Comparteix:

Estades Erasmus Estudis

 Un cop us ha estat pre-assignada una plaça per e-secretaria a una universitat de la nostra oferta, quan us disposeu a fer l'aplicació a destí (Assignació de plaça a universitat) i omplir el learning agreement, heu de tenir en compte quin tipus d'estada fareu. A continuació us expliquem les estades Erasmus estudis.

 

Què és una estada d'estudis

L'estada d'estudis és l'estada en la qual (a diferència de l'estada de pràctiques) has de fer matrícula de crèdits tant a destí com a la UPC (La matrícula, en les estades Erasmus i a algunes no Erasmus, només es paga a l’ETSETB, tot i que hi ha algunes universitats que fan pagar algun tipus de taxa alternativa). Això implica que:

 • La universitat apareix a l'oferta de l'ETSETB per al teu pla d'estudis: Oferta universitats.
 • L'activitat que vas a fer té crèdits a destí i els pots matricular. Això no sempre és cert en el cas del Treball de Fi d'estudis (TFE).

Si vas a fer el TFE, quan segueixis el procés d'aplicació a destí després de la nostra nominació, escull de la seva oferta, si n'hi ha, el mòdul o assignatura corresponent amb un número de crèdits similar.

Si no n'hi hagués, és possible que tinguin un procediment perquè els estudiants nominats facin el projecte en la modalitat de pràctiques. En aquest cas, no podràs fer assignatures a destí; només el projecte. Aquesta modalitat, igual que la d'estudis, té uns ajuts Erasmus associats; depenent de quina de les dues modalitats sigui la teva estada, hauràs de sol·licitar un ajut o l'altre.

Què és una estada Erasmus?

Les estades Erasmus són estades que tenen lloc a un país de la zona Erasmus d'Europa (KA103),  o a una de les universitats que, malgrat no estar a Europa, pertanyen a les contemplades al projecte Erasmus (KA107). La informació la trobareu aquí: https://www.upc.edu/sga/ca/Beques/BequesMobilitat. Aquestes estades tenen uns ajuts Erasmus associats. Depenent de si són d'estudis o de pràctiques, els requisits per obtenir l'ajut i el tipus d'ajut Erasmus que heu de sol·licitar són diferents.


Requisits per l'ajut Erasmus Estudis (convocatòria 2023-2024)

Podeu consultar tota la informació a la publicació del Servei de Gestió Acadèmica de la UPC: informació de la convocatòria i com demanar la beca:

Convocatòria 2023-2024.

 

Assignatures i TFE a destí. Planificació i avaluació

 

Assignatures 

 • No et podem reconèixer més crèdits en assignatures dels que facis a destí.
 • Per poder-les incorporar al vostre expedient, tot i que no es requereix correspondència amb assignatures concretes, han de ser assignatures relacionades amb la carrera.
 • Els idiomes NO es reconeixen com a activitats de mobilitat. Si és el cas, segueixen la normativa de reconeixement d'activitats extra-universitàries de grau.
 • En general, s'incorporaran al vostre expedient com a crèdits comuns de la carrera; no com a assignatures obligatòries o optatives de menció/especialitat/intensificació, que les has d'haver cursat abans a la UPC. No obstant, hi ha excepcions, esmentades al següent apartat sobre el learning agreement i les autoritzacions de convalidacions.
 • Has d'assegurar-te que el sistema de notes de les assignatures escollides no és del tipus Apte/No apte, sinó amb una correspondència amb les nostres notes (almenys 4 diferents nivells). Si no, en el cas que aprovis, només se't podrà qualificar com a 5.
 • Al final de l'estada, la conversió de la nota es farà a partir del certificat de notes que ens enviïn des de destí i segons el barem del MECD.

TFG/TFM

 • A destí has de trobar un mòdul o assignatura corresponent, amb un número de crèdits similar.
 • La defensa es farà normalment a la universitat de destí, tot i que hi haurà un tribunal a l'ETSETB que també l'avaluarà, segons els documents d'avaluació i defensa a destí i segons els teus documents de treball (memòria, etc). Veure la pàgina de Treball de Fi d'Estudis (TFG/TFM), per saber els detalls del procediment.

Learning agreement i document intern d'autorització

Ens has d’enviar conjuntament tant el learning agreement d'estudis (document oficial) com el document intern per autoritzar convalidacions (aquest darrer és diferent segons el pla d’estudis que feu). Ambdós documents els trobareu a Documentació abans de marxar.

