Comparteix:

Processos del SIGQ

En el quadre següent s’inclouen els documents de descripció dels diversos processos que conformen el Sistema de Garantia Interna de la Qualitat de l'ETSETB, que estan en constant revisió i actualització, amb especificació del membre de l’equip directiu de l’escola que assumeix la responsabilitat de què el procés corresponent es dugui a terme segons s'ha definit. A més, s'inclouen els Plans específics de diferents àrees, que han de regir alguns dels processos i que han de ser proposats per l'equip directiu i aprovats en els òrgans corresponents.

Glossari definicions processos del SIGQ  

 

Codi document Nom del procés Responsable del procés Plans         
230.1.0.1. Definició política i objectius de qualitat  Sotsdirector/a responsable de la Qualitat Pla de Política i Objectius de Qualitat 
230.1.1.1. Programes formatius Director/a (Procés de Verificació) Sotsdirector/a responsable de la Qualitat (Procés de Seguiment)
230.1.2.1 Captació i accés de l'estudiantat Sotsdirector o sotsdirectora responsable de la promoció dels estudis i Caps d'Estudis Titulacions Pla de Promoció Graus i Màsters
230.1.2.2. Anàlisi dels resultats acadèmics  Cap d’estudis de cada titulació  
230.1.2.3. Adequació del professorat  Sotsdirectors o sotsdirectores responsables de planificació i de qualitat.
230.1.2.4. Coordinació docent Sotsdirector o sotsdirectora responsable de planificació, i el cap o la cap d’estudis de la titulació.
230.1.2.5. Orientació a l'estudiantat  Cap d’estudis, sotsdirector o sotsdirectora responsable de fase inicial i estudiantat, sotsdirector o sotsdirectora responsable de relació amb empreses. Pla d’AcollidaPla d'Acció Tutorial Graus i Màsters - Pla d’Orientació Laboral
230.1.2.6. Gestió de la mobilitat de l'estudiantat  Sotsdirector o sotsdirectora responsable de mobilitat. Pla d’Acollida
230.1.2.7. Gestió de les pràctiques externes Sotsdirector o sotsdirectora responsable de relacions amb empreses
230.1.3.1. Gestió d'incidències, reclamacions i suggeriments  Sotsdirector o sotsdirectora responsable de qualitat
PT.04.01  Definició de les polítiques de personal docent i investigador / personal d’administració i serveis Vicerector/a competent en matèria de Personal
Docent i Investigador
Vicerector/a competent en matèria de Política
Científica
Gerent/a
PT.04.02 Accés i selecció del personal docent i investigador  / personal d’administració i serveis Vicerector/a competent en matèria de Personal Docent i Investigador
Vicerector/a competent en matèria Política Científica Gerent
PT.04.03 Avaluació docent del personal docent i investigador  Vicerector/a competent en matèria d’avaluació i qualitat
Vicerector/a competent en matèria de Personal Docent i Investigador
PT.04.04.  Formació del personal  docent i investigador / personal d’administració i serveis Vicerector/a competent en matèria d’avaluació i qualitat
Director/a de l’ICE
Gerent/a-Director/a Àrea Personal i Organització
PT.11

Procés de recollida de la satisfacció dels grups d'interès 

Vicerector/a competent en matèria d’avaluació i qualitat
PT.12 Procés de recollida de la informació (indicadors i dades) Vicerector/a competent en matèria d’avaluació i qualitat
230.1.5.1. Gestió dels recursos materials Sotsdirector o sotsdirectora responsable de la gestió de recursos
230.1.5.2. Gestió dels serveis  Director o Directora
230.1.6.1. Publicació d'informació sobre titulacions  Sotsdirector o sotsdirectora responsable de planificació  Pla d’Informació Pública
230.1.8.1. Desplegament, seguiment i revisió del SGIQ i control de la documentació. Sotsdirector/a responsable de la Qualitat

 

Correspon en exclusivitat a l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya la responsabilitat de la certificació de les titulacions universitàries de Catalunya per mitjà del programa AUDIT, a la convocatòria 2009 del qual va adherir-se en el seu moment l’ETSETB, proposta que fou acceptada i dotada financerament amb posterioritat per la UPC. A diferència de la primera convocatòria, de l’exercici 2008, la fase de disseny es va simplificar. Així, l’adhesió podia revestir tres modalitats: disseny d’un model específic de qualitat per al centre, acceptació total del disseny d’un dels cinc models acceptats a la convocatòria anterior o acceptació parcial d’un d’aquests cinc models.

