Manual de Qualitat de l'ETSETB

L'objecte del Manual de Qualitat és mostrar les línies mestres que regeixen el Sistema de Garantia Interna de la Qualitat de l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria de Telecomunicació de Barcelona (ETSETB). A partir d’aquest document marc es desenvolupen els processos associats a la qualitat del centre.

Comissions  i òrgans de govern responsables de la Qualitat

L'ETSETB imparteix actualment quatre graus i sis màsters. Per fer un seguiment més acurat de la qualitat, les comissions de cada titulació són les encarregades de vetllar pels estàndards de qualitat seguint les directrius del SGIQ de l'escola. Aquests estàndards són supervisats i aprovats per la Comissió Permanent i la Junta d'Escola.