Vés al contingut (premeu Retorn)

CAMEE

CAMEE

Naturalesa

La Comissió Acadèmica del Màster en Enginyeria Electrònica (CAMEE) és la comissió encarregada de la gestió del Màster en Enginyeria Electrònica (MEE) en les competències encomanades per Junta d’Escola i la Comissió Permanent. Aquestes competències inclouen les gestions associades a l’admissió d’estudiants a la titulació, a l’aplicació de les normatives vigents de la titulació, al Pla de Qualitat de l’Escola i a l’elaboració dels autoinformes de seguiment i d’acreditació del MEE.
Amb caràcter extraordinari, i en casos degudament justificats, el director o directora de l'Escola pot autoritzar excepcions a aquest reglament.

Funcions

Són funcions de la CAMEE:
a) Les especificades al document de verificació de la titulació: accés i admissió d’estudiants, transferència i reconeixement de crèdits i selecció de complements formatius que requereixin els estudiants per al seu accés al màster.
b) Supervisar el procés de tutorització dels estudiants amb rendiment insuficient.
c) Analitzar els indicadors dels informes elaborats per l’equip directiu segons indica el Sistema de Garantia Interna de Qualitat de l’Escola (SGIQ) i fer propostes de millora.
d) Elevar l’informe anual de seguiment del MEE definit en el SGIQ de l’Escola.
e) Totes les funcions que li encomani la Comissió Permanent, i en particular les que li atorgui el SGIQ de l’Escola.
f) Dintre del seu àmbit d’actuació, desenvolupar la normativa establerta pels diferents òrgans de govern de l’Escola així com fer les propostes que calguin.
g) Tot allò que pugui contribuir a l’adequat compliment del seus objectius i no sigui competència d’un òrgan de govern de l’Escola.

 

Composició

La CAMEE estarà constituïda per:
a) El director o directora de l’Escola.
b) El cap o la cap d’estudis del MEE, qui la presidirà.
c) El o la responsable dels estudis de tercer cicle del departament d’enginyeria electrònica.
d) Quatre professors o professores responsables d’assignatures obligatòries del MEE.
e) Un professor o professora responsable d’una assignatura optativa.
Es procurarà que l’activitat docent del professorat membre de la comissió cobreixi al màxim els diferents àmbits de l’electrònica que es desenvolupen en les matèries del MEE.
El president o presidenta de la comissió pot convidar un membre de Secretaria Acadèmica, assignat pel cap o la cap de la Unitat de Gestió d'Estudis de Grau i Màster de l’Escola ETSETB, que actuarà a nivell consultiu, amb veu però sense vot, quan la temàtica de la reunió ho requereixi.
En cada sessió, el president o presidenta de la comissió designarà entre els assistents, la persona que exercirà les funcions de secretari o secretària.

 

Mandat i renovació

El mandat del professorat no nats indicat a l’apartat d) i e) de l’article 3 serà de 2 anys. Aquests són nomenats pel president o presidenta de la comissió amb l’acord dels directors o directores del departament d’enginyeria electrònica i de l’Escola.
Tots els nomenaments es presentaran a la Comissió Permanent per a la seva aprovació.


Membres actuals

Membres Nats

a) Josep Pegueroles Vallés (Director)
b) Isidro Martín García (Cap d'Estudis MEE)
c) Francesc Moll Echeto (Responsable dels estudis de tercer cicle del dept. d’Enginyeria Electrònica)

 

Membres Electius

d) Professors responsables d’assignatures obligatòries del MEE:
Joan Manuel Moreno Arostegui
Domingo Biel Solé
Ramon Bragós Bardia
Angel Rodríguez Martínez
e) Professor responsable d’una assignatura optativa:
Antoni Turó Peroy