Comparteix:

TFM. Treball de Fi de Màster.

CALENDARIS

Calendari matriculats tardor 2023/2024 i pròrroga

Acció

Termini

Oferta TFM

Tot el quadrimestre

Matrícula TFM
(online eSecretaria)

27 de juliol de 2023

Convocatòria ordinària

(sense pròrroga)

Convocatòria addicional

Sol·licitud per NO acollir-se a la convocatòria addicional

---

De l'01/02/2024 al 12/02/2024

Sol·licitud tribunal

(inclosos estudiants de movilitat)

Data límit 08/01/2024

Data límit  03/05/2024

Signar acord de  confidencialitat

Dipòsit i validació de Memòria

Omplir dades bibliogràfiques.

(Com a mínim una setmana abans de la defensa, si la defensa es fa a la UPC)

 

 

Data límit 22/01/2024

 

 

Data límit 17/05/2024

OUTGOING

lliurament de:

 • Supervisor’s assesment

          (tots el outgoing)
 • Lecture certificate
         (defensa a univ. destí)

 

 

Data límit 22/01/2024

 

 

Data límit 17/05/2024

Introduir data, hora i lloc de defensa

(per l'estudiant i validació per tots els membres del tribunal)

5 dies abans de la defensa

5 dies abans de la defensa

Defensa TFM

Data límit 13/02/2024

Data límit 31/05/2024

 

Calendari matriculats primavera 2023/2024 i pròrroga

Acció Termini
Oferta TFM Tot el quadrimestre
Matrícula TFM
(online eSecretaria)

09/02/2024

Convocatòria ordinària

Juliol

(sense pròrroga)

Convocatòria ordinària

Setembre

(sense pròrroga)

Convocatòria addicional

Sol·licitud per NO acollir-se a la convocatòria addicional

--- --- De l'02/09/2024 al 16/09/2024

Sol·licitud tribunal

(inclosos estudiants de movilitat)

 Data límit 10/06/2024 Data límit: 04/07/2024  Data límit:  30/09/2024

Signar acord de  confidencialitat

Dipòsit i validació de Memòria

Omplir dades bibliogràfiques.

(Com a mínim una setmana abans de la defensa, si la defensa es fa a la UPC)

Data límit: 03/07/2024 Data límit: 02/09/2024 Data límit: 22/10/2024

OUTGOING

lliurament de:

 • Supervisor’s assesment

          (tots el outgoing)
 • Lecture certificate
         (defensa a univ. destí)
Data límit: 03/07/2024 Data límit: 02/09/2024 Data límit: 22/10/2024

Introduir data, hora i lloc de defensa

(per l'estudiant i validació per tots els membres del tribunal)

5 dies abans de la defensa
Defensa TFM Del 19/02/2024 a 15/07/2024 Del 05/09/2024 a 16/09/2024 Del 19/09/2024 a 31/10/2024

 

1. Inscripció

La inscripció el TFM es fa mitjançant l’aplicatiu d’ofertes de la intranet, on el professorat pot oferir una proposta. La inscripció s’haurà d’acceptar o rebutjar pel professorat i l’estudiantat.

També es pot acordar una oferta entre professorat i estudiantat, aquesta s’ha d’introduir a l’aplicatiu on s'adjudicarà directament a l'estudiantat que ho haurà d'acceptar.

Una vegada acceptada i inscrita una oferta es podrà matricular el TFM, sempre que es compleixi el requisit de crèdits mínims (superats+matriculats):

Titulació

Mínim de crèdits

Master in Telecommunications Engineering (MET) 84
Master in Advanced Telecommunication Technologies (MATT) 24
Master in Electronic Engineering (MEE13) 84
Master in Electronic Engineering (MEE22) 54
Master in Engineering Physics (MEF) 23
Master in Cybersecurity (MCYBERS) 24
Master in in Bio & Pharmaceutical Materials Science (MBIOPHAM) 30
Erasmus Mundus Master and PhD in Photonics Engineering, Nanophotonics and Biophotonics (Europhotonics) 30

 

 

2. Matrícula

La matrícula del TFM es formalitza online, dins del període de matrícula, segons l'ordre assignat (veure matrícula estudiantat no nou).

Amb la matrícula del TFM s'ha d'arribar a la totalitat de crèdits ECTS pendents per l'acabament del màster però es pot compaginar amb les últimes assignatures si cal, sempre i quan no es superin 36 crèdits, el màxim permès per la UPC.

Matrícula addicional (pròrroga)

La validesa de la matrícula del TFM dura fins a la convocatòria ordinària, i es pot prorrogar fins a la convocatòria addicional, abonant l’import dels serveis administratius (taxes) que es generaran d'ofici al principi del quadrimestre següent.

Si l’estudiantat no vol acollir-se a la matricula addicional cal sol·licitar per e-secretaria la qualificació d’un No Presentat (NP) i s’haurà de tornar a matricular al següent quadrimestre amb el recàrrec per segona matrícula. El tràmit de "Sol·licitud per NO acollir-se a la convocatòria addicional" cal fer-lo en el termini establert al calendari.

Si passada la convocatòria addicional el TFM no ha estat superat, es qualificarà com a No Presentat (NP) i s’haurà de tornar a matricular amb el recàrrec per segona matrícula.

 

3. Dipòsit i Validació

La memòria ha de ser redactada íntegrament en Anglès. Aquí trobareu el mòdels per la  seva realització    LaTeX Word.

