Vés al contingut (premeu Retorn)

Sou a: Inici / Notícies / ETSETB Mesures COVID-19, 15-31 Octubre 2020

ETSETB Mesures COVID-19, 15-31 Octubre 2020

ETSETB Mesures COVID-19, 15-31 Octubre 2020


CATALÀ

El Consell Interuniversitari de Catalunya, el Govern i les 12 universitats catalanes han acordat el dia 13 d'octubre, a petició de Salut Pública, reduir l’activitat presencial als campus universitaris per contribuir a contenir l’índex de contagi per COVID-19 a Catalunya mitjançant la rebaixa de la mobilitat de la comunitat universitària. 
Tenim la certesa que les aules són un entorn segur, on se segueixen les mesures higièniques i recomanacions sanitàries per considerar-les fora de risc de contagi. Creiem que la docència presencial és la que ofereix més qualitat i dóna més garanties a l'estudiantat. Igualment, però, hem d'actuar responsablement i seguir les recomanacions establertes. Per això l'ETSETB realitzarà les següents adaptacions:  
 • Màsters MET, MATT i MEE: Segueixen en la modalitat online que venien tenint fins ara.
 • Màster Ciberseguretat: es passa tota la teoria i laboratoris a classes síncrones en streaming.
 • Màster Fotònica: es passa tota la teoria a classes síncrones en streaming. No hi ha pràctiques. Les assignatures optatives fan una primera sessió presencial la setmana del 13 al 16 d'octubre.
 • Màster Enginyeria Física: es passa tota la teoria a classes síncrones en streaming. Les pràctiques a Terrassa i Sincrotró Alba es mantenen.
 • Grau en Enginyeria de Tecnologies i Serveis de Telecomunicació: es passa tota la teoria a classes síncrones en streaming preferentment. Es mantenen les pràctiques presencials de forma general. Si alguna assignatura pot passar pràctiques a online ho informarà oportunament a Atenea.
 • Grau en Enginyeria Física: es passa tota la teoria a classes síncrones en streaming preferentment. Cada professor de pràctiques informarà oportunament a Atenea com es realitzaran.
 • Grau d'Enginyeria Electrònica: es passa tota la teoria a classes síncrones en streaming preferentment. Es mantenen les pràctiques presencials de forma general. Si alguna assignatura pot passar pràctiques a online ho informarà oportunament a Atenea.

Els exàmens es mantenen presencials. Aquestes mesures s'aniran aplicant a mesura que es pugui notificar als estudiants, a través d'Atenea, durant la setmana del 13 al 16 i sempre abans de finalitzar aquesta setmana.

Es demana al professorat que ajusti la duració de les classes i compacti els descansos per permetre desplaçaments entre la franja de teoria i laboratoris. En qualsevol cas si heu d'assistir a pràctiques al campus i és incompatible amb el desplaçament podreu seguir les classes online també des de les aules.

Estigueu atents a la informació que publicarà cada coordinador al metacurs d'Atenea.

Us agraïm la vostra flexibilitat. Cal no relaxar-nos i insistir en mantenir en tot moment les recomanacions sanitàries: mascareta sempre, mans, distància, i sobretot no oblidar facilitar la informació de traçabilitat.

Esperem que ben aviat puguem tornar a impartir la docència tal com estava programada a inici de curs. 

 

ENGLISH

The Interuniversity Council of Catalonia, the Government and the 12 Catalan universities have agreed on October 13, at the request of Public Health, to reduce face-to-face activity on university campuses to help contain the rate of contagion by Covid-19 in Catalonia through the reduction of the mobility of the university community.

We are sure that the classrooms are a safe environment, where hygienic measures and sanitary recommendations are followed, considering them out of risk of contagion. We believe that face-to-face teaching is the one that offers the highest quality and gives the most guarantees to students. Equally, however, we have to act responsibly and follow the established recommendations. For this reason, the ETSETB will make the following adaptations:

