curriculum

Pla d'estudis del MATT

El MATT, ofert conjuntament per l’ETSETB i l’EETAC, és un màster de 60 ECTS, impartit íntegrament en anglès, que es pot realitzar a temps complet o a temps parcial i està dissenyat per adaptar-se a tot tipus de necessitats de l'estudiant, permetent una gran flexibilitat en l'elecció d'assignatures.

L'estructura bàsica és:

  • 15 ECTS d'assignatures obligatòries, transversals i amb continguts que són útils a una gran diversitat d'especialitats de les TIC.

  • 33 ECTS d'assignatures optatives de diverses àrees de les TIC.

  • 12 ECTS de Treball Final de Màster (TFM).

Es poden realitzar pràctiques no curriculars en paral·lel als cursos del màster. Pel que fa a l’ETSETB l’enllaç de pràctiques en empresa trobareu la informació corresponent, i en aquest altre enllaç podeu consultar les empreses amb convenis dels darrers anys, mentre que pel cas de l’EETAC teniu la informació aquí.

La mobilitat és possible però té certes limitacions: Es poden realitzar dos quadrimestres a la UPC cursant totes les assignatures i un tercer quadrimestre a una altra universitat per realitzar el TFM. Com que és difícil trobar TFMs a l'estranger de només 12 ECTS, la situació habitual és que l'alumne realitzi un TFM en mobilitat de més volum de 12 ECTS encara que la UPC només en reconeix 12. A l’enllaç d'estades de mobilitat trobareu la informació corresponent a l’ETSETB, i a l’enllaç de mobilitat trobareu la informació referent a l’EETAC.

Degut a que el màster disposa d'una gran quantitat d'assignatures optatives, aquestes s'han ordenat en itineraris que permeten a l'estudiant intensificar una determinada àrea de les TIC. Si l'estudiant realitza un d'aquests itineraris, l'ETSETB o l'EETAC emetran un certificat d'intensificació de l'àrea en favor de l'alumne. Aquest certificat no té validesa oficial però es pot adjuntar al currículum per demostrar el coneixement d'aquesta àrea.

Cada itinerari consta de 3 o 4 assignatures recomanades d'itinerari i 1 o 2 optatives d'itinerari. El certificat s'aconsegueix si se superen 25 ECTS d'assignatures de l'itinerari independentment de si són recomanades o optatives.

L'assignatura Introduction to Research 1 (RES1) es pot incloure dins els crèdits d'un itinerari si la temàtica del projecte que es realitza és de l'àrea de coneixement de l'itinerari.

Si l'estudiant no presenta un grau universitari amb els continguts adients per cursar l'itinerari que desitja, se li requerirà realitzar assignatures addicionals dins l'itinerari que, de forma general, no haurien de fer que el màster superi els 60 ECTS. La Comissió Acadèmica del Màster és l'òrgan que analitza el perfil de l'estudiant i proposa els cursos d'anivellament.

Es pot cursar el màster sense seguir cap itinerari i cursar 33 ECTS d'assignatures optatives diverses sense cap restricció.

A l’EETAC, les assignatures optatives són de 3 ECTS i permeten assolir els 33 ECTS requerits. A l’ETSETB, donat que les optatives són de 5 ECTS, es poden cursar seminaris, que són assignatures optatives de 3 ECTS que s'imparteixen de forma intensiva en finalitzar el període d'exàmens de cada quadrimestre. No es poden cursar dos seminaris simultàniament, però sí que se’n pot cursar més d'un al llarg del màster. Per tant, a l’ETSETB existeixen diverses formes de completar els 33 ECTS optatius:

  • 6 assignatures de 5 ECTS i 1 seminari de 3 ECTS. El màster es finalitza amb 60 ECTS.

  • 5 assignatures de 5 ECTS i 3 seminaris de 3 ECTS. El màster es finalitza amb 60 ECTS.

  • 7 assignatures de 5 ECTS i cap seminari de 3 ECTS. El màster es finalitza amb 62 ECTS.

Les assignatures obligatòries s'imparteixen simultàniament als dos centres (EETAC i ETSETB) i cada quadrimestre (dos cops per any). Les assignatures optatives s'imparteixen només a un centre i només un cop per any, ja sigui al quadrimestre de tardor o el de primavera. Els diferents itineraris també s'imparteixen només a un centre.


Itineraris i organitzacó

Els itineraris que podeu trobar són els següents:

Itineraris transversals (EETAC):

Itineraris de l'àrea de comunicacions (ETSETB):

Itineraris de l'àrea de xarxes i protocols de comunicacions (ETSETB):

Itineraris de l'àrea de multimèdia (ETSETB):

Itineraris de l'àrea d'electrònica (ETSETB):

Fes click aquí per veure els horaris de classe.

La organització del curs és la següent:

 


Assignatures

Machine Learning from data (MLEARN)
Master Compulsory Subjects

Software Architecture (ARQSOFT)

Enterpreneurship for world challenges (EWOC)