Per dipositar la memòria l'estudiantat l'haurà de penjar a la intranet seguint les següents instruccions:

 1. Signar Autorització/confidencialitat les dades referents a la publicació de la memòria    Important: abans de signar la confidencialitat tingueu present els següents aspectes:

  • Per defecte s’autoritza la difusió del treball al dipòsit electrònic de treballs acadèmics del Servei de Biblioteques, Publicacions i Arxius de la UPC.·

  • En el cas que el TFM contingui informació i/o documentació de caràcter confidencial o aspectes que afectin a la protecció de drets de propietat intel·lectual i/o industrial, el dipòsit electrònic de treballs acadèmics del Servei de Biblioteques, Publicacions i Arxius de la UPC serà posposat segons el termini establert (amb un període màxim de 5 anys) i únicament es permetrà la difusió de les dades bibliogràfiques del treball. Un cop vençut aquest termini, se n'autoritza també la difusió del text complet. Segons punt 3.1.5 de Normativa Acadèmica dels Estudis de Grau i Màster de la UPC  Caldrà adjuntar a la pestanya "Fitxers" de la intranet la sol·licitud de la justificació de confidencialitat degudament signat.

 • Memòria de TFM". Pestanya "Fitxers".

 • Omplir la pestanya “Dades bibliogràfiques”El títol ha de coincidir amb el de la memòria. Per demanar modificacions del títol, el director/a o l'estudiantat haurà d'enviar un correu  electrònic a l'adreça de correu electrònic: 

 • Estudiantat de mobilitat: serà imprescindible la documentació d'avaluació de part de la institució de destí. Trobareu tota la informació a TFG/TFM de mobilitat 

  Cada vegada que l’estudiantat penja o signa qualsevol dels fitxers esmentats, el director/a o codirector/a els ha de validar. Un document validat ja no podrà ser canviat per part de l’estudiantat

   

  4. Tribunal

  Per l'assignació del tribunal s'ha de descarregar el document de la intranet.  El director del TFM ha d'omplir la proposta de president/a i president/a suplent i enviar-lo al correu electrònic:

  La designació del vocal l'estableix el cordinador/a responsable del TFM i es farà la comunicació per correu electrònic.

  Les defenses es realitzaran dins del període establert al calendari de TFM.

  No es pot realitzar una lectura amb només dos membres del tribunal. 

   

  5. Presentació

  La presentació del TFM és pública i s'ha de realitzar obligatòriament en anglès.

  L'estudiant ha d'acordar amb tots els membres del tribunal la data, hora i lloc de la defensa i introduir aquesta informació a la pestanya “Consentment for the defense"” de la intranet, cinc dies abans de la defensa. Tots els membres de tribunal han de donar el seu vist-i-plau a aquesta informació.

  Per fer la defensa presencial, la reserva de les aules situades al B3 (Aula recomanada Teleensenyament) s'han de fer mitjançant el següent enllaç per part de l'estudiantat.

  En casos excepcionals, es pot sol·licitar la defensa online, presentant petició raonada a través del document i enviar-ho a etsetb.tfm@upc.edu, que haurà de rebre autorització expressa de la Direcció del Centre. El termini per fer la petició serà com a molt tard 20 dies hàbils abans de la defensa. La decisió positiva o negativa es comunicarà a l'estudiant 10 dies hàbils després de rebre la petició. En el cas de la defensa online sigui autoritzada caldrà seguir les instruccions del següent enllaç.

   

  6. Avaluació

  Un cop el tribunal tingui l'avaluació del treball, el Secretari/a haurà de introduir la nota Prisma i enviar l'acta a la signatura. Veure procediment

  Posteriorment es rebrà l'acta al portafirmes UPC

  Matrícula d’Honor: El número de matrícules d’honor no pot excedir del 5% de TFMs matriculats en el quadrimestre (incloent convocatòria ordinària i addicional).

  Si la nota global d'un TFM és de 9,0 o més i el tribunal considera que mereix una Matrícula d'Honor, ho ha de proposar raonadament al camp "justificació".

  Si el nombre de propostes és superior al 5% del estudiantat matriculat, el coordinador del Màster decideix a quins treballs s'atorguen finalment.

  Si en convocatòria ordinària s’atorga la qualificació de matrícula d’honor al 5% del total de TFMs matriculats, no es podrà atorgar aquesta qualificació a cap TFM que es presenti en convocatòria addicional.

   

  7. Empresa (Modalitat B)

  Treballs fets en una empresa, institució o centre de recerca. Hi ha dues modalitats:

  • Conveni de Cooperació Educativa (CCE)  gestionats pel departament d'empreses de l'escola. Trobareu tota la informació a Empreses.

  • Sense Conveni de Cooperació Educativa (Contracte laboral). Cal aportar la següent documentació per correu electrònic a .

   • Contracte Laboral
   • Informe de vida laboral expedit per la Tresoreria de la Seguretat Social
   • Document d’acceptació de TFE per part de l’empresa/entitat Català / Castellà / Anglès. Si la signatura és manual s'haurà de lliurar físicament a la Secretaria Acadèmica de l’ETSETB
  • La matriculació del TFM es farà automàticament un cop validada la documentació.

   

  8. Mobilitat (Modalitat C i D)

  Trobareu tota la informació a TFG/TFM de mobilitat 

  Tant si defenseu a destí com si defenseu a l'ETSETB, és necessari que tingueu tribunal a l'ETSETB, que avaluarà el vostre treball escrit i la vostra defensa oral

  Et pot ser útil per realitzar el teu TFM consultar l'enllaç 6 passos perquè el teu TFG/TFM sigui un èxit.

  Normativa / Rúbriques

  Properes lectures

  Les properes lectures de TFM les trobareu al següent enllaç: Properes lectures Graus TIC