1. Learning agreement:

El firma la universitat de destí, l'ETSETB i tu.

És important que, si vols demanar ajut Erasmus, escullis el nostre model de learning agreement Erasmus (el que té el logo Erasmus a dalt a l'esquerra).

Omple les dades teves i de la institució de destí i la part “before the mobility” (no has d'omplir la part "after the mobility")

Al camp "field of education", has de posar el teu camp. Els normals a l'ETSETB són: 0714 (Electronics and Automation), 061 (per ICT’s), 053 (Física i Fotònica).

Al camp "level of studies", posa: si ets de grau: EQF level 6 (bachelor); si ets de màster: EQF level 7 (master).

Posa a la taula A el que matricularàs i cursaràs a destí i a la taula B els crèdits que et reconeixerem a la UPC.

Quan el pugis a la teva e-secretaria amb totes les firmes, assegura't que tots els camps estan omplerts (inclosos els de la universitat de destí a la primera pàgina i els de nom, posició, email i data de tots els signats, a la pàgina de la firma). El document sencer ha de tenir bona resolució.

Heu de tenir en compte el següent:

 • Assignatures corresponents a optatius comuns de la UPC. No tenen correspondència amb assignatures concretes del teu pla d'estudis a la UPC. No obstant, han de tenir relació amb la carrera; no s'accepten, per exemple, assignatures d'idiomes, que només es poden reconèixer a grau com a activitats extra-universitàries, fora del procediment de mobilitat. No et podem reconèixer més crèdits dels que facis a destí. No agafeu assignatures que al final qualifiquin com Apte/No apte. A la taula A poseu el nom, codi i crèdits de l’assignatura de destí i a la taula B poseu “common elective credits” i el número de crèdits corresponents que matricularàs i reconeixeràs a la UPC.

 • Assignatures corresponents a assignatures obligatòries o de menció/especialitat/intensificació (casos excepcionals en plans ETSETB).
  - En el cas del Grau en Eng. de Dades, l'única assignatura d'aquest tipus que es pot convalidar és TAED2. Haureu d'indicar-ho al full d'autorització pertinent (a sota).
  - Per a la resta de plans, en cas que, excepcionalment, trobeu una assignatura a destí corresponent a una assignatura obligatòria o optativa de menció, especialitat o intensificació, abans d'enviar-nos el learning agreement, haureu de demanar el vist-i-plau del cap d'estudis del vostre pla (amb l'autorització de la secció de sota).
  Al learning agreement, poseu a la taula A el nom, codi i crèdits de l’assignatura de destí i a la taula B, el codi nom i número de crèdits de l’assignatura corresponent de la UPC. No agafeu assignatures que al final qualifiquin com Apte/No apte. 

 • TFE d'estudis.
  En trobaràs la informació sobre el procediment a l’apartat TFG/TFM de mobilitat.
  A la taula A, escriu el codi (si n'hi ha), el nom i el número de crèdits del modul o assignatura corresponent a destí. Ha de ser un número similar al del TFG/TFM a la UPC, tot i que de vegades no és igual. En cas que no et puguin donar crèdits a destí, mira si hi pots anar de pràctiques (apartat "Practiques Erasmus" o "Pràctiques no Erasmus".
  A la taula B, escriu el codi, nom i número de crèdits del TFE a la UPC. Per al TFE, els codis a UPC són els següents: GRETST: 230094; GREELEC: 230933; GREFISI: 230480;MET: 230683; MEE: 230682; MATT: 230725; MEFF:230863; GCED: 270250.

2. Document intern per autoritzar convalidacions

Juntament amb el learning agreement, ens heu d'entregar el document intern per autoritzar les convalidacions, omplert i signat per vosaltres. Hi ha dos tipus de document intern per autoritzar convalidacions, segons el pla d’estudis, que també els trobareu a Documentació abans de marxar:

 • Grau en Enginyeria de Dades: Ompliu i signeu el full d’autorització del Grau en Enginyeria de Dades. Si voleu convalidar TAED2, heu d’afegir-hi el contingut de l’assignatura tal com apareix al web de la universitat de destí i l’enllaç corresponent. Hi ha un document per a assignatures i un altre per a TFG.

 • Resta de plans d’estudis. Ompliu i signeu el precompromís intern d’assignatures. Les instruccions les teniu al darrer full del model. Si voleu convalidar alguna assignatura obligatòria o d’especialitat, heu d’afegir-hi el contingut de l’assignatura tal com apareix al web de la universitat de destí i l’enllaç corresponent.