Reconeixements i convalidació de crèdits

1. Normatives

La normativa sobre convalidació/reconeixement d'assignatures es troba detallada en l'apartat 4 de la Normativa Acadèmica General.

2. Procediment

1.- Omple la sol·licitud d'estudi de reconeixements / convalidacions.

2.-Reuneix la documentació respecte als estudis d'origen:

 

Si ets estudiant/a de l'ETSETB i vols demanar reconeixements al mateix centre, o si hi és un dels casos de reconeixement automàtic que consten a l'apartat Automàtics. Taules de reconeixement / Convalidació.

 • PLA D'ESTUDIS i temari de les assignatures no comunes superades NOMÉS en el cas de sol·licitar reconeixements d'assignatures no comunes entre els 2 plans d'estudi origen i destí del reconeixement.
 • NO cal presentar el Certificat Acadèmic Personal.

 

Si ets estudiant/a de la UPC (qualsevol centre excepte ETSETB)

 • Temari de totes les assignatures superades o Guia docent.
 • Pla d'estudis.
 • NO cal presentar el certificat acadèmic.

Si ets estudiant/a d'una universitat espanyola (NO UPC)

 • Certificat Acadèmic Personal (original o fotocopia compulsada).
 • Temari de totes les assignatures superades, segellats per la Secretaria Acadèmica del centre d'origen, o Guia docent.
 • Pla d'estudis, segellat per la Secretaria Acadèmica del centre d'origen.

 

Si ets estudiant/a o titulat/da d'estudis universitaris de fora de l'estat espanyol

 • Títol oficial o certificat oficial acreditatiu (NOMÉS per titulades/titulats) (*)
 • Certificat Acadèmic Personal (original o fotocopia compulsada) (*)
 • Temari de totes les assignatures superades, segellats per la Secretaria Acadèmica del centre d'origen, o Guia docent (*)
 • Pla d'estudis, segellat per la Secretaria Acadèmica del centre d'origen (*)
 • Document Equivalencia de notas medias emès pel Ministerio de Cultura y Deporte.

(*) Tots aquests documents han de ser oficials, originals i expedits per les autoritats competents, i han d'estar legalitzats per via diplomàtica. Així mateix, tots han d'anar acompanyats de la traducció oficial al castellà o al català. Per a més informació sobre els processos de legalització i traducció de documents consulteu aquest enllaç.

3.- Accedeix a la Seu Electrònica de la UPC i registra una instància genèrica on hauràs d'adjuntar la sol·licitud firmada i la documentació requerida segons els teus estudis d'origen.

4.- Rebuda la sol·licitud es generarà la taxa de l'estudi de reconeixements/convalidacions i us avisarem per correu electrònic per que feu el pagament en un termini màxim de 5 dies. Fins que no tinguem la constància de pagament de la taxa no es realitzarà l'estudi de reconeixements/convalidacions. Cal que envieu el comprovant de pagament a indicant a l'assumpte del correu "Comprovant de pagament taxa estudi de reconeixements/convalidacions" indicant-nos les votres dades (nom i cognoms i DNI/NIE/Passaport).

5.- Rebràs el resultat de l'estudi de reconeixement / convalidacions per correu electrònic.

6.- Pels reconeixements/ convalidacions que no són automàtics, haureu d'esperar a que el centre emeti la resolució. En el cas dels graus i del Màster en Enginyeria de Telecomunicacions (MET) serà provisional i en el cas de la resta de màsters serà definitiva. Amb aquesta resolució ja podreu venir a modificar la matrícula. Per als reconeixements automàtics, aquest pas no serà necessari.

7.-Matricular les assignatures reconegudes/convalidades. Les assignatures convalidades/reconegudes s’han de matricular perquè constin en el vostre expedient. El preu el trobareu a l'apartat 4 d'aquesta pàgina.

3. Terminis

Els terminis per fer la sol·licitud són els fixats al Calendari de Tràmits Acadèmics:

4. Preus

Els preus són els fixats pel Decret de preus públics: