Comparteix:

Enquestes de Satisfacció

Enquestes a l'estudiantat sobre l'actuació docent i les assignatures

El principal objectiu d'aquestes enquestes és obtenir informació sobre la valoració que fa l’estudiantat de Grau i Màster sobre l’actuació docent del professorat i les assignatures que s’han impartit durant cada quadrimestre.

Enquestes de satisfacció de titulats i titulades

L’ objectiu d’aquesta enquesta és recollir informació sobre la satisfacció dels titulats i titulades, envers els estudis un cop finalitzats essent aquesta una visió global necessària per a la millora del programa formatiu.  AQU Catalunya ha liderat l’elaboració d’un model d’enquesta comú a totes les universitats  que permetrà la comparabilitat entre elles. L'enquesta, de periodicitat anual, s'adreça a estudiantat de Grau titulat en l'any acadèmic indicat.

Enquestes d'inserció laboral

Aquesta enquesta, que realitza AQU Catalunya,  pregunta per factors relacionats amb l’ocupació i la satisfacció respecte dels estudis realitzats. Té una periodicitat triennal.

  • Enquestes als titulats i titulades de Graus 

Edició 2023 (promoció 2018-2019 i 2019-2020)

Edició 2020 (promoció 2015-2016)

Edició 2017 (promoció 2013-2014)

 

  •  Enquestes als titulats i titulades de Màsters   

Edició 2023 (promoció 2017-2018 i 2018-2019)

Edició 2020 (promoció 2014-2015 i 2015-2016)

Edició 2017 (promoció 2011-2012 i 2012-2013)

Enquestes de satisfacció del serveis oferts a l'estudiantat, PDI i PAS

A partir del curs 2016-2017 aquestes enquestes les realitza el Gabinet de Planificació, Avaluació i Qualitat (GPAQ) de la UPC . Tenen una periodicitat triennal aproximadament.

Enquestes de serveis realitzades per l'ETSETB que inclouen als tres col·lectius.

Dades d'ús i satisfacció de la Biblioteca Rector Gabriel Ferrater 

La recollida de dades no és regular.