i Geomàtica

   Recerca i transferència de tecnologia en l’àmbit de la navegació molt precisa GNSS (GPS, GLONASS, GALILEO, SBAS) i de l’observació de la Terra (sondeig atmosfèric: ionosfera i troposfera). Modelització de processos i sistemes en l’àmbit de les ciències de la Terra, incloent–hi la biotecnologia.

 

  • GCO - Grup de Comunicacions Òptiques

   Recerca i transferència de tecnologia en els diferents àmbits relacionats amb les comunicacions per fibra òptica d'accés i de gran capacitat, i amb les xarxes òptiques(dispositius, sistemes de telecomunicació, gestió i control de xarxes) i en les tècniques basades en l'espectroscòpia Raman per a l'anàlisi de pigments. Participar en projectes de recerca tant a escala nacional com internacional. Establir convenis de col·laboració amb empreses del sector. Participar en la docència de tercer cicle i en màsters especialitzats. Participar en xarxes d'excel·lència europees i projectes de cooperació científica i tècnica (COST). Disposar d'un laboratori de referència en xarxes òptiques i d'un altre en espectroscòpia Raman.

 

  • GPI - Grup de Processament d’Imatge i Vídeo

   El Grup de Processament d'Imatge i Vídeo investiga tècniques de tractament d'imatge i vídeo en els camps de compressió, anàlisi, indexació, representació i interfícies multimodals. El Grup s'ha especialitzat en eines bàsiques de filtratge no lineal i morfologia matemàtica, segmentació, seguiment d'objectes, detecció i reconeixement de cares, anàlisi d'emocions i modelització de l'activitat humana, que han estat la base d'aplicacions de codificació basada en el contingut, representació de vídeo amb índexs i taules de contingut i contribucions a estàndards internacionals com MPEG4 i MPEG7. El Grup també desenvolupa aplicacions biomèdiques, de teledetecció i en marcatge.

 

  • GRCM - Grup de Recerca en Comunicacions Mòbils

   L’equip investigador treballa en l’àmbit de les comunicacions mòbils. El grup ha realitzat estudis conceptuals (s’han generat 8 tesis doctorals i més de 150 publicacions en revistes i conferències internacionals rellevants) i ha fet la implementació de hardware de demostradors que operen en temps real basats en les tecnologies de DSP i FPGA (Field Programmable Gate Arrays). També s’han desenvolupat eines avançades de planificació i aplicacions per a entorns GSM/UMTS/Bluetooth/WLAN. Des del punt de vista dels estudis conceptuals, el grup ha estat fortament implicat en l’avaluació de tècniques d’accés TDMA (ATDMA i GSM) i CDMA (UMTS), pel que fa a les capes 1 a 3 . En particular, en els últims anys l’equip investigador ha centrat el seu interès en l’estudi de tècniques avançades de gestió de recursos de ràdio per garantir la qualitat de servei en les tècniques de cross-layer al nivell de capa física i MAC, així com en l’ús del protocol IP (Mobile IP, TCP/IP i altres protocols relacionats) en el context de les comunicacions mòbils.El grup té una consolidada experiència en projectes de recerca amb finançament tant públic com privat.

 

  • GSS - Grup Sistemes Sensors

   L'activitat investigadora del grup s’orienta als sistemes basats en ultrasons, infrarojos i sensors intel·ligents. Els temes d'interès principal són els assaigs no destructius, les imatges per ultrasons, l'espectroscòpia infraroja, els sensors per a la mesura de la qualitat dels aliments, la refrigeració termoelèctrica i els sensors basats en fibra òptica.

 

 

  • IEB - Instrumentació Electrònica i Biomèdica

   Desenvolupament de nous equips i sistemes d’instrumentació en les àrees de medicina, biotecnologia, test automàtic i compatibilitat electromagnètica. Millora i desenvolupament de nous mètodes de mesura, sobretot per a diagnòstic mèdic, processos biotecnològics i mesures de camps electromagnètics en zones de camp proper i aplicacions d’automoció.

 

  • MAK - Matemàtica Aplicada a la Criptografia

   L'objectiu del grup de recerca és l'estudi dels problemes matemàtics de més actualitat en el camp de la criptologia. Els temes de recerca se centren principalment en els aspectes següents: - Criptografia distribuída. Les parts implicades en el protocol criptogràfic són col·lectius que hauran de compartir certa informació secreta. En aquest punt cal destacar la computació multipart i els esquemes de distribució de secrets. - Protocols criptogràfics segurs. En aquest punt es tracta d'analitzar i dissenyar protocols, tant de xifratge com de signatura digital, que siguin eficients i segurs. La definició de seguretat també és tema d'estudi. Destaquem també l'estudi de les aplicacions de les corbes el·líptiques a la criptografia.

 

  • MAPS - Gestió, Polítiques de Preus i Serveis en Xarxes de Nova Generació

   El MAPS centra els seus objectius científics i tecnològics en l'àmbit de l'Enginyeria de Serveis, incloent la creació, desplegament i gestió de serveis d'informació. Tanmateix, els aspectes que dintre d'aquest àmbit mereixen especial atenció inclouen les polítiques i determinació de preus de serveis; la gestió distribuïda de serveis, xarxes i recursos de suport; la sensibilitat al context i la seva utilització en el serveis ubics; la gestió basada en polítiques i altres tecnologies que facilitin els sistemes de comunicacions autònoms.

 

  • MNT - Grup de Recerca en Micro i Nanotecnologies

   Recerca en microtecnologies i nanotecnologies per a dispositius amb aplicacions en microelectrònica, MEMS, fotònica i energia solar fotovoltaica.

 

  • RF&MW - Grup de Recerca de sistemes, dispositius i materials de RF i micrones

   Aquest grup de recerca investiga en els següents àmbites: Disseny de circuits i sistemes de comunicacions de RF, microones i banda mil·limètrica. - Desenvolupament de tecnologies MIC, MMIC, MEMS de RF i materials superconductors. - Tècniques de mesura i modelització de circuits i components actius i passius de microones. - Aplicacions dels materials superconductors als circuits i sistemes de comunicacions.

 

 

  • SERTEL - Serveis Telemàtics

   El grup de recerca Serveis Telemàtics centre la seva activitat en el desenvolupament i la proposta de serveis telemàtics en xarxes de comunicació terrestres, sense fils i per satèl·lit. Es tracten fonamentalment els serveis audiovisuals, els sistemes distribuïts multimèdia i els serveis corporatius en entorns intranet i Internet, així com serveis de seguretat i comerç electrònic

 

  • SPCOM - Grup de Recerca de Processament del Senyal i Comunicacions

   Desenvolupament i anàlisi de tècniques avançades de processament digital del senyal amb èmfasi en la seva aplicació a sistemes de comunicacions i/o localització. Àrees d'interès especial són les comunicacions sense fils en tots els seus àmbits, des del personal, local i cel·lular i ampliant el seu abast fins a les comunicacions per satèl·lit i d'espai profund, així com els sistemes de localització adequats a tots aquests entorns. Les tècniques en les quals el grup acumula una experiència considerable i en què és previsible una participació més significativa en el futur són les següents: disseny de sistemes de comunicacions per satèl·lit avançats, desenvolupament de sistemes de comunicacions sense fils amb múltiples antenes en transmissió i/o recepció, desenvolupament de sistemes avançats de localització i optimització d'esquemes d’assignació de recursos per a sistemes de comunicació sense fils no centralitzats.

 

  • VEU - Grup de Tractament de la Parla

   El Grup de Tractament de la Parla (GTP) treballa en les àrees d'enginyeria lingüística i processament del senyal de veu. L'objectiu d'atenció preferent del GTP és el desenvolupament de sistemes de comunicació oral en els seus aspectes de codificació i representació robusta del senyal, conversió de text a veu, reconeixement de la parla, traducció i diàleg oral. L'interès d'aquest tema rau sobretot en les seves aplicacions en la superació de barreres lingüístiques i en la millora de l'accessibilitat dels sistemes d'informació.

 

  • WNG - Grup de xarxes sense fils

   Estudi d’arquitectures de protocols per als sistemes mòbils de tercera i quarta generació. S’entén la quarta generació com aquella en la qual la majoria de comunicacions seran sense fils, Internet serà ubiqua i qualsevol dispositiu serà connectable a Internet. Els aspectes clau que cal estudiar en l’àmbit del disseny i l’avaluació d’arquitectures de protocols seran els següents: Increment de capacitat dels sistemes de ràdio per poder assumir una gran quantitat de trànsit i d’alta velocitat. Anàlisi de la capacitat de sistemes de radio. Estudi de protocols que permetin l’autoconfiguració de la xarxa. Tècniques de localització de xarxes de comunicacions mòbils de 2 G, 3 G i WLAN, A-GPS, E-OTD, OTDOA, etc. Localització de terminals com a mecanisme d’ajuda a la personalització, encaminament, assignació de recursos, radiomissatgeria, etc. Anàlisi de l’adequació de protocols d’Internet per funcionar sobre xarxes de mòbils ràdio

    

La recerca dels professors està organitzada dins dels grups de recerca dels departaments i centres de recerca als quals pertanyen.