Comparteix:

Certificacions

Tipus de certificacions

Hi ha diferents tipus de documents a sol·licitar:
 1. Certificat de notes. És la relació oficial de les notes i crèdits de l'estudiant. Per les persones titulades hi ha la informació de la nota final de carrera (de l'1 al 4 i de l'1 al 10), la data de presentació del PFC/TFG/Tesi de màster i la data de sol·licitud del títol (per aquells que han sol·licitat i pagat el títol). Per obtenir aquest certificat s'han de pagar les taxes establertes pel decret de preus, que es detallen més endavant en aquesta mateixa pàgina.
 2. Certificat de trasllat d'expedient. És la relació de notes oficial, amb la informació del lloc al qual es trasllada l'esudiant, que enviem directament al centre de destí, previ pagament de taxes per part de l'estudiant. L'estudiant presentarà al lloc de destí el comprovant de pagament d'aquestes taxes. El preu es detalla més endavant en aquesta mateixa pàgina.
 3. Faig constars. Són documents oficials que certifiquen altres situacions diferents de les notes de les assignatures (assignatures matriculades, dates d'examen, finalització de carrera, posició dins de la promoció, etc.) Són gratuïts.
 4. Certificat de títol en tràmit. És un certificat que té la mateixa validesa que el títol mentre el títol s'està fent. L'alumne ha d'haver sol·licitat el títol per a poder demanar-lo. La diferència entre aquest certificat i el resguard del títol que es dóna a l'alumne quan el paga és que el resguard només té validesa al territori espanyol i el certificat de títol en tràmit es pot legalitzar perquè tingui validesa arreu del món. Aquest certificat és gratuït.

Document de trasllat. Sol·licitud i recollida.

El document de trasllat s'ha de sol·licitar a secretaria acadèmica. Es pot fer en qualsevol moment a partir de tenir plaça assignada. En cas que no vingui la persona interessada, s'ha de portar una autorització firmada per aquesta i una fotocòpia del seu DNI.

S'haurà de presentar el document que acrediti l'assignació de plaça en el centre universitari on es volen continuar estudis. Després s'haurà de pagar l'import (amb targeta de crèdit o a l'entitat bancària, amb el rebut que us donarem a la Secretaria) i lliurar el comprovant de pagament per tal que us sigui expedit el resguard que haureu d'entregar al lloc on us heu de matricular.

Certificat de notes o faig constar. Sol·licitud i recollida

Lloc de sol·licitud:
El certificat de notes i el faig constar es demana per e-Secretaria. Si no teniu accés a l'e-Secretaria podeu sol·licitar-lo personalment a finestreta o per e-mail a .

Temps de lliurament
 • En temporada lectiva, el temps de lliurament és de 3 dies. El certificat acadèmic personal amb signatura digital es pot descarregar directament des de l'e-secretaria, la resta de documents s'envien per correu electrònic si estan firmats digitalment o s'han de venir a buscar a secretaria si són en paper.
 • En temporada d'avaluació i matrícula, el termini s'allargarà a una setmana.
 • En els casos de certificació de notes d'alumnes que han estat matriculats en el quadrimestre en curs, després del període d'exàmens no se'ls pot certificar res fins a 3 dies després que s'hagi reunit la comissió d'avaluació curricular corresponent.
 • Els certificats sol·licitats passat el 27 de juliol no es tramitaran fins setembre, excepte el Certificat Acadèmic Personal amb signatura digital que es podrà tramitar fins el 30 de juliol.
Forma de recollida
La recollida la podeu fer de 3 maneres:
 1. Personalment a secretaria, amb el DNI.
 2. Mitjançant una altra persona. És imprescindible l'autorització de recollida signada per l'interessat i fotocòpia del DNI de l'interessat*.
 3. Es pot enviar per correu postal. És imprescindible l'autorització d'enviament signada per l'interessat i fotocòpia del DNI de l'interessat*.
*L'autorització i la fotocòpia del DNI es poden enviar per fax al 93 401 68 01 o adjuntes a l'e-mail de secretaria (secretaria@etsetb.upc.edu).

Certificat de títol en tràmit. Sol·licitud i recollida

El certificat de títol en tràmit s'ha de sol·licitar a la secretaria: via telemàtica per la e-Secretaria ( instàncies > sol·licitud> altres tipus d'instàncies) o per correu electrònic adjuntant document d'identitat.

Important: aquest certificat es pot sol·licitar sempre que s’hagi acreditat prèviament el pagament dels preus públics corresponents al títol oficial i que aquest encara no s’hagi expedit i tramès a la unitat gestora.

Els certificats de títols en tràmit únicament es poden expedir en català o castellà, a petició de la persona interessada, i tenen una validesa d’un any des de la seva data d’expedició. El certificat de títol en tràmit triga unes dues setmana i està firmat digitalment.

Preus

Els preus dels certificats de notes els trobareu en aquest enllaç: preus certificats, títols i taxes de trasllat

 
Forma de pagament:
 • Amb Visa o Mastercard (per finestreta o per esecretaria)
 • En efectiu (amb els impresos proporcionats a finestreta, que també es poden imprimir des de esecretaria.