L’Escola va optar per aquesta tercera alternativa. Concretament es va adherir al model presentat anteriorment per la Facultat d’Informàtica de Barcelona, atès que era el model que millor s’ajustava a la nostra estructura, comprometent-se tanmateix a elaborar de nou dos documents, el de definició dels objectius a assolir i de la política de qualitat a seguir (document núm. 1.0.1.) i el referent a l’orientació de l’estudiant i al desenvolupament de la docència (document núm 1.2.2.), a més – lògicament - del primer document (amb codi IGSGIQ), merament descriptiu de l’estructura i funcionament de l’ETSETB.

Després de la preceptiva aprovació prèvia per part de la Comissió d’Avaluació Acadèmica de l’ETSETB, la documentació corresponent a la fase de disseny de SGIQ formulada per l’Escola va ser lliurada a AQU Catalunya a finals de maig del 2009. Dues comissions diferents d’aquest organisme, formades ad-hoc, varen avaluar detingudament la documentació i van emetre un primer informe previ el mes de novembre d’aquell any, sol·licitant tant la remodelació de la proposta com alguna informació complementària. Al gener del 2010, un cop reelaborada atenent les indicacions de l’esmentada Agència, es va tornar a presentar documentació, que obtingué finalment un dictamen, datat en el mes de març del 2010, amb avaluació positiva. El curs acadèmic 2010-2011 es va posar en marxa el sistema de qualitat de l'ETSETB. L'any 2017 les quatre titulacions de l’ETSETB que s’havien d’acreditar ho van assolir amb una qualificació d’excel·lent, fet que evidencia el bon funcionament del SGIQ.

Els canvis que es van anar produint a l'estructura de l'ETSETB, així com l'experiència adquirida en els anys de funcionament del SGIQ, van fer necessària una modificació dels processos i documents que el defineixen. Aquests canvis van estar motivats en part pel nou Reglament de l'ETSETB, que deriva dels Estatuts de la UPC del 2012, i en part per l'increment de titulacions de l'Escola. A més a més, es va intentar simplificar els processos, fent-los més clars i eficients, i orientant-los a facilitar el seguiment i acreditació de les titulacions. El febrer del 2019 la Comissió Permanent va aprovar l'actualització dels processos.

El desembre del 2020, en plena pandèmia per la Covid-19, es va aprovar una modificació del SGIQ a Comissió Permanent consensuada amb els responsables i participants dels processos. Aquesta modificació contemplava aspectes formals (com, per exemple, l’actualització de càrrecs d’acord amb l’organigrama de la UTGTIC CN) però també d’altres més rellevants com l’elaboració d’un informe de seguiment del centre biennal. Des d’aleshores, el SGIQ s’ha revisat, actualitzat i/o ampliat en diverses ocasions, sempre amb l’aprovació de la Comissió Permanent. El detall de les modificacions s’inclou en una taula de control de canvis a cada fitxa dels processos.

Seguiment i revisió

A continuació es facilita la documentació presentada, debatuda i, si escau, aprovada a Comissió Permanent en relació a les modificacions del SGIQ tal i com estipula el procés 230.1.8.1.de Desplegament, seguiment i revisió del SGIQ i control de la documentació.

 

Data reunió Documentació                                                                                   
04/07/2022
04/05/2022
09/11/2021
23/03/2021
02/12/2020
07/02/2019