 • Masters MET, MATT and MEE: They continue in the online mode that they had until now.
 • Cybersecurity Master: all the theory and laboratories are passed to synchronous streaming classes.
 • Photonics Master: all the theory is passed to synchronous classes in streaming. There are no practices. The optional subjects do a first face-to-face session the week of October 13 to 16.
 • Master in Physics Engineering: all the theory is passed to synchronous classes in streaming. The practices in Terrassa and Alba Synchrotron are maintained.
 • Degree in Telecommunication Technologies and Services Engineering: all theory is passed to synchronous classes in streaming preferably. The face-to-face practices are generally maintained. If any subject can pass practices online, it will inform Atenea in a timely manner.
 • Degree in Physics Engineering: the entire theory is passed to synchronous classes in streaming preferably. If any subject can pass practices online, it will inform Atenea in a timely manner.
 • Degree in Electronic Engineering: the entire theory is passed to synchronous classes in streaming preferably. The face-to-face practices are generally maintained. If any subject can pass practices online, it will inform Atenea in a timely manner.

The exams are held in person. These measures will be applied as students can be notified, through Atenea, during the week of 13 to 16 and always before the end of this week.

Teachers are asked to adjust the duration of the classes and compact the breaks to allow movements between the theory and laboratories. In any case, if you are going to attend internships on campus and it is incompatible with travel, you can also follow the classes online from the classrooms.

Stay tuned for the information that each coordinator will publish to the Athena metacourse.

We appreciate your flexibility. We must not relax and insist on maintaining health recommendations at all times: always mask, hands, distance, and above all, do not forget to provide traceability information.

We hope that we will soon be able to teach again as scheduled at the beginning of the course.


CASTELLÀ

El Consejo Interuniversitario de Cataluña, el Gobierno y las 12 universidades catalanas han acordado el día 13 de octubre, a petición de Salud Pública, reducir la actividad presencial en los campus universitarios para contribuir a contener el índice de contagio por Covid-19 a Cataluña mediante la rebaja de la movilidad de la comunidad universitaria.

Tenemos la certeza de que las aulas son un entorno seguro, donde se siguen las medidas higiénicas y recomendaciones sanitarias por considerarlas fuera de riesgo de contagio. Creemos que la docencia presencial es la que ofrece más calidad y da más garantías a los estudiantes. Igualmente, sin embargo, tenemos que actuar responsablemente y seguir las recomendaciones establecidas. Por eso la ETSETB realizará las siguientes adaptaciones:

 • Masters MET, MATT y MEE: Siguen en la modalidad online que venían teniendo hasta ahora.
 • Master Ciberseguridad: se pasa toda la teoría y laboratorios a clases síncronas en streaming.
 • Master Fotónica: se pasa toda la teoría a clases síncronas en streaming. No hay prácticas. Las asignaturas optativas hacen una primera sesión presencial la semana del 13 al 16 de octubre.
 • Master Ingeniería Física: se pasa toda la teoría a clases síncronas en streaming. Las prácticas en Terrassa y Sincrotrón Alba se mantienen.
 • Grado en Ingeniería de Tecnologías y Servicios de Telecomunicación: se pasa toda la teoría a clases síncronas en streaming preferentemente. Se mantienen las prácticas presenciales de forma general. Si alguna asignatura puede pasar prácticas en online lo informará oportunamente a Atenea.
 • Grado en Ingeniería Física: se pasa toda la teoría a clases síncronas en streaming preferentemente. Si alguna asignatura puede pasar prácticas en online lo informará oportunamente a Atenea.
 • Grado de Ingeniería Electrónica: se pasa toda la teoría a clases síncronas en streaming preferentemente. Se mantienen las prácticas presenciales de forma general. Si alguna asignatura puede pasar prácticas en online lo informará oportunamente a Atenea.

Los exámenes se mantienen presenciales. Estas medidas se irán aplicando a medida que se pueda notificar a los estudiantes, a través de Atenea, durante la semana del 13 al 16 y siempre antes de finalizar esta semana.

Se pide al profesorado que ajuste la duración de las clases y compacte los descansos para permitir desplazamientos entre la franja de teoría y laboratorios. En cualquier caso si va a asistir a prácticas en el campus y es incompatible con el desplazamiento puede seguir las clases online también desde las aulas.

Estad atentos a la información que publicará cada coordinador al metacurso de Atenea.

Agradecemos su flexibilidad. No hay que relajarnos y insistir en mantener en todo momento las recomendaciones sanitarias: mascarilla siempre, manos, distancia, y sobre todo no olvidar facilitar la información de trazabilidad.

Esperamos que pronto podamos volver a impartir la docencia tal como estaba programada a inicio de curso.